Modul:Rediger tabel

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Documentation icon Moduldokumentation[opret]
-- et modul til at ændre indholdet eller udseendet af en tabel i en wikiartikel
-- der findes i øjeblikket fire tilgængelige funktioner: 
-- procentkolonne, sletkolonne, sortertabel, ombytkolonner

local p = {}

local function inlist (name, list)
	for n in mw.text.gsplit(list, '%s*,%s*') do
		if n == name then return true end
	end
	return false
end

local function konstruer_tabel (args)
	local tabel = ''
  local start = true
  for key, arg in pairs(args) do
   if tonumber(key) then
  	if not start then 
  		tabel = tabel..'|'..arg 
  	else 
  		tabel = arg
  		start = false
  	end
   end
  end
	tabel = string.gsub(tabel,'@@','=')
	tabel = mw.text.trim(tabel)
	return tabel
end

local function opdel_tabel_i_raekker (tabel)
  local rowtabel = {}
  local k, i = 1, 1
  local row, rowtotal

  -- find første række:
  k = string.find(tabel,"^|%-%s*\n|.-\n|%-")
  if k then
  	row = string.match(tabel,"^|%-%s*\n(|.-)\n|%-")
  	rowtabel[1] = row
    i = 2
    k = k + 3 
  else 
  	error("Inputtet skal starte med: |-", 0)
  end

  -- find de næste rækker:
  repeat row = string.match(tabel,"\n|%-%s*\n(|.-)\n|%-", k) 
  	if row then
  		rowtabel[i] = row
    		i = i+1
    		k = string.find(tabel,"\n|%-%s*\n|.-\n|%-",k) + 3
    	end
  until not row
  
	local rk = i - 1 -- antal rækker
  -- find sidste række:
  row = string.match(tabel,"\n|%-%s*\n(|.-)$", k )
  if row then 
  	rowtabel[i] = row 
  	rk = i
  end
  return rowtabel, rk
end

function celler_i_tabel(rowtabel)
  local i,j,k,l,c,m = 0,0,0,0,0,0
  celletabel = {}
  local celle
  -- find indholdet af cellerne
  for key, row in pairs(rowtabel) do
  	celletabel[key] = {}
  	k = 1 -- position 1
  	c = 1 -- celle 1
  	repeat 
  		i = string.find(row,'|[^\n]-||',k)
  		if i ~= k then 
  			j = string.find(row,'|.-\n',k) 
  		end
  		if i ~= k and j ~= k then 
  			m = string.find(row,'|.-$',k) 
  		end
  		if i==k then
  			celle = string.match(row,'|([^\n]-)||',k)
  			l = k + string.len(celle) + 2
  			if string.match(celle,'|') then
  				local attribut = string.match(celle,'(.-)|')
  				local indhold = string.match(celle,'|(.+)')
  				table.insert(celletabel[key], { ['attribut'] = attribut, ['indhold'] = indhold } )
  			else
  				local indhold = celle
  				table.insert(celletabel[key], { ['indhold'] = indhold } )
  			end
	  	elseif j==k then -- sidste celle på linjen med linjeskift
	 	  	celle = string.match(row,'|(.-)\n',k)
	 	  	l = k + string.len(celle) + 2
  			if string.match(celle,'|') then
  				local attribut = string.match(celle,'(.-)|')
  				local indhold = string.match(celle,'|(.+)')
  				local ctabel = { ['attribut'] = attribut, ['indhold'] = indhold, ['lskift'] = true }
  				table.insert(celletabel[key], ctabel )
  			else
  				local indhold = celle
  				table.insert(celletabel[key], { ['indhold'] = indhold, ['lskift'] = true } )
  			end
  		elseif m==k then -- sidste celle på linjen og i rækken
	 	  	celle = string.match(row,'|(.-)$',k)
	 	  	l = k + string.len(celle) + 2
  			if string.match(celle,'|') then
  				local attribut = string.match(celle,'(.-)|')
  				local indhold = string.match(celle,'|(.+)')
  				table.insert(celletabel[key], { ['attribut'] = attribut, ['indhold'] = indhold } )
  			else
  				local indhold = celle
  				table.insert(celletabel[key], { ['indhold'] = indhold } )
  			end
  		else
  			error('Der er noget galt nær række '..key, 0)
	  	end
	  	c = c + 1
	  	k = l
		until l>string.len(row) or ((not i) and (not j) and (not m))
  end
  local kol = c - 1  -- antal kolonner
  return celletabel, kol
end
  
local function laes_tabel (args)
  local tabel = konstruer_tabel(args)
  local rowtabel, rk = opdel_tabel_i_raekker(tabel)
  
  rk = tonumber(args["antal talrækker"]) or tonumber(rk)
  if not rk then
  	error('Skabelonen kan ikke fastslå antallet af rækker', 0)
  end
  
  local celletabel, kol = celler_i_tabel(rowtabel)
  kol = tonumber(args["totalt antal kolonner"]) or tonumber(kol)
  if not kol then
  	error('Skabelonen kan ikke fastslå antallet af kolonner', 0)
  end
  return celletabel, rk, kol
end

function p.procentkolonne (frame)
  p.frame = frame
  
	local args
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
		args = frame:getParent().args
	else
		args = frame.args
	end	
  
	local frakol = tonumber(args.frakolonne)
	local tilkol = tonumber(args.tilkolonne)
	local procentkol = tonumber(args.procentkolonne) 
	if not (procentkol and tilkol and frakol) then
		error("Der mangler en eller flere af parametrene: ''frakolonne'', ''tilkolonne'', ''procentkolonne''", 0)
	end

  local celletabel, rk, kol = laes_tabel(args)

	local tester = args.test or ''
	local decimaler = mw.text.trim(args.decimaler or '0')
	decimaler = tostring(math.floor(tonumber(decimaler) or 0))
	local tilkoltal, frakoltal
	
  local wikitext = ''
  for row = 1, rk do
  	for col = 1, kol do
  			if col == 1 then wikitext = wikitext..'|-\n|'
  			else 
  				if celletabel[row][col-1] and celletabel[row][col-1].lskift then 
  					wikitext = wikitext .. '|'
  				else
  					wikitext = wikitext .. '||'
  				end
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].attribut then 
  				wikitext = wikitext .. celletabel[row][col].attribut .. '|'
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].indhold then 
  				if tester~='ja' and procentkol and frakol and tilkol and col==procentkol then
  				  tilkoltal = celletabel[row][tilkol].indhold
  				  frakoltal = celletabel[row][frakol].indhold
  				  tilkoltal = string.gsub(tilkoltal, '%.', '')
  				  frakoltal = string.gsub(frakoltal, '%.', '')
  					local tal = 100 * (tilkoltal - frakoltal) / frakoltal
  					tal = string.format('%.'..decimaler..'f', tal)
  					if tonumber(tal) > 0 then tal = '+'..tal end
  					tal = string.gsub(tal, '%.', ',')
  					wikitext = wikitext .. ' ' .. tal .. '% '
	    	else
	  	  	wikitext = wikitext .. celletabel[row][col].indhold
	  		end
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].lskift then 
  				wikitext = wikitext .. '\n'
  			end
  			if col==kol and row<rk then wikitext=wikitext..'\n' end
  	end
  end
  return wikitext
end

function p.sletkolonne (frame)
  p.frame = frame
  
	local args
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
		args = frame:getParent().args
	else
		args = frame.args
	end	
  
  local celletabel, rk, kol = laes_tabel(args)

	local sletkolonne = args.sletkolonne 
	local tester = args.test or ''
	
  local wikitext = ''
  for row = 1, rk do
  	for col = 1, kol do
  		if not sletkolonne or not inlist(tostring(col), sletkolonne ) then 
  			if col == 1 then wikitext = wikitext..'|-\n|'
  			else 
  				if celletabel[row][col-1] and celletabel[row][col-1].lskift then 
  					wikitext = wikitext .. '|'
  				else
  					wikitext = wikitext .. '||'
  				end
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].attribut then 
  				wikitext = wikitext .. celletabel[row][col].attribut .. '|'
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].indhold then 
	  	  	wikitext = wikitext .. celletabel[row][col].indhold
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].lskift then 
  				wikitext = wikitext .. '\n'
  			end
  			if col==kol and row<rk then wikitext=wikitext..'\n' end
  		end
  	end
  end
  return wikitext
end

function p.sortertabel (frame)
  p.frame = frame
  
	local args
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
		args = frame:getParent().args
	else
		args = frame.args
	end	
  
  local celletabel, rk, kol = laes_tabel(args)

	local nrkolonne = tonumber(args.nrkolonne)
	local kolonne = tonumber(args.sorterkolonne)
	if not kolonne then error('Parameter "sorterkolonne" mangler eller er ikke et tal', 0) end
	local alfabetisk = args.alfabetisk or ''
	local stigende = args.stigende or ''
	local tester = args.test or ''
	args = nil -- bruger mindre memory

	table.sort(celletabel, function (a,b)
		local x = a[kolonne].indhold
		local y = b[kolonne].indhold
		if alfabetisk ~= 'ja' then 
			x = string.gsub(x, '%%', '') -- fjern procenttegn
			x = string.gsub(x, '%.', '') -- fjern tusindadskiller
			x = string.gsub(x, ',', '.') -- erstat decimalkomma med punktum
			x = tonumber(x) 
			y = string.gsub(y, '%%', '')
			y = string.gsub(y, '%.', '')
			y = string.gsub(y, ',', '.')
			y = tonumber(y)
		end
		if not x or not y then error('Det lykkedes ikke skabelonen at læse kolonne '..kolonne..' som tal. Sæt evt. parameter alfabetisk=ja', 0) end
		if stigende == 'ja' then
			return x < y
		else
			return x > y
		end
	end) 
	local gentag = 0
  local linjetabel = {}
  
  for row = 1, rk do
  	for col = 1, kol do
  			if col == 1 then 
  				linjetabel[row] = '|-\n|'
  			else 
  				if celletabel[row][col-1] and celletabel[row][col-1].lskift then 
 					linjetabel[row] = linjetabel[row] .. '|'
 				else
  					linjetabel[row] = linjetabel[row] .. '||'
  				end
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].attribut then 
  				linjetabel[row] = linjetabel[row] .. tostring(celletabel[row][col].attribut) .. '|'
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].indhold then 
  				if nrkolonne and nrkolonne == col then
  					if row > 1 and celletabel[row][kolonne].indhold == celletabel[row-1][kolonne].indhold then
  						if gentag == 0 then gentag = row - 1 end
  						linjetabel[row] = linjetabel[row]..' '..tostring(gentag)..' ' -- samme rangering som forrige række
  					else
  						linjetabel[row] = linjetabel[row] .. ' ' .. tostring(row) .. ' '
  						gentag = 0
  					end
  				else
  					linjetabel[row] = linjetabel[row] .. tostring(celletabel[row][col].indhold)
  				end
  			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].lskift then 
  				linjetabel[row] = linjetabel[row] .. '\n'
  			end
  	end
  end
  
  return table.concat(linjetabel,'\n')
end

function p.ombytkolonner (frame)
  p.frame = frame
  
	local args
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
		args = frame:getParent().args
	else
		args = frame.args
	end	
  
  local celletabel, rk, kol = laes_tabel(args)

	local kolonneA = tonumber(args.kolonneA)
	if not kolonneA then error('Parameter "kolonneA" mangler eller er ikke et tal', 0) end
	local kolonneB = tonumber(args.kolonneB)
	if not kolonneB then error('Parameter "kolonneB" mangler eller er ikke et tal', 0) end
	local tester = args.test or ''
	
  local wikitext = ''
  for row = 1, rk do
  	for col = 1, kol do
  			if col == 1 then wikitext = wikitext..'|-\n|'
  			else 
  				if celletabel[row][col-1] and celletabel[row][col-1].lskift then 
  					wikitext = wikitext .. '|'
  				else
  					wikitext = wikitext .. '||'
  				end
  			end
  			if col ~= kolonneA and col ~= kolonneB then
	  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].attribut then 
  					wikitext = wikitext .. celletabel[row][col].attribut .. '|'
  				end
  				if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].indhold then 
  	  		wikitext = wikitext .. celletabel[row][col].indhold
  				end
  			elseif col == kolonneA then
	  			if celletabel[row][kolonneB] and celletabel[row][kolonneB].attribut then 
  					wikitext = wikitext .. celletabel[row][kolonneB].attribut .. '|'
  				end
  				if celletabel[row][kolonneB] and celletabel[row][kolonneB].indhold then 
  	  		wikitext = wikitext .. celletabel[row][kolonneB].indhold
  				end
  			else -- col = kolonneB
  				if celletabel[row][kolonneA] and celletabel[row][kolonneA].attribut then 
  					wikitext = wikitext .. celletabel[row][kolonneA].attribut .. '|'
  				end
  				if celletabel[row][kolonneA] and celletabel[row][kolonneA].indhold then 
  	  		wikitext = wikitext .. celletabel[row][kolonneA].indhold
  				end
			end
  			if celletabel[row][col] and celletabel[row][col].lskift then 
  				wikitext = wikitext .. '\n'
  			end
  			if col==kol and row<rk then wikitext=wikitext..'\n' end
  	end
  end
  return wikitext
end


return p