Sikkerhedssætning

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Sikkerhedssætninger (kort form S-sætninger) er defineret i Annex IV af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Forsigtighedsregler med hensyn til farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Disse sikkerhedssætninger anvendes ikke blot i Europa, men også internationalt, og der arbejdes på en komplet international harmonisering. (Bemærk: Manglende S-sætninger indikerer sætninger der er blevet slettet eller erstattet med en anden.)

S-sætninger[redigér | rediger kildetekst]

 • S1: Opbevares under lås
 • S2: Opbevares utilgængeligt for børn
 • S3: Opbevares køligt
 • S4: Må ikke opbevares i nærheden af beboelse
 • S5: Opbevares under . . . (en egnet væske, som angives af fabrikanten)
 • S6: Opbevares under . . . (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten)
 • S7: Emballagen skal holdes tæt lukket
 • S8: Emballagen skal opbevares tørt
 • S9: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted
 • S12: Emballagen må ikke lukkes tæt
 • S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
 • S14: Opbevares adskilt fra . . . (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten)
 • S15: Må ikke udsættes for varme
 • S16: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt
 • S17: Holdes væk fra brandbare stoffer
 • S18: Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed
 • S20: Der må ikke spises eller drikkes under brugen
 • S21: Der må ikke ryges under brugen
 • S22: Undgå indånding af støv
 • S23: Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
 • S24: Undgå kontakt med huden
 • S25: Undgå kontakt med øjnene
 • S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
 • S27: Tilsmudset tøj tages straks af
 • S28: Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder . . . (angives af fabrikanten)
 • S29: Må ikke tømmes i kloakafløb
 • S30: Hæld aldrig vand på eller i produktet
 • S33: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet
 • S35: Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde
 • S36: Brug særligt arbejdstøj
 • S37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet
 • S38: Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
 • S39: Brug beskyttelsesbriller/ ansigtsskærm under arbejdet
 • S40: Gulvet og tilsmudsede genstande renses med . . . (midlerne angives af fabrikanten)
 • S41: Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion
 • S42: Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/ sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten)
 • S43: Brug . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: »Brug ikke vand«)
 • S45: "Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt"
 • S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
 • S47: Må ikke opbevares ved temperaturer på over . . . °C (angives af fabrikanten)
 • S48: Holdes befugtet med . . . (passende middel angives af fabrikanten)
 • S49: Må kun opbevares i den originale emballage
 • S50: Må ikke blandes med . . . (angives af fabrikanten)
 • S51: Må kun bruges på steder med god ventilation
 • S52: Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum
 • S53: Undgå enhver kontakt indhent særlige anvisninger før brug
 • S56: Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald
 • S57: Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening
 • S59: Indhent oplysninger om genvinding/ genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren
 • S60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald
 • S61: Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning
 • S62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
 • S63: Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro
 • S64: Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed)

Kombinationer af S-sætninger[redigér | rediger kildetekst]

 • S1/2: Opbevares under lås og utilgængeligt for børn
 • S3/7: Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted
 • S3/9/14: Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten)
 • S3/9/14/49: Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten)
 • S3/9/49: Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted
 • S3/14: Opbevares køligt og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten)
 • S7/8: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt
 • S7/9: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted
 • S7/47: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over . . . °C (angives af fabrikanten)
 • S20/21: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen
 • S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene
 • S27/28: Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder . . . (angives af fabrikanten)
 • S29/35: "Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde"
 • S29/56: Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald
 • S36/37: Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker
 • S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm
 • S36/39: Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ ansigtsskærm
 • S37/39: Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm under arbejdet
 • S47/49: Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke

Se også[redigér | rediger kildetekst]