Risikosætning

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Risikosætninger (kort form R-sætninger) er defineret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Disse risikosætninger anvendes ikke blot i Europa, men også internationalt, og der arbejdes på en komplet international harmonisering. (Bemærk: Manglende R-sætninger indikerer sætninger der er blevet slettet eller erstattet med en anden.)

R-sætninger[redigér | rediger kildetekst]

 • R1: Eksplosiv i tør tilstand
 • R2: Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
 • R3: Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder
 • R4: Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser
 • R5: Eksplosionsfarlig ved opvarmning
 • R6: Eksplosiv ved og uden kontakt med luft
 • R7: Kan forårsage brand
 • R8: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer
 • R9: Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer
 • R10: Brandfarlig
 • R11: Meget brandfarlig
 • R12: Yderst brandfarlig
 • R14: Reagerer voldsomt med vand
 • R15: Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
 • R16: Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer
 • R17: Selvantændelig i luft
 • R18: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp- luftblandinger dannes
 • R19: Kan danne eksplosive peroxider
 • R20: Farlig ved indånding
 • R21: Farlig ved hudkontakt
 • R22: Farlig ved indtagelse
 • R23: Giftig ved indånding
 • R24: Giftig ved hudkontakt
 • R25: Giftig ved indtagelse
 • R26: Meget giftig ved indånding
 • R27: Meget giftig ved hudkontakt
 • R28: Meget giftig ved indtagelse
 • R29: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand
 • R30: Kan blive meget brandfarlig under brug
 • R31: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre
 • R32: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre
 • R33: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug
 • R34: Ætsningsfare
 • R35: Alvorlig ætsningsfare
 • R36: Irriterer øjnene
 • R37: Irriterer åndedrætsorganerne
 • R38: Irriterer huden
 • R39: Fare for varig alvorlig skade på helbred
 • R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt
 • R41: Risiko for alvorlig øjenskade
 • R42: Kan give overfølsomhed ved indånding
 • R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
 • R44: Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning
 • R45: Kan fremkalde kræft
 • R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader
 • R48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
 • R49: Kan fremkalde kræft ved indånding
 • R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand
 • R51: Giftig for organismer, der lever i vand
 • R52: Skadelig for organismer, der lever i vand
 • R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
 • R54: Giftig for planter
 • R55: Giftig for dyr
 • R56: Giftig for organismer i jordbunden
 • R57: Giftig for bier
 • R58: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet
 • R59: Farlig for ozonlaget
 • R60: Kan skade forplantningsevnen
 • R61: Kan skade barnet under graviditeten
 • R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen
 • R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten
 • R64: Kan skade børn i ammeperioden
 • R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
 • R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud
 • R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
 • R68: Mulighed for varig skade på helbred
 • R14/15: Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser
 • R15/29: Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser
 • R20/21: Farlig ved indånding og ved hudkontakt
 • R20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse
 • R20/21/22: Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
 • R21/22: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
 • R23/24: Giftig ved indånding og ved hudkontakt
 • R23/25: Giftig ved indånding og ved indtagelse
 • R23/24/25: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
 • R24/25: Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
 • R26/27: Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt
 • R26/28: Meget giftig ved indånding og ved indtagelse
 • R26/27/28: Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
 • R27/28: Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse
 • R36/37: Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne
 • R36/38: Irriterer øjnene og huden
 • R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
 • R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden
 • R39/23: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
 • R39/24: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt
 • R39/25: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
 • R39/23/24: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
 • R39/23/25: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse
 • R39/24/25: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
 • R39/23/24/25: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse
 • R39/26: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding
 • R39/27: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt
 • R39/28: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse
 • R39/26/27: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
 • R39/26/28: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse
 • R39/27/28: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
 • R39/26/27/28: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse
 • R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden
 • R48/20: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding
 • R48/21: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt
 • R48/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
 • R48/20/21: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt
 • R48/20/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse
 • R48/21/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse
 • R48/20/21/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse
 • R48/23: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding
 • R48/24: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt
 • R48/25: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
 • R48/23/24: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt
 • R48/23/25: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse
 • R48/24/25: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse
 • R48/23/24/25: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse
 • R50/53: "Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet"
 • R51/53: "Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet"
 • R52/53: "Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet"
 • R68/20: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding
 • R68/21: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt
 • R68/22: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse
 • R68/20/21: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt
 • R68/20/22: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse
 • R68/21/22: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
 • R68/20/21/22: Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse

Se også[redigér | rediger kildetekst]