Rangfølge

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket muligvis er et problem.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres i artiklen.
Question book-4.svg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg

Rangfølgen

Klasse 1 Personer Titler
Klasse 2 Personer Titler
Klasse 3 Personer Titler
Klasse 4 Personer Titler
Klasse 5 Personer Titler

Se også

Det danske kongehus - Den danske tronfølge


Rangfølgen er den rækkefølge som personer placeres i ved hoffet, ved offentlige festligheder, ceremonier og lignende.

Det er rangen, der bestemmer hvor man eksempelvis kommer til at sidde ved et bord i forbindelse med offentlige handlinger.

Personer der har rang, kan være adelige, de kan besidde et særligt embede, være biskop, eksempelvis være tildelt et ridderkors osv.

Danmark[redigér | redigér wikikode]

Den danske rangfølge blev etableret i 1693. Rangfølgen deles i fem rangklasser, 1–5. Kongehuset er ikke del af rangfølgen. Rangklasse 1 er den højeste, og nr. 5 er den laveste. Følgende rangklasser er ikke udtømmende oplistet:

1. Rangklasse:

1. Greverne af Rosenborg, der har fået tillagt denne titel direkte. Grevinden af Frederiksborg

2. --

3. Dronningens overhofmesterinder

4. Statsministeren og de øvrige ministre, så længe de forbliver i denne stilling (jævnfør kongelig resolution 12. oktober 1855).

Prinsessernes hofmesterinder og Dronningernes kammerfrøkener

5. Præsidenten for Højesteret.

6. Riddere af Elefantordenen.

7. Storkommandører af Dannebrogordenen. Dronningens overkammerherre.

9. Generaler. Admiraler.

10. Ordenskansleren. Overhofmarskallen. Generalløjtnanter. Viceadmiraler.

13. Greverne Danneskiold-Samsøe og deres mandlige descendenter.

Samtlige af de personer, der hører til denne klasse, har prædikat af excellence.

2. Rangklasse:

1. Storkors af Dannebrogordenen.

2. Hertugen af Glücksbjerg. Grever, som er tidligere besiddere af lensgrevskaber, og grever, som erholder andel i en ved et grevskabs overgang til fri ejendom oprettet successorfond, hvilke alle rangerer efter grevskabernes erektion. Greverne af Rosenborgs (børnene til Aage, Erik, Viggo, Flemming, Oluf, Ingolf og Christian) mandlige descendenter. De kvindelige descendenter af greverne Danneskiold, såvel de ugifte som de gifte, har rang i 2. klasse nr. 2.

Komtesserne af Rosenborg har rang i 2. klasse nr. 2.

Dronningens hofmarskal og Dronningens kabinetssekretær. Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 40.

3. Den regerende Dronnings hofchef.

4. Det kgl. hus' hofmarskaller og hofchefer, hvilke rangerer efter deres herskabers orden. Lensgrevernes ældste sønner, når de er kammerherrer.

5. Kammerherrer. Chefen for Dronningens adjudantstab og Dronningens jagtkaptajn, så længe de forbliver i stillingen.

Dommere i Højesteret. Præsidenterne for Landsretterne, Sø- og Handelsretten i København samt Københavns Byret.

Departementschefer. Direktøren for udenrigsministeriet. Generaldirektørerne for statsbanerne og post og telegrafvæsenet. Tolddirektøren. Direktørerne for fængselsvæsenet og statshospitalerne.

Rigsombudsmanden på Færøerne.

Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 38, samt overordentlige gesandter og befuldmægtigede ministre i lønramme 38.

Generalmajorer. Kontreadmiraler. Generallægen. Generalauditøren. Rigsadvokaten. Rigspolitichefen.

Civilforsvarsdirektøren. Overpræsidenten i København. Stiftamtmænd og amtmænd. Medicinaldirektøren. Overborgmesteren i København.

Den af Dronningen udnævnte direktør i Danmarks Nationalbank. Rigsstatisti- keren.

Folkekirkens biskopper.

Rektor for Københavns Universitet. Landshøvdingen over Grønland.

6. Dronningens staldmestre.

7. Hofjægermestre. Ceremonimesteren.

11. Konfessionarius.

12. Præsidenten for Århus by- og herredsret.

Afdelingschefer i ministerierne, herunder generaldirektoraterne for statsba- nerne, samt post- og telegrafvæsenet. Den kommitterede i statsministeriet. Finanshovedbogholderen. Den administrerende direktør for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, som tillige er direktør for finansministeriets statsaktivforvaltning. Den kommitterede i skattedepartementet. Revisionschefen under revisionsdepartementerne. Vicedirektøren for toldvæsenet. Chefen for sekretariatet for civilt beredskab i indenrigsministeriet. Den kommitterede i indenrigsministeriet. Direktøren for sekretariatet for personregistrering. Den kommitterede i rationaliseringsspørgsmål i økonomi- og budgetministeriet. Vejdirektøren. Landbrugsministeriets kommitterede i eksportsager. Undervisningsdirektører i undervisningsministeriet.

Andre tjenestemænd i udenrigstjenesten i lønramme 38. Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 36 og overordentlige gesandter

og befuldmægtigede ministre i lønramme 36 samt udsendte konsuler med titel af generalkonsul i lønramme 36, alle så længe de forretter tjeneste som sådanne, eller efter at de er afskediget i nåde. Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret.

Kommandanten i København. Direktøren for forsvarets bygningstjeneste. Direktøren for orlogsværftet.

Formanden for Landsskatteretten. Ligningsdirektøren.

Afdelingschefer i Danmarks Statistik.

Politidirektøren i København.

Kommissarier ved statens ekspropriationer. Vandbygningsdirektøren.

Direktøren for matrikelvæsenet. Direktøren for statsskovbruget. Rektor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Vicebiskoppen for Færøerne.

Rektor for Danmarks tekniske højskole. Rektor for Aarhus Universitet. Rektor for Odense Universitet. Rektor for Roskilde universitetscenter. Administra- tionschefen for byggeadministrationen for de højere læreanstalter. Laveste i denne rangklasse er administrationschefen for byggeadministrationen for de højere læreanstalter.

3. Rangklasse:

Grever som ikke har rang i klasse 2., baroner som er tidligere besiddere af lensbaronier, oberster, lansdommere, politimestre, administrerende direktør i Statsanstalten for Livsforsikring, direktøørerne ved Rigshospitalet. Lavest i klassen er landslægen i Grønland.

4. Rangklasse:

Tjenestemænd i 26. lønningsklasse i udenrigstjenesten, politiinspektører, forstandere ved statens skoler for føve og svært tunghøre, tjenestemænd i 26. lønningsklasse i statsbanerne. Lavest i denne klasse er jægermestre.

5. Rangklasse:

Andre tjenestemænd i 23. lønningsklasse i ministerierne, landinspektører og matrikelinspektører i de sønderjyske landsdele. Lavest i denne klasse er tjenestemænd i 18. lønningsklasse i Grønland.

I tidsrummet 1693–1730 gav besiddelsen af en titel i de tre øverste rangklasser arveligt adelskab (rangadel), men denne praksis blev ophævet af Christian VI. En placering "i rangen" gav dog fortsat personligt adelskab (embedsadel). Dette blev senest fastsat ved kongeligt reskript 1808: “Alle de, der har eller har haft noget af de i de tre første klasser specificerede kongelige embeder, skal for sig, deres hustruer og ægte børn i første led, være og holdes lige med adelen”.

Ekstern henvisning[redigér | redigér wikikode]


Samfund Stub
Denne samfundsartikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.