Spring til indhold

Jens Truidsen Ulfstand

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Jens Truidsen Ulfstand, –1566, til Vemmetofte, var søn fra Truid Ulfstands 1. ægteskab. Sammen med sin ældre bror Gregers var han blandt de adelige skolebørn, som borgerne i Malmø 1534 holdt fanget i 9 uger dér i byen.

Senere har han formodentlig været udenlands, men 1548 var han hofmand og red med 5 heste i det pragtfulde følge, der førte prinsesse Anna til Sachsen. Året efter fik han Dragsmark Kloster i forlening; men 1552 ombyttede han dette norske len med Saltø på Sjælland, idet han, der en tid havde været fodermarsk, nu blev udnævnt til hofmarskal. I ditmarskertoget 1559 deltog han som ritmester og anfører for hoffanen, og han blev her såret i kampen ved Heide, hvad der måske gav anledning til, at han året efter fratrådte som hofmarskal. Dog deltog han 1562 i det gesandtskab, som med rigshofmesteren Eiler Hardenberg i spidsen blev sendt til Rusland, og hjemkommet derfra måtte han under de da i fuld gang værende krigsrustninger gøre tjeneste dels ved mønstringerne, dels som proviantmester, men fik dog stunder til 15. februar 1564 på Saltø at hjemføre sin brud, Lisbet Clausdatter Bille (født 25. marts 1540). Samme år blev Københavns Slot og len betroet ham, dog beholdt han Saltø og fik endnu et lille skånsk len, Tørringe i Oxie Herred.

I 1566 blev han, der ikke vides hidtil at have forsøgt sig til søs, underadmiral på en udsendt flåde ledet af Hans Lauridsen Baden. Hans skib «Hannibal» løb allerede på grund ved Stevns, hvad der ikke blot opholdt, men også på anden vis skadede flåden. 29. juli forliste størsteparten af flåden ved Gotland, og også Ulfstand døde her. Hans enke døde først 1613. Vemmetofte havde han kun ejet i fællesskab med sin fætter Lave Brock.