ISO 8859-1

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra ISO/IEC 8859-1)

ISO 8859-1 er et standard 8-bit tegnsæt der kan bruges på de fleste computere. Tegnsættet omfatter alle ASCII-tegn plus de fleste specialtegn brugt i vesteuropæiske sprog. ISO 8859-1 er en del af ISO 8859 standarden.


ISO/IEC 8859-1
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x ikke brugt
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x ikke brugt
9x
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Værdierne 00-1F, 7F, og 80-9F er ikke defineret i ISO 8859-1.