Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Vangså Hede
Limfjorden ved Harboøre Tange med Cheminova i baggrunden
Geografi
Region Region Nordjylland, Region Midtjylland
Kommune(r) Thisted, Morsø, Struer og Lemvig
Areal 33.165 ha ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. H28

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er et 33.165 hektar stort habitatområde, der også rummer fire fuglebeskyttelsesområder; området ligger i Thisted, Morsø, Struer og Lemvig Kommuner

Natura 2000-området består af habitatområde nr. H28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø samt fuglebeskyttelsesområderne nr. F23: Agger Tange, F27: Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme, F28: Nissum Bredning og F39: Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø. Endvidere er 12.732 ha på Harboøre og Agger tanger udpeget til Ramsarområde (nr. 5) Af Natura 2000-områdets samlede areal er 3.857 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturfredninger[redigér | rediger kildetekst]

Agger Tange er, med et areal på 1130 ha, fredet med det formål at sikre naturværdierne gennem opretholdelse af først og fremmest strandenge, klitheder og brakvandslaguner.[1] Farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord er, med et areal på 59,62 km2, fredet af hensyn til at sikre naturværdierne samt de naturvidenskabelige og rekreative hensyn.[2] Boddum bakker, Brokær, Dover Kil og Ydby Skjold er, med et areal på 166 ha, fredet med det formål at sikre de landskabelige, arkæologiske og biologiske hensyn.[3]

Beskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-området har en kystlinje mod Limfjorden på ca. 80 km. Strandenge og strandoverdrev dominerer således området. Strandengene varierer mellem smalle bræmmer langs fjorden og større sammenhængende strandengsarealer med alle strandengenes karakteristika, samt kildevæld og rigkær langs skræntfoden og i Dover Kil. På Agger Tange findes områdets klittyper, mens Nissum Bredning, området omkring Agerø og Skibsted Fjord udgør den marine del af habitatområdet.

Områdets særlige værdier[redigér | rediger kildetekst]

Marine naturtyper:
Der er store marine værdier i området i kraft af forekomsten af nogle af de største lavvandede fjordområder i Danmark. Disse arealer har især tidligere rummet vidtstrakte flader med ålegræs (naturtypen 1110). De lavvandede marine områder omkring Agerø er af international betydning for Lysbuget knortegås. Den store nordlige lagunesø på Agger Tange er et vigtigt nationalt forstyrrelsesfrit område for specielt Spids-, Krik- og Pibeænder, ligesom Agger Tange er et vigtigt rastested for bl.a. Klyder og Hjejler. Dertil kommer, at flere af områdets uforstyrrede holme udgør vigtige ynglelokaliteter for Split-, Fjord-, Dværg- og Havterne.

Terrestriske naturtyper:
I området findes flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning eller deres høje naturkvalitet er af enten regional eller national betydning. Således forekommer ca. 20 % af Nordjyllands samlede areal med strandenge i området. Som det fremgår af trusselsvurderingen og de naturtype-karakteristiske strukturer er en stor del af disse arealer negativt påvirkede af hydrologiske påvirkninger såsom afvanding og dræning, samt af manglende afgræsning. Ved en indsats på disse områder vil der kunne opnås en væsentlig forbedring af habitatnaturtypens tilstand i sig selv, og samtidigt vil der kunne opnås forbedrede levevilkår for to af områdets truede fuglearter på udpegningsgrundlaget, Engryle og Brushane.

Dover Kil området er unikt i kraft af sine store sammenhængende arealer med habitatnatur. Blandt Kilens vigtigste naturtyper er de store miks-forekomster af kildevæld (20-25 % af det samlede kortlagte areal i Nordjylland), rigkær og hængesæk. Forekomsterne af rigkær og kildevæld i dette område rummer flere naturperler med meget varieret flora karakteristisk for naturtyperne. To af de terrestriske bilag II-arter som er kendt fra området – hhv. kilderelikterne Gul stenbræk og Blank Seglmos, samt bladmossen Piberensermos er på landsplan meget sjældne. Endnu en kilderelikt – bilag II-arten Kildevælds-Vindelsnegl burde med stor sandsynlighed kunne findes i dette område. Hovedparten af Kilen er i dag truet af især tilgroning i tagrør, som følge af manglende afgræsning/høslæt. Det vurderes dog, at hovedparten af de arealer der er under tilgroning og til dels udtørring ved en passende indsats vil kunne udvikle sig til områder med høj biologisk kvalitet. Odder er i dag vidt udbredt i området.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Naturplanen er koordineret med vandplanen Vandplan 1.2 Limfjorden.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Noter[redigér | rediger kildetekst]

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]