Johan Ihre

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Johan Ihre

Johan Ihre (14. marts 1707 i Lund1. december 1780 i Uppsala) var en svensk sprogforsker.

Ihre studerede først i Upsala, derefter (1730—33) i London, Oxford, Paris og andre steder. 1737 blev han Prof. i Latin i Upsala, og 1738 modtog han et professorat i veltalenhed og politik sammesteds, hvilket han beklædte til sin Død. De selvstændige Anskuelser i Religion og Politik, som han frimodig udtalte, paadrog ham i Beg. en Del Ubehageligheder (Proces, Bøder m. m.).

Ihres sprogvidenskabelige Arbejder vandt derimod Samtidens ubestridte Anerkendelse og nævnes vedvarende bl. de mest epokegørende i den nordiske Filologi. Han arbejdede for større Fasthed og Konsekvens i sv. Sprogbrug og Retskrivning, saavel som for en maadeholden Udskilning af Fremmedord. I dette Øjemed burde man gøre flittig Brug af Oldsproget og de forsk. Landskabsmaal.

I Overensstemmelse med dette Program planlagde I. en etymologisk sv. Ordbog, som udkom 1769 under Navnet Glossarium Suio Gothicum; i dette Værk forklarede han det sv. Sprogs Ordforraad ved Hjælp af Oldsvensk, Islandsk, Gotisk med flere oldgermanske, stundom ogsaa mere fjerntstaaende Sprog. Udmærket ved Grundighed og en for den Tid streng Kritik brød det en ny Bane for Sprogforskningen i Sverige og stod i over et Aarhundrede uopnaaet.

Af Interesse er det ogsaa, at I. der har paapeget en vis Regelmæssighed i Konsonantvekslingen, hvilket røber Anelser om den saakaldte germanske Lydforskydningslov, langt senere udviklet af Rasmus Rask og Jakob Grimm. I. udgav ogsaa et Forsøg paa et »Svenskt dialektlexikon« (1766). Ikke mindre Fortjenester indlagde I. sig af Studiet af Gotisk. Han fastslog, at Codex argenteus var skreven i dette Sprog og hørte til Wulfila’s Bibeloversættelse. Hans Disputatser og Skr over Gotisk samledes og udgaves af Büsching (1773).

Ogsaa Oldforskningen førte han fremad. I Modsætning til Rudbeckianerne mente han, at Runerne i Sverige ikke var ældre end 6. Aarh., og indsaa, at den saakaldte »Fornjoterske« Kongeslægt var uhistorisk. Han paaviste ogsaa, at Snorre’s Edda var en islandsk Poetik. I. er maaske Sveriges genialeste og i alt Fald første videnskabelige Sprogforsker. Skønt hans Skr efter Tidens Skik næsten alle var paa Latin, forfægtede han varmt Modersmaalets Ret til at benyttes i videnskabelig Fremstilling.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.