Stærke verber

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Stærke verber er en gruppe af verber i de germanske sprog, der er kendetegnet ved aflyd, nulendelse i præteritum og n-endelse i participiet. De står i modsætning til det store flertal af verber, de svage verber, der ikke har aflyd og d- eller t-endelser i præteritum og participiet.

Stærke verber på dansk[redigér | rediger kildetekst]

På rigsdansk er participiets -en normalt erstattet af -(e)t (egentlig neutrum af -en, men understøttet af det enslydende -(e)t i de svage verber). Den gamle endelse er dog stadig levende i dial. i alle anvendelser af participiet, f.eks. jeg har funden ud af det, han har hjulpen mig. Lignende anvendelser finder man i ældre dansk prosa. På moderne rigsdansk bruges en-endelsen derimod kun, når participiet fungerer som et adjektiv, og det kun i skarp konkurrence med t-former, f.eks. opgaven er bunden, en ubuden gæst (men en uindbudt gæst).

Præsens har som ofte Stød i modsætning til de fleste (men langt fra alle) svage verber. Stødet opstår regelmæssigt i enstavelsesord, og eftersom præsensendelsen på olddansk var -r i de fleste stærke verber, har disse præsensformer også været enstavelsesord, f.eks. bītr > bider. I den nedenstående liste er stødet angivet med tegnet ˀ. Eftersom der er nogen variation med hensyn til rækkefølgen af stød og halvvokalerne v, j, d, r, er det i det nedenstående konsekvent skrevet efter halvvokalen (som i de fleste tilfælde er det hyppigste i det talte sprog).

Infinitiv Præsens Præteritum Participium
bede, talespr. beˀ beder, talespr. berˀ badˀ beˀdt, arkaisk adj. ubedˀen
betydˀe betydˀer betødˀ betydˀet
bide bidˀer bedˀ bidt, dial. beden
binde bindˀer bandˀt bundet, adj., dial. bunden
blive blivˀer, talespr. blirˀ blevˀ, talespr. bleˀ blevet, adj., dial. bleven
briste brister brast / bristede bristet
bryde brydˀer brødˀ brudt, adj. (i overført betydning) broden
byde bydˀer bødˀ budt, adj. ubudˀen
bære bærer, talespr. bærˀ bar båret, adj., dial. båren
drage drager drogˀ draget, adj., dial. dragen
drikke drikker drak drukket, adj., dial. drukken
drive drivˀer drevˀ drevet, adj., dial. dreven
falde faldˀer faldˀt faldet, adj., dial. falden
fare farer forˀ faret, adj., dial. faren
finde findˀer fandˀt fundet, adj., dial. funden
findes findes fandtes fandtes
flyde flydˀer flødˀ flydt, (forældet dial. fløden
flyve flyvˀer fløjˀ fløjet, adj., dial. fløjen
fortrydˀe fortrydˀer fortrødˀ fortrudt, adj., dial. fortrødˀen
fryse fryˀser frøˀs frosset, adj., dial. frossen
fyge fyˀger føgˀ føget, adj., dial. føgen
fåˀ fårˀ fik fået, dial. fåen
gide gidˀer gadˀ gidet, dial. giden
give givˀer, talespr. girˀ gavˀ, gaˀ givet, talespr. ge(v)et adj., dial. given
glide glidˀer gledˀ gledet, adj., dial. gleden
gnide gnidˀer gnedˀ gnedet, adj., dial. gneden
gribe griˀber greˀb grebet, adj., dial. greben
græde grædˀer grædˀ grædt
gyde gyder gødˀ gydt
gyse gyˀser gøˀs gyst
gælde gældˀer gjaldˀt gjaldˀt, gældˀt
gåˀ gårˀ gik gået, dial. gåen
hedde heddˀer hedˀ heddet
hive hivˀer hevˀ hevet, adj., dial. heven
hjælpe hjælˀper hjalˀp hjulpet, adj., dial. hjulpen
holde holdˀer holdˀt holdˀt, adj. holden
hænge hængˀer hangˀ hængˀt, dial. hunget, -en
jage jager jogˀ / jagede jaget, adj., dial. jagen
klinge klinger klangˀ / klingede klinget, dial. klunget, -en
knibe, talespr. knive kniˀber, , talespr. knivˀer kneˀb, talespr. knevˀ knebet, adj. kneben, dial. kneven
komme kommˀer komˀ kommet, adj., dial. kommen
krybe, talespr. kryve kryˀber, talespr. kryvˀer krøˀb, talespr. krøvˀ krøbet, adj. krøben, dial. krøven
kvæde kvæder kvadˀ kvædet, adj. halvkvæden
lade, la lader, talespr. lar lodˀ ladet, adj. storladen, dial. laden
leˀ lerˀ loˀ leˀet, leˀt
lide lidˀer ledˀ lidt, forældet ledet, -en, adj. forledˀen
ligge ligger låˀ ligget, forældet liggen, dial. le(g)en
lyde lydˀer lødˀ lydt
lyve lyvˀer løjˀ løjet, adj. forløjen
løbe, talespr. løve løˀber, talespr. løvˀer løˀb, talespr. løvˀ løbet, adj. løben, dial. løven
nyde nydˀer nødˀ nydt
nyse nyˀser nøˀs nyst, dial. nøsen
pibe, talespr. pive piˀber, talespr. pivˀer peˀb, talespr. pevˀ pebet, adj. peben, dial. peven
ride ridˀer redˀ redet, adj., dial. reden
rive rivˀer revˀ revet, adj., dial. reven
ryge ryˀger røgˀ røget, adj., dial. røgen
seˀ serˀ såˀ setˀ
seˀs seˀs såˀs seˀt(e)s, talespr. såˀs
sidde siddˀer sadˀ siddet, dial. sidden
skride skridˀer skredˀ skredet, adj., dial. skreden
skrige skriˀger skregˀ skreget, adj., dial. skregen
skrive skrivˀer skrevˀ skrevet, adj., dial. skreven
skyde skydˀer skødˀ skudt
skære skærer, skærˀ skarˀ skåret, adj., dial. skåren
slibe sliˀber sleˀb slebet, adj., dial. sleben
slide slidˀer sledˀ slidt, forældet sledet, -en
slåˀ slårˀ slogˀ slået, adj., dial. slagen
smide smidˀer smedˀ smidt, forældet smedet, -en
snyde snydˀer snødˀ snydt
sove sovˀer sovˀ sovet, adj., dial. soven
spinde spindˀer spandˀt spundet, adj., dial. spunden
springe springˀer sprangˀ sprunget, adj., dial. sprungen
sprække sprækker sprak sprukket, adj., dial. sprukken
stige stiˀger stegˀ steget, adj., dial. stegen
stikke stikker stak stukket, adj., dial. stukken
stinge, forældet stjunge stingˀer stak stunget, adj., dial. stungen
stinke stinˀker stanˀk stinket, dial. stunket, -en
stjæle stjæˀler stjaˀl stjålet, adj., dial. stjålen
stryge stryˀger strøgˀ strøget, adj., dial. strøgen
ståˀ, arkaisk stande stårˀ, arkaisk stander stodˀ, talespr. stoˀ stået, dial. ståen, arkaisk standet, -en
svide svidˀer svedˀ svedet, adj., dial. sveden
svinde svindˀer svandˀt svundet, adj., dial. svunden
sværge sværger svorˀ svoret, sværget, adj., dial. svoren
synge, forældet sjunge syngˀer sangˀ sunget, adj., dial. sungen
synke synˀker sanˀk sunket, adj., dial. sunken
tage, talespr. ta tager, talespr. tarˀ togˀ, talespr. toˀ taget, adj., dial. tagen
tie tier tavˀ, talespr. tiede, forældet tavde tiet, forældet tavt, dial. tagen
træffe træffer traf truffet, adj., dial. truffen
trække trækker trak trukket, adj., dial. trukken
tvinge tvinger tvang tvunget, adj., dial. tvungen
vinde vindˀer vandˀt vundet, adj., dial. vunden
vride vridˀer vredˀ vredet, adj., dial. vreden
være er var været, dial. væren, våren
æde ædˀer ådˀ ædt, forældet æden