Adel i Storbritannien

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Adelen i Storbritannien (egentlig: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) er den øverste samfundsklasse i det britiske samfund og har historisk været bærer af nogle særlige titler, rettigheder og privilegier. Endnu i dag besidder denne klasse nogle særlige privilegier, og nyadlinger finder stadig sted.

Den nuværende britiske adel er inddelt i to klasser, hvor den såkaldte landed gentry (landadelen) udgør lavadelen, og den såkaldte peerage eller nobility udgør højadelen, der altid er betitlet og kaldes peers eller lords. Gentry-klassen er med få undtagelser ikke betitlet, og medlemmer af denne gruppe kaldes esquire eller gentleman. Undtagelserne er titlerne baronet, ridder, laird og skotske feudale baroner). Afgrænsningen af gentry-klassen er i øvrigt diffus, og dens adelskab er omdiskuteret (esquire kommer af squire = væbner, der ikke gav adelige rettigheder).

I det britiske system kan en given adelstitel på et givent tidspunkt kun bæres af én person. Det britiske adelsvæsen adskiller sig markant fra den kontinentale adelstradition ved, at kun indehavere af en britisk titel regnes for adelige. Det vil sige, at kun en families mandlige overhoved og hans hustru – samt eventuelt den mandlige arving – har rang som peers. De øvrige familiemedlemmer tæller som commoners, dvs. borgerlige. Deraf følger, at britiske slægter – i modsætning til praksis i det øvrige Europa – ikke regnes for adelige, men at adelskabet derimod er knyttet til besiddelsen af en titel (hertug (duke), markis (marquess), jarl (earl), viscount og baron). Titlerne kan enten tildeles ved kongelig nåde eller nedarves (såkaldte titelbærer "in their own right"). Indtil en reform i 1999 gav besiddelsen af en sådan titel ret til sæde i Overhuset (House of Lords). De skotske (fra 1707) og irske (fra 1801) peerages valgte nogle repræsentanter til at sidde i Overhuset. Efter reformen i 1999 har 92 indehavere af en arvelig titel ret til sæde i Overhuset og vælges med afstemning. Et medlem af Overhuset kan ikke samtidig sidde i Underhuset (House of Commons).

Historie[redigér | redigér wikikode]

Dronning Anne holder tale i House of Lords. Maleri fra ca. 1708-14 af Peter Tillemans

Adelen i England er i oprindelse og udvikling meget forskellig fra den kontinentale adel. I den angelsaksiske tid gik den gamle fødselsadel under, og kongens embedsmænd, ealdormens (earls) og sheriffer, opnåede aldrig som på fastlandet at få stillingerne gjort arvelige; derimod opvoksede der en talrig lavadel, thegnerne, kongens håndgangne mænd, svarende til de danske herremænd i Valdemarernes tid. Ved den normanniske erobring (1066) indførtes de almindelige feudale former; men lensvæsenet, der på fastlandet undergravede kongens magt, kom her til at styrke den. Kongen opfattedes som ejer af alt land, og han forlenede det til omtrent 600 kronvasaller (tenentes in capite) og omtrent 8000 undervasaller (subtenentes); dog krævede han umiddelbar ed til sig også af de sidste, og kronvasallerne fik aldrig gjort undervasallerne til blot deres undergivne. De forskellige forleninger er dokumenteret i Domesday Book (1086).

Den ny højadel blev en tid farlig nok for kongemagten; men dens myndighed knækkedes efter en hundredårig kamp af kongen i forbund med folket og lavadelen. Da derved al mulighed til en sådan statsopløsning som i Frankrig og Tyskland var fjernet, og hele adelen havde lært at føle sig som rigsstand, stræbte adelen at indskrænke kongens store og vilkårlige magt; men den kunne ene håbe at nå dette ved at få folket på sin side, og hvad der på fastlandet kun er en forbigående undtagelse, bliver da i England det gennemgående, at adelen ikke vinder nogen sejr, uden at folket får lod deri. Kongen blev bunden til at regere efter baronernes råd; men snart indkaldtes til rigsforsamlingerne også repræsentanter for ridderne ligesom fra byerne (første gang 1265), og det således uddannede parlament fik en stedse voksende indflydelse. Parlamentet blev da aldrig en stænderforsamling som fastlandets, hvor tre eller fire stænder stod hinanden skarpt imod; i underhuset sad fra først af adelsmand og købstadsmand på samme bænk, og de to riddere, der mødte for hvert grevskab, valgtes af de andre riddere og bønderne i forening. I overhuset sad prælaterne og de store baroner, først efter indkaldelse fra kongen, men efterhånden med arvelig ret. Bag ved adelens deltagelse i rigets styrelse lå så dens del i den lokale selvstyrelse (selfgovernment), der udviklede sig tidlig. Posterne som sherif, fredsdommer og meget andet beklædte adelen uden løn. "Medens adelen i Frankrig holdt fast ved sin skattefrihed som erstatning for den manglende politiske indflydelse, tog adelen i England de sværeste statsbyrder på sig for at få lov til at regere landet" (Alexis de Tocqueville).

På denne historiske baggrund forstås den britiske adels nuværende karakter. En egentlig adel er kun peersskabet (peerage), hvis hovedret er en politisk, den, at alle engelske peers har sæde i overhuset, altså personlig er kronens og rigets første rådgivere (af de skotske peers gælder dette derimod kun om 16, der vælges for hver parlamentssession, af de irske for 28, der vælges på livstid). Denne peersadel (nobility) har som fælles titel: Lord; inden for den er der forskellige rangklasser, hertuger, markiser, jarler (earls), viscounts og de simple baroner. Af privilegier havde standen kun få, og deriblandt var hverken skattefrihed eller jurisdiktion; en lord kunne ikke arresteres for gæld, kunne for kriminalforbrydelser kun dømmes af sine ligemænd, var særligt værnet mod forhånelser og lign. Til denne peersadel hører imidlertid kun selve overhovedet for hver slægt; en lords brødre og sønner er ikke lords, selv om man ofte af høflighed giver lordens ældste søn denne titel. Disse medlemmer af peersslægterne udgør derimod den højeste klasse af gentry'en, et for England ejendommeligt begreb, der til en vis grad svarer til lavadelen på fastlandet. Til denne hører endvidere baronetterne, en værdighed, der indførtes af Jakob i (1611), ridderne (knights), endelig esquires, en titel, der lovmæssig kun tilkommer de familier, der har adeligt våben, de højere officersgrader, doctores juris og medicinæ mfl, men som faktisk føres af enhver gentleman.

Således findes der da i Storbritannien ingen trykkende standsprivilegier og ingen skarp standsadskillelse; gentry'en optager enhver, der formår at arbejde sig frem, og jævne overgange fører fra folket helt op til peersskabet, der ved kgl. udnævnelse stedse øges med landets mest fremragende mænd fra alle livsgrene. Begrebet mesalliance, der spiller så stor rolle for fastlandets adel, er derfor ukendt; enhver lord, ja selv medlemmer af kongehuset, kan ægte, hvem de vil; hustruen får mandens rang. Den engelske parlamentsregering og den indre selvstyrelse er frembragt af og i århundreder blevet båret oppe af den rige peersadel og den velhavende gentry.

Kilder[redigér | redigér wikikode]


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.