Forskel mellem versioner af "Steen Andersen Bille (viceadmiral)"

Spring til navigation Spring til søgning
sparar redigeringar
(sparar redigeringar)
Allerede som barn vaktes hans levende
interesse for marinen ved den fremragende rolle,
faderen som Chefchef for Sødefensionensødefensionen [[1807]] spillede,
og ved de mange ledende søofficerers Besøg i hans
Forældresforældres Hus; som 12årig12-årig dreng blev han kadet,
7 år senere Sekondlieutenantsekondlieutenant, året efter udnævnt
til [[kammerjunker]] og 6 år dernæst ([[1823]]) forfremmet
til [[premierlieutenant]].
 
[[1820]] gik Bille efter et togt til [[Vestindien]] med fregatten
«Minerva» i fransk tjeneste sammen med sin ældre
Broderbroder, Lieutenant[[lieutenant]] [[Ernst Bille]], som året efter døde på
hjemrejsen fra [[Rio]], foretog med linjeskibet «Colosse»
et interessant Togt til [[Brasilien]] og [[Sydamerika]]s
Vestkystvestkyst og kom hjem til Danmark i Slutningenslutningen af
[[1821]].
1821. Da Frankrigs Forhold til Spanien 2 Aar senere
 
blev spændt, traadte han imidlertid paa ny ind i den
1821. Da Frankrigs[[Frankrig]]s Forhold til [[Spanien]] 2 Aarår senere
franske Marine, kom om Bord i Fregatten «Hermione» og
blev spændt, traadtetrådte han imidlertid paa ny ind i den
overværede som Fører for en Deling Bombarderfartøjer
franske Marinemarine, kom om Bordbord i Fregatten «Hermione» og
Bombardementet af Cadix, da denne By erobredes af
overværede som Førerfører for en Delingdeling Bombarderfartøjerbombarderfartøjer
Bombardementetbombardementet af Cadix[[Cadiz]], da denne Byby erobredes af
Hertugen af Angouléme, sejlede derefter med et andet
Skib til de [[Grækenland|græske]] Farvande[[farvande]], hvor Frihedskrigenfrihedskrigen var
i fuld Ganggang, og fik her rig Lejlighed til at betragte
Kampenkampen mellem Tyrkeretyrkere og Grækeregrækere paa nært Holdhold, ligesom han ogsaaogså kom i
personlig Berøring med de tyrkiske Anførereanførere Ibrahim,
Kapudan-Pascha og Ismail Gibraltar. I et livligt
Sprog har han beskrevet sine Oplevelser fra disse
Kampagner i sine «Barndoms- og Ungdomserindringer»
(«Fra alle Lande» 1869 og 1870). Ved UdtrædelsenUutrædelsen af
den franske Tjeneste 1825 dekoreredes han med Ordenen
«pour le mérite militaire ».
 
Efter sin Hjemkomsthjemkomst fik B.Bille, som stod i personligt
bekjendtskabsforhold til kong [[Frederik 6.]], kommandoen over
Bekjendtskabsforhold til Kongen, Kommandoen over
den kgl. Lystdamper «Kiel», foretog senere et Togttogt
til Vestindien som næstkommanderende paa Briggenbriggen
«St. Thomas» foruden nogle mindre Orlogstogterorlogstogter,
blev 1828 Lærer paa Søkadetakademiet og giftede sig året efter med [[Caroline Bülow]] (f. 25. Sept. 1808
Aaret efter med Caroline Bülow (f. 25. Sept. 1808
d. 15. Jan. 1887), Datter af General Fr. Chr. B. og
Eleonora f. Baronesse de Selby. 1830 ansattes han
i Landet og forskaffede B. en stor Popularitet i
Befolkningen. Ved nævnte Lejlighed led «Hekla» en
Del Skade, Mandefaldet var paa vor Side 6 døde og
17 Saarede. B. forfremmedes til Kommandørkapitajnkommandørkaptajn og
overtog i Juni Maaned Befalingen over Nordsøeskadren,
bestaaende af de 4 Fregatter «Bellona», «Gefion»,
ganske opgive Forsvaret af Vesterhavsøerne, da han
i de snævre Farvande mellem disse savnede passende
Krigsfartøjer til at imødegaaimødegå de der stationerede
slesvig-holstenske Kanonbaade. Først Aaret efter
lykkedes det at faa nogle danske Kanonbaade sendt
lidt strængt over for underordnede. Hans Færd paa
Søen ophørte altsaa, men dermed ingenlunde hans
Virksomhed. Efter Indførelsen af den frie Forfatning
 
førte hans livlige Aand og den Anseelse, hvori han
Efter Indførelsen af den [[Danmarks Riges Grundlov|frie forfatning]]
stod, ham snart ind paa Politikken, og 27. Jan. 1852
førte hans livlige Aandånd og den Anseelse, hvori han
traadte han som Marineminister ind i det Bluhmeske
stod, ham snart ind paa Politikken, og [[27. Jan.januar]] [[1852]]
traadtetrådte han som Marineminister ind i det [[Ministeriet Bluhme I|Bluhmeske]]
Ministerium og forblev i denne Stilling, efter at
Ørsted havde overtaget Regeringens Ledelse, indtil
56

redigeringer

Navigationsmenu