Lovfortolkning

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Lovfortolkning (kan også kaldes fortolkning af en skreven retskilde[1]) betegner fortolkning[2] af lovbestemmelser,[3] der anvendes for at præcisere en regels betydning.[4] Der findes en række fortolkningsmetoder,[5] som især dommere, Folketingets Ombudsmand[6] og andre retsanvendere benytter sig af.[4]

Nedenfor nævnes en række vigtige fortolkningsmetoder, men der findes endnu flere fortolkningsmetoder.[7] Det kan næppe udelukkes, at flere end blot én fortolkningsmetode kan anvendes samtidigt.

Fortolkningsmetoder[redigér | rediger kildetekst]

 • Ordlydsfortolkning − Her lægges vægten på paragraffens ordvalg og almindelige betydning.[8] Den fortolkningsmetode er ofte den mest banale, idet budskabet fremgår blot ved at læse loven.
 • Subjektiv fortolkning − Lovens budskab klarlægges ved at inddrage lovens forarbejder,[9] (også kaldet lovmotiver[10]) og/eller bemærkninger til lovforslaget[11] for at finde frem til lovgivers intention med loven. En betænkning[12] kan også indgå i en subjektiv fortolkning.
 • Formålsfortolkning − Afgørelsen træffes på baggrund af bestemmelsens formål,[13] og anvendes især af EU-Domstolen. Det er værd at huske, at ikke alle love indeholder en formålsbestemmelse, men at formålsbestemmelse kan indgå (typisk øverst) i loven.[14]
 • Indskrænkende fortolkning − Her undlader man at anvende lovbestemmelsen i et tilfælde, hvor lovbestemmelsen ellers kan anvendes efter sin ordlyd.[15]
 • Udvidet fortolkning (også kaldet analogislutning[16]) − Står i modsætning til indskrænkende fortolkning. Udvidet fortolkning forekommer, når retsanvender anvender en lovbestemmelse i et tilfælde,[17] hvori lovbestemmelsen ikke efter sin ordlyd er tiltænkt at skulle anvendes.[18]
 • Modsætningsslutning[19][20] − Eksempel: Ifølge færdselsloven skal være 18 år for at kunne bestå køreprøve; så kan man anvende modsætningslutning til at afgøre, at en 16-årig ikke kan bestå køreprøve.
 • Dynamisk fortolkning − Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) anvender dynamisk fortolkning af bestemmelserne i den Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og tillægsprotokoller (TP),[21] hvorefter EMD tilpasser sine afgørelser til samfundets udvikling ved at indfortolke rettigheder,[22] som ikke var oprindeligt intenderet.
 • Præciserende fortolkning[23][24] − Tilstræber at afdække lovbestemmelsens mening.[25]

Abstrakt fortolkning af en lovbestemmelse er en modsætning til konkret subsumption i en sag.[26]

Fortolkningspraksis kan blive bindende for rekursorgan pga. lighedsgrundsætningen.[27]

Der kan opstå fortolkningstvivl;[28][17] og endda "høj grad af usikkerhed om det opnåede fortolkningsresultat."[29]

Der er også muligt at foretage fortolkningsændring af en retlig regel.[30]

Grundlovsfortolkning[redigér | rediger kildetekst]

Jurister diskuterer, om grundlovsfortolkning[31] adskiller sig fra fortolkning af almindelige love.[22]

 • Snæver fortolkning − minder om en kombination af en ordlydsfortolkning og en indskrænkende fortolkning.[32]
 • Bredere fortolkning − synes at inddrage andre bestemmelser[33] og regler for at udlede sammenhæng mellem forskellige bestemmelser.[34]

Fortolkning af andre typer skrevne retskilder end blot love[redigér | rediger kildetekst]

Fortolkning af international traktat eller EMD's retspraksis[redigér | rediger kildetekst]

Fortolkning af en international traktat eller EMD's dom sker efter enten fortolkningsreglen eller formodningsreglen eller instruktionsreglen.[40]

 • Fortolkningsreglen − siger, at retsanvender bør vælge den fortolkning af national retskilde, som stemmer bedst med den internationale traktat.[41]
 • Formodningsreglen − tilsiger, at retsanvender kan formode, at lovgiver ikke har haft den intention at overtræde den internationale traktat.[42] Men hvis det fremgår af lovens forarbejder, at lovgivers intention er, at loven skal anvendes i strid med international traktat, så kan formodningsreglen ikke anvendes.
 • Instruktionsreglen − formulerer, at retsanvenders forvaltningsretlige skøn skal udøves i overensstemmelse med den internationale traktat.[43]

Pligt til at fortolke EU-konformt[redigér | rediger kildetekst]

EU-konform fortolkning vil sige, at nationale love og andre retskilder skal fortolkes i overensstemmelse med EU's retsakter.[44]

Danmarks domstole[45] og andre retsanvendere har pligt til at fortolke nationale love EU-konformt.[46] Men der er dog en nævneværdig undtagelse[47]: Ajos-dommen, hvormed Højesteret afviste den EU-konforme fortolkning; i Ajos-sagen dømte Højesteret efter dansk funktionærlov, ikke efter EU's retsakt.[48]

Pligten til EU-konform fortolkning udledes af princippet[49] om EU-rettens forrang[50] over national ret. EU-rettens forrang udledes af EU-Domstolens dom af 15. juli 1964 — Flaminio Costa mod ENEL.[50]

Forvaltningsretlige supplementer til lovfortolkning[redigér | rediger kildetekst]

Den forvaltningsretlige udfyldning af en uklar lovbestemmelse og det forvaltningsretlige skøn supplerer[51] ordlydsfortolkning og subjektiv fortolkning.[52]

Udfyldning[redigér | rediger kildetekst]

Foruden ovennævnte fortolkningsmetoder anvender forvaltningsretten typisk objektiv fortolkning (af lovens ordlyd) og subjektiv fortolkning af lovens motiver (forarbejder, bemærkning, betænkning mv.)[10] samt udfyldning[53] af en uklar retsregel, der er tom,[54] dvs. vag[55] eller elastisk.[56]

Det kan være overladt at fastsætte nærmere retningslinjer[redigér | rediger kildetekst]

Det kan forekomme, at lovgiver har overladt det til en lokal myndighed at fastsætte “nærmere retningslinjer”.[57]

(Pligtmæssigt) skøn[redigér | rediger kildetekst]

Endvidere findes det forvaltningsretlig[58] skøn,[59] som kan være pligtmæssigt.[60][61] Som hovedregel gælder et forbud mod at sætte skøn under regel;[62] men det er tilladt at skønne efter interne retningslinjer.[63]

Afvejningsregler og prioriteringsregler[redigér | rediger kildetekst]

kan have betydning for, hvilke hensyn og andre kriterier, der indgår i en afvejning og med hvilken vægtning.[64]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ side 156 i Hanne Marie Motzfeldt m.fl.: Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist - introduktion til offentlig digitalisering. 2020. Djøf Forlag. ISBN 9788757446920
 2. ^ https://denstoredanske.lex.dk/fortolkning_-_tekstudl%C3%A6gning,_jura
 3. ^ 'Fortolkningsprincipper' hos Juridiskmetode.dk
 4. ^ a b Fortolkning (tekstudlægning, jura) i Den Store Danske på lex.dk af Helge Werner og Jørgen Dalberg-Larsen
 5. ^ Fortolkning af retsregler hos Systime.dk (kræver login)
 6. ^ https://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/ombudsmandens_proces/rammerne_for_ombudsmandens_arbejde/
 7. ^ (Munk-Hansen 2021:54)
 8. ^ Ordlydsfortolkning i Advokatordbogen hos Smithknudsen.dk
 9. ^ Fritagelse for grundstigningsskyld – U 1961.109 H hos Learninglaw.dk - Tema: Det dobbelte hjemmelskrav, lovfortolkning
 10. ^ a b (Eyben 2016:269)
 11. ^ https://www.ft.dk/da/leksikon/Bemaerkninger
 12. ^ https://www.ft.dk/da/leksikon/Betaenkning
 13. ^ Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og jura. Af højesteretsdommer Lars Hjortnæs. Fra Domstol.dk
 14. ^ https://lovkvalitet.dk/lovkvalitetsvejledningen/udarbejdelse-af-lovforslaget/2-2-hovedlovforslag/2-2-3-lovtekstens-opbygning/
 15. ^ Fortolkning af forvaltningsretlige bestemmelser – faktorer, principper og metode hos Studocu.com
 16. ^ Ret og metode af Mads Bryde Andersen, side 183 "Analogislutninger" (Jura.ku.dk)
 17. ^ a b c https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Bryde_Andersen_Mads_Ret_og_metode_2002.pdf
 18. ^ "Jura & plan i praksis" hos Byplanlab.dk − Fra kursus 2014 (I afsnit: "Retskilders anvendelse - lovgivningen"
 19. ^ 'Modsætningsslutning' i Den Store Danske på lex.dk af Jørgen Dalberg-Larsen
 20. ^ Modsætningsslutning, fortolke modsætningsvis i Advokatordbogen hos Smithknudsen.dk
 21. ^ REFORM AF DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION? hos Mmenneskeret.dk
 22. ^ a b https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Rytter_Grundrettigheder_2000.pdf
 23. ^ Skolefriheden i Grundlovens § 76 hos Friskolerne.dk
 24. ^ Kapitel 3. Fortolkning af lovgivning hos Retssikkerhedogjuridiskmetode.digi.hansreitzel.dk
 25. ^ 'Den præciserende fortolkning' hos Quizlet.com
 26. ^ Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner. 2016. 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3310-4. side 338f
 27. ^ Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner. 2016. 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3310-4. side 344
 28. ^ http://juridiskmetode.dk/fortolkningsprincipper.html
 29. ^ side 157 i Hanne Marie Motzfeldt m.fl.: Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist - introduktion til offentlig digitalisering. 2020. Djøf Forlag. ISBN 9788757446920
 30. ^ https://fm.dk/media/18555/aftaler-om-den-kommunale-og-regionale-oekonomi-for-2021-web_a.pdf
 31. ^ https://www.yumpu.com/da/document/read/17625199/dansk-forfatningsret-rasmussen-data
 32. ^ side side 238 i Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner. 2016. 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3310-4
 33. ^ side 351 i Karsten Revsbech m. fl.: Forvaltningsret - Almindelige emner. 2016. 6. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3310-4
 34. ^ (Hamer & Schaumburg-Müller 2020:76 - 79)
 35. ^ (Revsbech 2016:609)
 36. ^ (Revsbech m.fl. 2016:113, note 34)
 37. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/Rytter_Den_Europaeiske_Menneskerettighedskonvention_og_dansk_ret_2006.pdf
 38. ^ https://fra.europa.eu/da/eu-charter/article/52-raekkevidde-og-fortolkning-af-rettigheder-og-principper
 39. ^ https://fra.europa.eu/da/eu-charter/article/54-forbud-mod-misbrug-af-rettigheder
 40. ^ side 261 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1 og side 236 og 409 i Jens Peter Christensen m.fl.: Dansk statsret. 2020. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundet. ISBN 9788757442878
 41. ^ side 180, 2. spalte i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3556-4
 42. ^ side 175, 1. spalte i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3556-4
 43. ^ side 43 i Carsten Munk-Hansen: Den juridiske løsning - introduktion til juridisk metode.  2. udgave. 2021. Djøf Forlag. ISBN 9788757451924
 44. ^ side 153f i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 45. ^ https://www.plesner.com/insights/artikler/2016/04/danske%20domstole%20skal%20fortolke%20eu-konformt?sc_lang=da-DK
 46. ^ https://projekter.aau.dk/projekter/files/239463730/Kandidatspeciale.pdf
 47. ^ https://jurainfo.dk/artikel/udvidelse-af-pligten-til-eu-konform-fortolkning
 48. ^ https://kammeradvokaten.dk/media/4417/hoejesteret-har-sagt-fra-over-for-eu-domstolen.pdf
 49. ^ https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/eu-ret-i-danmark
 50. ^ a b https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14548&from=ES
 51. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/hovedregister/forvaltningsret/1/2/2/#cp-title
 52. ^ https://www.studocu.com/da/document/aarhus-universitet/forvaltningsret-1/disposition-til-forvaltningsret/9434787
 53. ^ (Karsten Revsbech m.fl. 2016:156 & 216)
 54. ^ https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/58412662/Joakim_Beierholm_Jensen.pdf
 55. ^ https://allemandsjura.dk/vag/
 56. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/roensholdt_forvaltningsret_2_udgave_2006.pdf
 57. ^ 5.4.3. i https://www.retsinformation.dk/eli/accn/C20130984760
 58. ^ https://denstoredanske.lex.dk/forvaltningsret_(Forvaltningsretligt_sk%C3%B8n)
 59. ^ https://www.djoef-forlag.dk/book-info/det-forvaltningsretlige-skon
 60. ^ https://krim.dk/kommenteret-lovsamling/jura/grundloven-63/forvaltningsret-almindelige-emner-5-udgave-2009.htm
 61. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/revsbech_nyere_tendenser_i_dansk_forvaltningsretlig_teori_1992.pdf
 62. ^ https://pkn.naevneneshus.dk/nyhed/19f20e3f-9a45-4773-b20f-86797ccc53f7
 63. ^ https://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/afgoerelser/hvordanudoevesetskoen
 64. ^ (Revsbech m.fl. 2016:136)