Wikipedia:Landsbybrønden/What do you care for most? What are you concerned with? Take part in the strategy discussion

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Hvad føler du mest for? Hvad er du især interesseret i? Tag del i strategidiskussionen[redigér wikikode]

Strategy Graphic.pdf
The World in 2030 - Presentation for movement strategy discussions.pdf

Hallo!

Jo mere vi involverer os, jo flere ideer og ønsker angående Wikipedias fremtid får vi. Vi vil gerne ændre på nogle forhold, mens der er andre forhold, vi ikke ønsker at ændre på overhovedet, og vi kan argumentere for hver af disse holdninger. På et tidspunkt tænker vi ikke bare på seneste ændringer eller personlige opgavelister, men også om for eksempel brugergrupper, softwaren, partnerinstitutioner penge! etc. Når vi diskuterer med andre Wikimedia-brugere, ønsker vi, at de har i hvert fald nogenlunde samme prioriteter, som vi har. Ellers føler vi, at vi spilder vores tid og kræfter.

Vi har brug for at finde frem til noget, som er forudsigeligt, klart og præcist for alle. En ide, der forener og er tættere på hverdagens realiteter end Visionen (ethvert menneske kan frit dele ud af summen af al viden).

Men folk bidrager til Wikimedia på mange forskellige måder. Det, der skulle forene os, burde også passe til forskellige behov for bidragydere og lignende fra mange lande. Hvad mere er, så kan vi ikke ignorere grupper af mennesker, der bekymrer sig om eller afhænger af os, som faste donorer eller "masse-læsere" (mennesker, der læser store mængder af vores indhold og jævnligt).

Det er derfor, vi afholder strategidiskussioner for bevægelsen. Mellem 2019 og 2034 vil hovedresultatet af disse diskussioner, som Wikimedia-brugere opfatter som de mest vigtige, få indflydelse på små og store beslutninger, fx i bevillingsprogrammer eller software-udvikling. For eksempel: Er vi mest uddannelsesorienterede eller mest IT-orienterede?

Vi vil gerne høre alles stemmer. Det er sandt: Enhver gruppe er vigtig. Vi ønsker ikke, at I skal være eller for den sags skyld føle jer holdt udenfor.

Hvis du er interesseret i Wikimedias strategi, kan du følge disse trin:

  • Prøv at kigge på denne side. Her er der udkast af fem mulige kandidater til den strategiske prioritering. Du kan kommentere på diskussionssiderne. Brugen af andre sprog end engelsk er helt i orden.
  • Fortæl Wikipedianere, som ikke kan engelsk, at vi også gerne vil have deres kommentarer!
  • Den sidste dag, man kan bidrage til diskussionen, er 12. juni. Efter dette vil vi læse alle kommentarer, og kort derefter vil en ny diskussionsrunde gå i gang (se tidslinjen). Jeg vil komme med flere detaljer, før vi når dertil.
  • Hvis du har spørgsmål, så spørg gerne mig. Hvis du spørger her, vil jeg gerne have at du nævner mig.

Vær gerne opmærksom på, at dette indlæg ikke er skrevet af en bot, en bureaukrat eller en perosn, der er ligeglad med jeres projekt. Jeg er Wikipedianer, ikke ansat, og jeg håber, at mine ord er tilstrækkeligt forståelige. SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 4. jun 2017, 23:29 (CEST)

Original tekst herunder
== What do you care for most? What are you concerned with? Take part in the strategy discussion ==
Strategy Graphic.pdf
The World in 2030 - Presentation for movement strategy discussions.pdf

Hallo! I'm sorry that I'm not writing in Danish. Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog!

The more involved we are, the more ideas or wishes concerning the future of Wikipedia we have. We want to change some things, but other things we prefer not to be changed at all, and we can explain why for each of those things. At some point, we don’t think only about the recent changes or personal lists of to-dos, but also about, for example, groups of users, the software, institutional partners, money!, etc. When we discuss with other Wikimedians, we want them to have at least similar priorities that we have. Otherwise, we feel we wasted our time and efforts.

We need to find something that could be predictable, clear and certain to everybody. A uniting idea that would be more nearby and close to the every day’s reality than the Vision (every human can freely share in the sum of all knowledge).

But people contribute to Wikimedia in so many ways. The thing that should unite us should also fit various needs of editors and affiliates from many countries. What’s more, we can’t ignore other groups of people who care about or depend on us, like regular donors or “power readers” (people who read our content a lot and often).

That’s why we’re running the movement strategy discussions. Between 2019 and 2034, the main idea that results from these discussions, considered by Wikimedians as the most important one, will influence big and small decisions, e.g. in grant programs, or software development. For example: are we more educational, or more IT-like?

We want to take into account everybody’s voice. Really: each community is important. We don’t want you to be or even feel excluded.

Please, if you are interested in the Wikimedia strategy, follow these steps:

  • Have a look at this page. There are drafts of 5 potential candidates for the strategic priority. You can comment on the talk pages. Languages other than English are OK.
  • Tell those Wikipedians who don't know English that we're waiting for their comments as well!
  • The last day for the discussion is June, 12. Later, we’ll read all your comments, and shortly after that, there’ll be another round of discussions (see the timeline). I will give you more details before that happens.
  • If you have any questions, ask me. If you ask me here, mention me please.

Friendly disclaimer: this message wasn't written by a bot, a bureaucrat or a person who doesn't care about your project. I’m a Wikipedian, not a staffer, and I hope my words are straightforward enough. SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 4. jun 2017, 23:29 (CEST)