Spring til indhold

Vandområdeplan 1.2 Limfjorden

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Vandplan 1.2 Limfjorden)

Vandplan 1.2 Limfjorden omfatter et areal på godt 7.600 km² hvilket udgør ca. 1/6 af Danmarks samlede areal. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden går fra Thyborøn i vest til Hals i øst. Mod syd går det ned til Bølling Sø-området, vest for Silkeborg, og mod sydøst går der en kile ind i området syd for Hobro og Mariager Fjord. Nord for Limfjorden er store områder i Thy og Hanherred, del af planområdet, der når op omkring Brønderslev i Vendsyssel mod nord. Det omfatter 3.743 km vandløb, 158 søer og 59 grundvandsforekomster; De største vandløb er Skive-Karup Å, Skals Å og Ryå.

Vandplanen omfatter et område af vestkysten – området fra Thyborøn til Bovbjerg og ud til 12 sømil fra kysten; Desuden kystvandene i området: Vestlige Limfjord (Nissum Bredning, Venø Bugt og Kås Bredning), Centrale Limfjord (Løgstør Bredning), Farvandet vest om Mors, Østlige Limfjord (Langerak, Nibe-Gjøl Bredning) samt den indre fjord, bestående af Skive Fjord, Hjarbæk Fjord, Lovns- og Risgårde Bredning.

Der bor ca. 525.000 indbyggere i hovedvandoplandet til Limfjorden, fordelt i 18 kommuner, hvoraf de 10 har arealer ud til fjorden. De største arealer ligger i Morsø, Skive, Vesthimmerlands, Thisted, Viborg, Aalborg og Jammerbugt Kommune.

Natura 2000[redigér | rediger kildetekst]

I Hovedvandopland 1.2 Limfjorden ligger, helt eller delvist, 42 Habitatområder, 25 Fuglebeskyttelsesområder og 3 Ramsarområder. Disse er samlet i 38 Natura 2000 områder, med et samlet areal på ca. 150.000 ha, hvoraf 57 % ligger i Limfjorden.

Indsatsprogram[redigér | rediger kildetekst]

I første vandplanperiode baseres indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne primært på, at udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer skal reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav.

Godt 52 % af de åbne vandløb, som indgår i denne vandplan, kan ikke forventes at leve op til de opstillede mål i 2015 uden en miljøforbedrende indsats, som ligger ud over de gældende spildevandsplaner og allerede vedtagne øvrige miljøforbedrende foranstaltninger. Forbedringer af vandkvaliteten i vandløbene forudsætter begrænsning af spildevandstilførslen fra ca. 86 regnbetingede udløb fra fælles kloak, 3 renseanlæg, 23 dambrug og ca. 1000 spredtliggende ejendomme i det åbne land.

Der er ikke i vandplanen foretaget en særskilt vurdering af bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af Habitatdirektivet. Der henvises i stedet til Natura 2000-planerne for de pågældende områder.

Effekten og målopfyldelse af nationale handleplaner for vandmiljø og natur, herunder vand- og Natura 2000-planer gennemføres i Danmark med det nationale overvågningsprogram NOVANA

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

Vandplan 1.2 Hovedvandopland Limfjorden