Spring til indhold

Vibe (adelsslægt)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Vibe er en dansk-norsk Slægt, hvis Stamfader, Borgmester i Kbhvn Mikkel Vibe, en Bondesøn fra Legaard ved Holstebro, var Handelsmand i stor Stil. Hans Søn, Rentemester Peder Vibe, blev 31. Jan. 1634 adlet af den franske Konge, paa hvis Anmodning han 7. Aug. s. A. ligeledes optoges i den danske Adelstand, med følgende Vaaben: Skjoldet firdelt af Sølv og Sølv, i 1. og 4. Felt en gaaende sort Vibe, i 2. og 3. fem sorte Skraabjælker; paa Hjelmen to Sølv-Svanehalse, holdende en halv Guld-Lillie. Hertil kommer et i det franske Adelspatent fastsat blaat Hjerteskjold, hvori en Guld-Lillie. Sidstnævnte efterlod en naturlig Søn, Vicestatholderen Johan Vibe, der 25. Maj 1671 blev adlet med Faderens Vaaben, men som døde uden Afkom paa Mandssiden, og desuden en ægtefødt Søn; Kommandant paa Skognes Skanse, Kaptajn Christian Vibe (d. 1697). Dennes Søn, Kaptajn Johan V. (1688-1726), en af Fredrikshalds tapre Forsvarere under Belejringen 1718, var Fader til Major Johan Christian Vibe (1713—64), blandt hvis Sønner skal nævnes Digteren, Landmaaler og Kammersekretær Johan Vibe, af hvem et Skuespil, »De nysgerrige Mandfolk«, 1778 opførtes paa det kgl. Teater, Amtmand over Islands Vesteramt Joachim Christian Vibe, hvilke begge hørte til Norske Selskabs fremtrædende Medlemmer, endvidere Generalkrigskommissær Ditlev Vibe, der 1779-88 var den væsentligste Bærer af det militære Opmaalingsarbejde i Norge, og endelig Amtmand i Nordre Bergenshus Amt, senere Generalkrigskommissær Niels Andreas Vibe, der ligeledes havde haft Ansættelse ved Opmaalinger og som nogle Maaneder før sin Død udnævntes til Kammerherre hos den nyvalgte Konge, Christian Frederik. Den nulevende Slægt stammer fra den sidste af disse Brødre. Han blev Fader til Sognepræst til Gusdal, Provst Johan Christian Vibe (1799—1854), hvis Søn var Sognepræst til Vestre Frederikstad, Hofprædikant Christopher Andreas Vibe (1826—1905), til Topografen Andreas Vibe, hvis Søn var Publicisten Johan Ludvig Niels Henrik Vibe, og til Rektor Frederik Ludvig Vibe. Borgmester Mikkel Vibes datter, Mette Vibe, ægtede Biskop i Lund, Dr. theol. Mads Jensen Medelfar. Deres Søn, Michael Vibe, der optog sit mødrene Slægtsnavn, fik 15. Decbr 1679 Vaabenbrev. Han efterlod kun en søn, Statholderen Ditlev Vibe, som var ugift.

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

Vibe i Salmonsens Konversationsleksikon (2. udgave, 1928)