Spring til indhold

Shared Socioeconomic Pathways

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Shared Socioeconomic Pathways (da: evt. Fælles socioøkonomiske udledningsscenarier[note 1]) er scenarier for samfundsøkonomiske globale ændringer frem til 2100. De bruges til at fremstille scenarier for drivhusgasudledninger for forskning og for tilrettelæggelsen af forskellige klimapolitikker.[1][note 2]

Socioøkonomiske udfordringer:
Y-aksen : Afhjælpning (mitigation)
X-aksen : Tilpasning (adaptation)[note 3]
Skematisk illustration af de vigtigste trin i udviklingen af SSP'erne, herunder narrativer (storylines), socioøkonomiske drivkræfter (grundlæggende SSP-elementer) og SSP-baseline- og afhjælpningsscenarier
Atmosfæriske CO₂-koncentrationer for 'SSP' gennem det 21. århundrede (fra MAGICC6, en klimamodel med enklere/reduceret kompleksitet). Hvert udhævet punkt repræsenterer et gennemsnit af simulerede værdier genereret fra seks klimamodeller (AIM/CGE, GCAM4, IMAGE, MESSAGE-GLOBIOM, REMIND-MAGPIE & WITCH-GLOBIOM[2]

Scenarierne er:

  SSP1: Bæredygtighed (den grønne vej) – Sustainability (Taking the Green Road)
SSP2: Middelvejen – Middle of the road
SSP3: Regional rivalisering (en knoldet vej) – Regional rivalry (A Rocky Road)
SSP4: Ulighed (delte veje) – Inequality (A Road Divided)
SSP5: Videre med fossilt brændstof[3] – Fossil-Fueled Development (Taking the Highway)

De vil blive brugt ved udarbejdejdelsen af IPCC's sjette vurderingsrapport ('IPCC Sixth Assessment Report', AR6) om global opvarmning, der forventes i 2021[note 4].

SSP'erne beskriver udviklingsforløb for forskellige socioøkonomiske udviklinger. Disse beskrivelser (narrativer, 'storylines'[note 5]) er kvalitative beskrivelser så der er en sammenhæng inden for den enkelte SSP.[1]

Med hensyn til kvantitative elementer leverer de data, der ledsager scenarierne for den nationale befolkning, urbanisering og BNP (pr. indbygger).[4] SSP'erne kan kombineres med forskellige integrerede vurderingsmodeller (IAM[note 6]) for at udforske mulige fremtidige veje både socioøkonomisk og klimamæssigt.[4]

SSP'erne afløser tidligere udledningsscenarier

[redigér | rediger kildetekst]

De foreslåede nye SSP-udledningsscenarier skal afløse dem der blev brugt i IPCC's tredje vurderingsrapport ('TAR' fra 2001) og i IPCC's fjerde vurderingsrapport ('AR4', offentliggjort i 2007). De tidligere brugte scenarier er beskrevet i Special Report on Emissions Scenarios (SRES) og skulle forbedre aspekter af scenarierne fra 'IS92', som lå til grund for IPCC's anden vurderingsrapport fra 1995, 'IPCC Second Assessment Report'[note 7].

Herunder narrativer eller 'storylines' for de fem scenarier:

SSP1: Bæredygtighed (den grønne vej)

[redigér | rediger kildetekst]

Gradvist men gennemgribende udvikler verden sig hen mod en mere bæredygtig vej med vægt på en mere inkluderende udvikling ('inclusive development'), der respekterer hvad der opfattes som miljømæssige grænser. Forvaltningen af globale fælles goder ('global commons') forbedres langsomt, uddannelses- og sundhedsinvesteringer fremskynder den demografiske overgang ('transition'), og vægten skifter fra økonomisk vækst til mere fokus på menneskelig velvære. Drevet af en stigende forpligtelse til at nå udviklingsmål reduceres uligheden både på tværs af og inden for lande. Forbruget er rettet mod lav materiel vækst og lavere ressource- og energiintensitet.[5][6][note 8]

SSP1 Sustainability – Taking the Green Road (Low challenges to mitigation and adaptation)
The world shifts gradually, but pervasively, toward a more sustainable path, emphasizing more inclusive development that respects perceived environmental boundaries.
Management of the global commons slowly improves, educational and health investments accelerate the demographic transition, and the emphasis on economic growth shifts toward a broader emphasis on human well-being.
Driven by an increasing commitment to achieving development goals, inequality is reduced both across and within countries.
Consumption is oriented toward low material growth and lower resource and energy intensity.

SSP2: Middelvejen

[redigér | rediger kildetekst]

Verden følger en vej hvor sociale, økonomiske og teknologiske trends ikke forandrer sig nævneværdigt i forhold til historiske mønstre. Udvikling og indkomstvækst forløber ujævnt, hvor nogle lande gør relativt gode fremskridt, mens andre ikke lever op til forventningerne. Globale og nationale institutioner arbejder mod at nå opsatte mål for bæredygtig udvikling, men gør kun langsomt fremskridt. Miljøsystemer oplever nedbrydning, selv om der er nogle forbedringer, og samlet set falder intensiteten af ressource- og energiforbruget. Den globale befolkningstilvækst er moderat og flader ud i anden halvdel af århundredet. Indkomstuligheder vedvarer eller forbedres kun langsomt, og der er stadig udfordringer med at mindske sårbarheden over for samfundsmæssige og miljømæssige ændringer.[5][7]

SSP2 Middle of the Road (Medium challenges to mitigation and adaptation)
The world follows a path in which social, economic, and technological trends do not shift markedly from historical patterns.
Development and income growth proceeds unevenly, with some countries making relatively good progress while others fall short of expectations.
Global and national institutions work toward but make slow progress in achieving sustainable development goals.
Environmental systems experience degradation, although there are some improvements and overall the intensity of resource and energy use declines.
Global population growth is moderate and levels off in the second half of the century.
Income inequality persists or improves only slowly and challenges to reducing vulnerability to societal and environmental changes remain.

SSP3: Regional rivalisering (en knoldet vej)

[redigér | rediger kildetekst]

En genopstået nationalisme, bekymringer om konkurrenceevne og sikkerhed og regionale konflikter presser landene til i stigende grad at fokusere på indenlandske eller højst regionale spørgsmål. Politikker skifter over tid for at blive mere og mere orienteret mod nationale og regionale sikkerhedspørgsmål. Lande fokuserer på at nå mål for energi- og fødevaresikkerhed i deres egne regioner på bekostning af en bredere baseret udvikling. Investeringerne i uddannelse og teknologisk udvikling er faldende. Den økonomiske udvikling er langsom, forbruget er materialeintensivt, og ulighederne vedvarer eller forværres med tiden. Befolkningsvæksten er lav i industrialiserede lande og høj i udviklingslandene. En lav international prioritering for at tage miljøhensyn fører til stærk miljøforringelse i nogle regioner. [5][8]

SSP3 Regional Rivalry – A Rocky Road (High challenges to mitigation and adaptation)
A resurgent nationalism, concerns about competitiveness and security, and regional conflicts push countries to increasingly focus on domestic or, at most, regional issues.
Policies shift over time to become increasingly oriented toward national and regional security issues.
Countries focus on achieving energy and food security goals within their own regions at the expense of broader-based development. Investments in education and technological development decline.
Economic development is slow, consumption is material-intensive, and inequalities persist or worsen over time.
Population growth is low in industrialized and high in developing countries.
A low international priority for addressing environmental concerns leads to strong environmental degradation in some regions.

SSP4: Ulighed (delte veje)

[redigér | rediger kildetekst]

Meget ulige investeringer i menneskelig kapital kombineret med stigende forskelle i økonomisk mulighed og politisk magt fører til stigende uligheder og stratificering både på tværs af og inden for lande. Over tid udvides kløften mellem et internationalt forbundet samfund, der bidrager til viden- og kapitalintensive sektorer i den globale økonomi, og en fragmenteret samling af samfund med lav indkomst og dårlige uddannelsesmuligheder: samfund, der virker i en arbejdskrævende lavteknologisk økonomi. Social samhørighed forringes og konflikter og uro bliver stadig mere almindelige. Teknologiudviklingen er høj inden for den højteknologiske økonomi og dens sektorer. Den globalt forbundne energisektor diversificerer med investeringer i både kulstofintensive brændstoffer som kul og ukonventionel olie, men også energikilder med lavt kulstofindhold. Miljøpolitikker fokuserer på lokale spørgsmål omkring mellem- og højindkomstområder.[5][9]

SSP4 Inequality – A Road Divided (Low challenges to mitigation, high challenges to adaptation)
Highly unequal investments in human capital, combined with increasing disparities in economic opportunity and political power, lead to increasing inequalities and stratification both across and within countries.
Over time, a gap widens between an internationally-connected society that contributes to knowledge- and capital-intensive sectors of the global economy, and a fragmented collection of lower-income, poorly educated societies that work in a labor intensive, low-tech economy.
Social cohesion degrades and conflict and unrest become increasingly common.
Technology development is high in the high-tech economy and sectors.
The globally connected energy sector diversifies, with investments in both carbon-intensive fuels like coal and unconventional oil, but also low-carbon energy sources.
Environmental policies focus on local issues around middle and high income areas.

SSP5: Videre med fossilt brændstof (motorvejen)

[redigér | rediger kildetekst]

Denne verden har stigende tillid til konkurrencedygtige markeder, innovation og deltagende samfund ('participatory societies') for at producere hurtig teknologisk fremgang og udvikling af menneskelig kapital som vejen til bæredygtig udvikling. De globale markeder integreres i stigende grad. Der er også omfattende investeringer i sundhed, uddannelse og institutioner for at styrke menneskelig og social kapital. Samtidig kobles drivkraften for økonomisk og social udvikling sammen med udnyttelsen af rigelige fossile brændstofressourcer og tilslutningen til ressource- og energikrævende livsstile rundt om i verden. Alle disse faktorer fører til hurtig vækst i den globale økonomi, mens den globale befolkning topper og falder i det 21. århundrede. Lokale miljøproblemer som luftforurening håndteres med succes. Der er tro på evnen til effektivt at styre sociale og økologiske systemer, herunder om nødvendigt ved geoteknik.[5][10]

SSP5 Fossil-fueled Development – Taking the Highway (High challenges to mitigation, low challenges to adaptation)
This world places increasing faith in competitive markets, innovation and participatory societies to produce rapid technological progress and development of human capital as the path to sustainable development.
Global markets are increasingly integrated.
There are also strong investments in health, education, and institutions to enhance human and social capital.
At the same time, the push for economic and social development is coupled with the exploitation of abundant fossil fuel resources and the adoption of resource and energy intensive lifestyles around the world.
All these factors lead to rapid growth of the global economy, while global population peaks and declines in the 21st century.
Local environmental problems like air pollution are successfully managed.
There is faith in the ability to effectively manage social and ecological systems, including by geo-engineering if necessary.

Udvalgte akronymer til emnet

[redigér | rediger kildetekst]

Om sammenhængen mellem de første tre akronymer omtalt herunder (RCP – SSP – SPA):

"For bedre at kunne forudse de potentielle virkninger af klimaforandringer kræves forskellige oplysninger om fremtiden, herunder klima, samfund og økonomi, tilpasning og afhjælpning. For at imødekomme dette behov er der udviklet en global ramme med scenarier, hvori der indgår RCP (Representative Concentration Pathways), SSP (Shared Socioeconomic Pathways) og SPA (Shared Policy Assumption) (kort: RCP – SSP – SPA), til brug for FN klimapanels femte vurderingsrapport ('Fifth Assessment Report', IPCC-AR5). ..."[note 9]
RCP Representative Concentration Pathway (en)
[note 10]
Repræsentative udledningsscenarier er scenarier for udvalgte koncentrationer (ikke udledninger) af drivhusgasser frem mod år 2100. Fire RCP'er blev valgt og defineret ved deres samlede strålingspåvirkning ('total radiative forcing' : kumulativ måling af menneskelige emissioner af drivhusgasser fra alle kilder udtrykt i watt pr. kvadratmeter – 2,6 ; 4,5 ; 6,0 og 8,5 W/m2), deres udviklingsbane hen gennem århundredet, og det niveau der nås ved år 2100. RCP'erne blev valgt til at repræsentere en bred vifte af klimaudfald, baseret på gennemgang af litteratur. De er hverken prognoser eller politiske anbefalinger.
SSP Shared Socioeconomic Pathways (en) Scenarier for samfundsøkonomiske globale ændringer frem til 2100. De bruges til at udlede scenarier for drivhusgasudledninger ved forskellige klimapolitikker.
SPA Shared Policy Assumption /
Shared climate policy assumption
De politiske antagelser man kan blive enige om som svar på forventede klimaændringer. Lokale svar kan være i strid med de globale tendenser. SPA'er indeholder beskrivelser af ændringer i befolkning, menneskelig udvikling, økonomi, livsstil, politik, teknologi og miljø.
IAM Integrated assessment modelling (en) Integreret vurderingsmodellering / Integrerede vurderingsmodeller skal hjælpe med at forstå, hvordan menneskelig udvikling og samfundsvalg påvirker hinanden og den naturlige verden, herunder klimaforandringer. De er 'integrerede', fordi de kombinerer forskellige vidensområder for at modellere det menneskelige samfund sammen med dele af jordsystemet.
IAV Impacts, adaptation, and vulnerability (en) Klimatilpasning vedrører samfundets tilpasning til de klimaændringer der forventes over de kommende årtier.

Noter og referencer

[redigér | rediger kildetekst]
Noter
 1. ^ Om udtrykket 'Fælles socioøkonomiske udledningsscenarier': Skift gerne til dén danske betegnelse der måtte ende med at vinde indpas. −
  Vedr. 'shared' : "... To group scenarios, a minimum set of assumptions should (to some degree) be shared among all scenarios in a group. This minimum set ensures some amount of consistency. The elements of the socioeconomic reference scenario that are shared among all possible manifestations in a column of the scenario matrix form a Shared Socioeconomic reference Pathway or SSP. ..." − Fra "A framework for a new generation of socioeconomic scenarios for climate change impact, adaptation, vulnerability, and mitigation research", Ipcc.ch (IPCC) i et udkast til de nye scenarier fra 2010/2011
 2. ^ "RCPs and SSPs: What are they and where are they going?" Arkiveret 18. september 2017 hos Wayback Machine fra Umd.edu (University of Maryland). Side 10 "SSP Narratives" giver i skemaform en uddybning – Vedr. 'RCP', 'SSP' og flere akronymer: se videre herunder #Udvalgte akronymer til emnet
 3. ^ "SSP Scenario Database" fra Iiasa.ac.at ('International Institute for Applied Systems Analysis') har en sammenhængende beskrivelse af SSP-projektet, herunder om de to akser :"... The framework is built around a matrix that combines climate forcing on one axis (as represented by the 'Representative Forcing Pathways') and socio-economic conditions on the other. Together, these two axes describe situations in which mitigation, adaptation and residual climate damage can be evaluated. ..." (Dansk resumé : '... Rammen er bygget op omkring en matrix, der kombinerer klimapåvirkninger på den ene akse (som repræsenteret af 'Representative Forcing Pathways') og socioøkonomiske forhold på den anden. Sammen beskriver disse to akser situationer, hvor afhjælpning, tilpasning og resterende klimaskader kan evalueres. ...')
 4. ^ Om den forventede rapport i 2021 ('AR6') : 'Sixth Assessment Report' hos Ipcc.ch, IPCC
    Citater vedrørende det tidligere grundlag fra 2000 Special Report on Emissions Scenarios 'SRES' og afløseren 'SSP':
 5. ^ Storyline, narrativ, fortælling, beskrivelse : 'Storylines' er et udtryk der bruges om beskrivelserne af de enkelte scenarier. – Se evt.
  • "Supplementary note for the SSP data sets" fra Iiasa.ac.at: "The SSP storylines served as the starting point for the development of the quantitative SSP elements. Each storyline provides a brief narrative of the main characteristics of the future development path of an SSP. ..." (Dansk resumé: 'SSP-storylines fungerede som udgangspunkt for udviklingen af de kvantitative SSP-elementer. Hver storyline indeholder en kort beskrivelse af de vigtigste egenskaber ved den fremtidige udviklingsvej for den pågældende SSP. ...')
  • 'Introduction' til "SSP Database" fra Iiasa.ac.at (International Institute for Applied Systems Analysis) har: "... The SSPs can be interpreted in different ways. For instance, the marker scenarios can be interpreted as representatives of the different storylines. As much as possible, we have ensured that the elaborations of the different markers provide a consistent story across the different SSPs. ..." (Dansk resumé: '... SSP'erne kan fortolkes på forskellige måder. For eksempel kan markørscenarierne fortolkes som repræsentanter for de forskellige storylines. Så meget som muligt har vi sikret, at udarbejdelsen af de forskellige markører giver en ensartet beskrivelse på tværs af de forskellige SSP'er (hen gennem de respektive SSP'ere) ...' –
  Se evt. også "SSP Scenario Database" fra Iiasa.ac.at ('International Institute for Applied Systems Analysis') for en sammenhængende beskrivelse af formålet med SSP-konceptet. –
    Om 'storylines' som en alternativ tilgang ('storyline approach')
 6. ^ Vedr. 'Integrerede vurderingsmodeller, AIM, se evt. 'Integrated assessment modelling' (engelsk) og afsnit "Baseline CO2 emissions and warming" i "Explainer: How ‘Shared Socioeconomic Pathways’ explore future climate change" fra Carbonbrief.org.
 7. ^ Vedrørende tidligere rapporter:
  • Denne skabelon giver et overblik over de forskellige rapporter fra IPCC (IPCC Assessment Reports og IPCC Special Reports)
  • De engelske versioner indsat med småt af de fem SSP'er er fra "Table 2. Summary of SSP narratives" i Riahi, Keywan et al. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009 med licens CC BY 4.0 – svarende til forlæggets Ref. nr. 5 ved oprettelsen, ~ <ref name=":2" />) – De er indsat for at gøre kontrol af de danske formuleringer lettere, men kan jo slettes hvis man ønsker.
  • Til 'IS92' : "IPCC IS92 Scenarios" fra SEDAC, Socioeconomic Data and Applications Center tilknyttet U.S. National Aeronautics and Space Administration, NASA hos https://sedac.ciesin.columbia.edu/about
  • Vedr. 'SRES'-scenarierne der skulle forbedre scenarierne fra 'IS92' og skal afløses af 'SSP'-scenarierne : "IPCC SPECIAL REPORT EMISSIONS SCENARIOS" – Summary for Policymakers; Fra Ipcc.ch/ (A Special Report of IPCC Working Group III – Published for the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2000. SBN: 92-9169-113-5 – Blandt andet afsnittet : "Why new Intergovernmental Panel on Climate Change scenarios?" –
  • Om de nye scenarier til studiet af klimaforandringer : O’Neill, B.C., Kriegler, E., Riahi, K. et al. Climatic Change (2014) 122: 387. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0905-2 : "A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic pathways" (Creative Commons Attribution License which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are credited.)
  • Til 'IS92' : "IPCC IS92 Scenarios" fra SEDAC, Socioeconomic Data and Applications Center tilknyttet U.S. National Aeronautics and Space Administration, NASA hos https://sedac.ciesin.columbia.edu/about
 8. ^ "Supplementary note for the SSP data sets" fra Iiasa.ac.at har fyldigere beskrivelser af de fem SSP-storylines, på engelsk
 9. ^ Om 'RCP–SSP–SPA scenario framework' (engelsk): "To better anticipate potential impacts of climate change, diverse information about the future is required, including climate, society and economy, and adaptation and mitigation. To address this need, a global RCP (Representative Concentration Pathways), SSP (Shared Socio-economic Pathways), and SPA (Shared climate Policy Assumptions) (RCP–SSP–SPA) scenario framework has been developed by the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report (IPCC-AR5). ..." Citat fra artikel af Abiy S.Kebedea et al. "Applying the global RCP–SSP–SPA scenario framework at sub-national scale: A multi-scale and participatory scenario approach". I: Science of The Total Environment. Volume 635, 1 September 2018, Pages 659-672 med doi-link https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.368 og med licens https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
  • Til matrix-konceptet for de nye scenarier: "... In essence, the conceptual framework for the development on new scenarios can be described as a three-dimensional matrix with RCPs on one dimension, SSPs, on a second, and SPAs on the third. ..." fra : Nakicenovic, N., Lempert, R.J. & Janetos, A.C. "A Framework for the Development of New Socio-economic Scenarios for Climate Change Research: Introductory Essay". I: Climatic Change 122, 351–361 (2014). https://doi.org/10.1007/s10584-013-0982-2 (Creative Commons Attribution License)
 10. ^ Note til akronymerne. De fem indsat her er fra artiklen "A new scenario framework for climate change research: the concept of shared climate policy assumptions". To be cited as : Kriegler, E., Edmonds, J., Hallegatte, S. et al. Climatic Change (2014) 122: 401. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0971-5
  • Til RPC : "Representative Concentration Pathways (RCPs)". IPCC. Hentet 13. februar 2019.
  • Til SPA : 'Shared Policy Assumption'. Til udtrykket 'shared' : "...The idea that policy assumptions may be shared between studies should not be confused with a prescription that all countries should take the same level of action, or should act under internationally co-ordinated regimes. ..." (Kriegler, E. et al. ovenfor) – Et eksempel på lokal vurdering fra New Zealand: 'Shared Policy Assumptions (SPAs)' Arkiveret 24. februar 2020 hos Wayback Machine fra Ccii.org.nz
  • Til IAM : 'Integrated assessment modelling' : Se "Explainer: How ‘Shared Socioeconomic Pathways’ explore future climate change" fra Carbonbrief.org og 'Integrated assessment modelling' (engelsk).
Referencer
 1. ^ a b UNECE, 15 May 2019.
 2. ^ SSP Database (Shared Socioeconomic Pathways) – Version 2.0: https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb/ ("About")
 3. ^ Carbon Brief, 19 April 2018.
 4. ^ a b "SSP Database". tntcat.iiasa.ac.at. Hentet 2019-11-09.
 5. ^ a b c d e Riahi, Keywan; van Vuuren, Detlef P.; Kriegler, Elmar; Edmonds, Jae; O’Neill, Brian C.; Fujimori, Shinichiro; Bauer, Nico; Calvin, Katherine; Dellink, Rob; Fricko, Oliver; Lutz, Wolfgang (2017-01-01). "The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview". Global Environmental Change. 42: 153-168. doi:10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009. ISSN 0959-3780.
 6. ^ van Vuuren, Detlef P.; Stehfest, Elke; Gernaat, David E. H. J.; Doelman, Jonathan C.; van den Berg, Maarten; Harmsen, Mathijs; de Boer, Harmen Sytze; Bouwman, Lex F.; Daioglou, Vassilis; Edelenbosch, Oreane Y.; Girod, Bastien (2017-01-01). "Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm". Global Environmental Change. 42: 237-250. doi:10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008. ISSN 0959-3780.
 7. ^ Fricko, Oliver; Havlik, Petr; Rogelj, Joeri; Klimont, Zbigniew; Gusti, Mykola; Johnson, Nils; Kolp, Peter; Strubegger, Manfred; Valin, Hugo; Amann, Markus; Ermolieva, Tatiana (2017-01-01). "The marker quantification of the Shared Socioeconomic Pathway 2: A middle-of-the-road scenario for the 21st century". Global Environmental Change. 42: 251-267. doi:10.1016/j.gloenvcha.2016.06.004. ISSN 0959-3780.
 8. ^ Fujimori, Shinichiro; Hasegawa, Tomoko; Masui, Toshihiko; Takahashi, Kiyoshi; Herran, Diego Silva; Dai, Hancheng; Hijioka, Yasuaki; Kainuma, Mikiko (2017-01-01). "SSP3: AIM implementation of Shared Socioeconomic Pathways". Global Environmental Change. 42: 268-283. doi:10.1016/j.gloenvcha.2016.06.009. ISSN 0959-3780.
 9. ^ Calvin, Katherine; Bond-Lamberty, Ben; Clarke, Leon; Edmonds, James; Eom, Jiyong; Hartin, Corinne; Kim, Sonny; Kyle, Page; Link, Robert; Moss, Richard; McJeon, Haewon (2017-01-01). "The SSP4: A world of deepening inequality". Global Environmental Change. 42: 284-296. doi:10.1016/j.gloenvcha.2016.06.010. ISSN 0959-3780. − Hvis negativ, prøv da evt. 'doi' med denne formatering: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.06.010 eller direkte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095937801630084X?via%3Dihub
 10. ^ Kriegler, Elmar; Bauer, Nico; Popp, Alexander; Humpenöder, Florian; Leimbach, Marian; Strefler, Jessica; Baumstark, Lavinia; Bodirsky, Benjamin Leon; Hilaire, Jérôme; Klein, David; Mouratiadou, Ioanna (2017-01-01). "Fossil-fueled development (SSP5): An energy and resource intensive scenario for the 21st century". Global Environmental Change. 42: 297-315. doi:10.1016/j.gloenvcha.2016.05.015. ISSN 0959-3780. SSP5 : hvis negativ, prøv da denne formatering: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.015

Eksterne henvisninger

[redigér | rediger kildetekst]