Bruger:TorbenTT/sandkasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Hundeafgiften var fra 1815 til og med 1969 en afgift som danske hundeejere årligt skulle betale. Afgiften pr. hund varierede både med hensyn til hvor stor hunden var, hvor man havde bopæl og hvor mange hunde man havde i hustanden. Tilknyttet ordningen var en pligt til at registrere ens hunde, registrerede skulle bære et hundetegn der identificerede hunden og dens ejer. Hunde som ikke bar hundetegn kunne konfiskeres af politiet.

Afgiften havde oprindeligt først og fremmest til formål at begrænse antallet af hunde mens den senere i mest var en indtægtskilde.

Plakaten af 1815[redigér | redigér wikikode]

Som en forholdsregel mod hundegalskab blev det ved plakat af 4. oktober 1815 bl.a. foreskrevet, at ingen hund måtte holdes i Købehavn eller dens forstæder, medmindre den anmeldtes til politiet og forsynedes med et polititegn (Hundetegn) med hundenummer. For tegnet skulle der betales en afgift, og for manglende anmeldelse bøder.

Hundeloven af 1889[redigér | redigér wikikode]

Med Lov af 12. april 1889 blev hundeafgiften en almindelig skat på hunde i hele landet, på landet dog ikke på en husstands første, der erlægges ikke blot i Kbhvn med Forstæderne, men ogsaa i Købstæderne og Handelspladserne saavel som paa Landet, naar der i en Husstand paa Landet holdes mere end een Hund.

I København og på Frederiksberg var skatten eller, - som blev benævnt i loven — betalingen for tegn til hunde 10 kr. årlig for hunde, der, målt med stangmål, har en højde fra fodsålernes plan til skulderbladets overside af 42 cm eller derunder og for større hunde det dobbelte;

I købstæderne og de andre handelspladser var afgiften 5 kr. for hver hund af ikke over 42 cm og 10 Kr. for større hunde, og beløbet kunne i de større købstæder af byrådet forhøjes med indtil halvdelen. For hver hund, nogen holder ud over een, skal der erlægges dobbelt hundeafgift, og denne erlægges, hvis Hundene har forskellig størrelse, altid af dem over 42 cm. Forpligtelse til at erlægge dobbelt afgift har en hundeejer, der er medlem af en andens husstand, når husherren selv holder hund. Holdte nogen på landet flere hunde, er hundeafgiften 2 kr. årlig for den første hund, der holdes, 3 kr. for hver af de øvrige, og hundeejere, der er medlemmer af andres Husstand, erlægger her 5 kr. for hver hund. Anmeldelse af hunde sker her til sognefogden. Hunde, der bestandig, når de ikke er forspændte som trækdyr, holdes lænkede eller indelukkede paa afspærret Plads ell. i Gaardsrum, er fritagne for H. og medregnes ikke ved dennes Fastsættelse. Kommunalbestyrelserne kan paa Ansøgning for et Aar ad Gangen indrømme Nedsættelse ell. Eftergivelse af H., hvor Omstændighederne skønnes at tale derfor. Anmeldelse af Hunde til Politiet ell. Sognefogden skal ske hvert Aar inden Oktbr Maaneds Udgang. De i Aarets Løb fødte Hunde skal anmeldes senest, inden de bliver 2 Maaneder gl. Overtrædelse af Anmeldelsespligten straffes med Bøder, hvoraf Halvdelen tilfalder Angiveren.

Lov Nr. 46 af 12. April 1889 om Hundeafgift samt om Straf og Erstatning for Skade foraarsaget af Hunde er afløst af Lov Nr. 127 af 18. April 1925, en Lov, er i nogen Grad — i Overensstemmelse med den stedfundne Udvikling — har haft til Formaal at modvirke et altfor stort Hundehold af Hensyn til de dermed forbundne forskelligartede Ulemper. Ved Forslagets Fremsættelse lagdes der under Hensyn til de raadende økonomiske Forhold tillige en vis Vægt paa at indskrænke de ved Luksushundehold her i Landet foranledigede ikke ringe Udgifter. Bl. a. Afgifts- og Anmeldelsesreglerne er undergaaet visse Ændringer ved Loven af 1925.

Hundeloen af[redigér | redigér wikikode]

L 1937-05-18 nr 164 – Lov om hunde


Afskaffelse[redigér | redigér wikikode]

Hundeafgiften blev afskaffet med virkning fra 1. januar 1970 ved lov nr.


Henvisninger[redigér | redigér wikikode]