Stærke verber

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Stærke verber er en gruppe af verber i de germanske sprog, der er kendetegnet ved aflyd, nulendelse i præteritum og n-endelse i participiet. De står i modsætning til det store flertal af verber, de svage verber, der ikke har aflyd og d- eller t-endelser i præteritum og participiet.

Stærke verber på dansk[redigér | redigér wikikode]

På rigsdansk er participiets -en normalt erstattet af -(e)t (egentlig neutrum af -en, men understøttet af det enslydende -(e)t i de svage verber). Den gamle endelse er dog stadig levende i dial. i alle anvendelser af participiet, f.eks. jeg har funden ud af det, han har hjulpen mig. Lignende anvendelser finder man i ældre danks prosa. På moderne rigsdansk bruges en-endelsen derimod kun, når participiet fungerer som et adjektiv, og det kun i skarp konkurrence med t-former, f.eks. opgaven er bunden, en ubuden gæst (men en uindbudt gæst).

Præsens har som ofte stød i modsætning til de fleste (men langt fra alle) svage verber. Stødet opstår regelmæssigt i enstavelsesord, og eftersom præsensendelsen på olddansk var -r i de fleste stærke verber, har disse præsensformer også været enstavelsesord, f.eks. bītr > bider. I den nedenstående liste er stødet angivet med tegnet `. Eftersom der er nogen variation med hensyn til rækkefølgen af stød og halvvokalerne v, j, d, r, er det i det nedenstående konsekvent skrevet efter halvvokalen (som i de fleste tilfælde er det hyppigste i det talte sprog).

Infinitiv Præsens Præteritum Participium
bede, talespr. be` beder, talespr. ber` bad` be`dt, arkaisk adj. ubed`en
betyd`e betyd`er betød` betyd`et
bide bid`er bed` bidt, dial. beden
binde bind`er band`t bundet, adj., dial. bunden
blive bliv`er, talespr. blir` blev`, talespr. ble` blevet, adj., dial. bleven
briste brister brast / bristede bristet
bryde bryd`er brød` brudt, adj. (i overført betydning) broden
byde byd`er bød` budt, adj. ubud`en
bære bærer, talespr. bær` bar båret, adj., dial. båren
drage drager drog` draget, adj., dial. dragen
drikke drikker drak drukket, adj., dial. drukken
drive driv`er drev` drevet, adj., dial. dreven
falde fald`er fald`t faldet, adj., dial. falden
fare farer for` faret, adj., dial. faren
finde find`er fand`t fundet, adj., dial. funden
findes findes fandtes fandtes
flyde flyd`er flød` flydt, (forældet dial. fløden
flyve flyv`er fløj` fløjet, adj., dial. fløjen
fortryd`e fortryd`er fortrød` fortrudt, adj., dial. fortrød`en
fryse fry`ser frø`s frosset, adj., dial. frossen
fyge fy`ger føg` føget, adj., dial. føgen
få` får` fik fået, dial. fåen
gide gid`er gad` gidet, dial. giden
give giv`er, talespr. gir` gav`, ga` givet, talespr. ge(v)et adj., dial. given
glide glid`er gled` gledet, adj., dial. gleden
gnide gnid`er gned` gnedet, adj., dial. gneden
gribe gri`ber gre`b grebet, adj., dial. greben
græde græd`er græd` grædt
gyde gyder gød` gydt
gyse gy`ser gø`s gyst
gælde gæld`er gjald`t gjald`t, gæld`t
gå` går` gik gået, dial. gåen
hedde hedd`er hed` heddet
hive hiv`er hev` hevet, adj., dial. heven
hjælpe hjæl`per hjal`p hjulpet, adj., dial. hjulpen
holde hold`er hold`t hold`t, adj. holden
hænge hæng`er hang` hæng`t, dial. hunget, -en
jage jager jog` / jagede jaget, adj., dial. jagen
klinge klinger klang` / klingede klinget, dial. klunget, -en
knibe, talespr. knive kni`ber, , talespr. kniv`er kne`b, talespr. knev` knebet, adj. kneben, dial. kneven
komme komm`er kom` kommet, adj., dial. kommen
krybe, talespr. kryve kry`ber, talespr. kryv`er krø`b, talespr. krøv` krøbet, adj. krøben, dial. krøven
kvæde kvæder kvad` kvædet, adj. halvkvæden
lade, la lader, talespr. lar lod` ladet, adj. storladen, dial. laden
le` ler` lo` le`et, le`t
lide lid`er led` lidt, forældet ledet, -en, adj. forled`en
ligge ligger lå` ligget, forældet liggen, dial. le(g)en
lyde lyd`er lød` lydt
lyve lyv`er løj` løjet, adj. forløjen
løbe, talespr. løve lø`ber, talespr. løv`er lø`b, talespr. løv` løbet, adj. løben, dial. løven
nyde nyd`er nød` nydt
nyse ny`ser nø`s nyst, dial. nøsen
pibe, talespr. pive pi`ber, talespr. piv`er pe`b, talespr. pev` pebet, adj. peben, dial. peven
ride rid`er red` redet, adj., dial. reden
rive riv`er rev` revet, adj., dial. reven
ryge ry`ger røg` røget, adj., dial. røgen
se` ser` så` set`
se`s se`s så`s se`t(e)s, talespr. så`s
sidde sidd`er sad` siddet, dial. sidden
skride skrid`er skred` skredet, adj., dial. skreden
skrige skri`ger skreg` skreget, adj., dial. skregen
skrive skriv`er skrev` skrevet, adj., dial. skreven
skyde skyd`er skød` skudt
skære skærer, skær` skar` skåret, adj., dial. skåren
slibe sli`ber sle`b slebet, adj., dial. sleben
slide slid`er sled` slidt, forældet sledet, -en
slå` slår` slog` slået, adj., dial. slagen
smide smid`er smed` smidt, forældet smedet, -en
snyde snyd`er snød` snydt
sove sov`er sov` sovet, adj., dial. soven
spinde spind`er spand`t spundet, adj., dial. spunden
springe spring`er sprang` sprunget, adj., dial. sprungen
sprække sprækker sprak sprukket, adj., dial. sprukken
stige sti`ger steg` steget, adj., dial. stegen
stikke stikker stak stukket, adj., dial. stukken
stinge, forældet stjunge sting`er stak stunget, adj., dial. stungen
stinke stin`ker stan`k stinket, dial. stunket, -en
stjæle stjæ`ler stja`l stjålet, adj., dial. stjålen
stryge stry`ger strøg` strøget, adj., dial. strøgen
stå`, arkaisk stande står`, arkaisk stander stod`, talespr. sto` stået, dial. ståen, arkaisk standet, -en
svide svid`er sved` svedet, adj., dial. sveden
svinde svind`er svand`t svundet, adj., dial. svunden
sværge sværger svor` svoret, sværget, adj., dial. svoren
synge, forældet sjunge syng`er sang` sunget, adj., dial. sungen
synke syn`ker san`k sunket, adj., dial. sunken
tage, talespr. ta tager, talespr. tar` tog`, talespr. to` taget, adj., dial. tagen
tie tier tav`, talespr. tiede, forældet tavde tiet, forældet tavt, dial. tagen
træffe træffer traf truffet, adj., dial. truffen
trække trækker trak trukket, adj., dial. trukken
tvinge tvinger tvang tvunget, adj., dial. tvungen
vinde vind`er vand`t vundet, adj., dial. vunden
vride vrid`er vred` vredet, adj., dial. vreden
være er var været, dial. væren, våren
æde æd`er åd` ædt, forældet æden