Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
Geografi
Region Region Hovedstaden og Region Sjælland
Kommune(r) Halsnæs, Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner
Areal ca. 14.810 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Habitatområde nr. 199

(91D0)

Arter

Habitatområde nr. 120
Habitatområde nr. 190
Fuglebeskyttelsesområde nr. 105
Fuglebeskyttelsesområde nr. 107
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov omfatter det meste af Roskilde Fjord og områder ud til den. Natura 2000-området består af habitatområderne H120 (Roskilde Fjord) og H199 (Kongens Lyng) , og fuglebeskyttelsesområderne F105 (Roskilde Fjord) og F107 (Jægerspris Nordskov), har et areal på 14.810 hektar og det meste af området (71%) er marint og 133 ha er statsejet og en stor del er del af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Roskilde Fjord er en brakvandsfjord, med lavvandede bugter og vige samt vadeflader, sandbanker og laguner. Den lavvandede fjord og dens små øer og holme er et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. Af ynglende fugle fra områdets udpegningsgrundlag kan nævnes klyde, fjordterne og havterne. I Jægerspris Nordskov yngler fuglearterne hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade, som alle er på udpegningsgrundlaget. På land findes forekomster af en række naturtyper, som i kraft af deres størrelse eller rige flora er af regional eller national betydning. Dette gælder i høj grad de store sammenhængende strandengsarealer langs fjorden, kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, rigkær med f.eks. den truede (rødlistede) mygblomst (og som levested forskæv vindelsnegl), særligt prioriterede kalkoverdrev med vigtige orkidébestande samt fattigkæret med hængesæk i Kongens Lyng i Nordskoven. De vigtigste skovnaturtyper i området er elle- og askeskov, bøg på muld samt ege-blandskov.

Natura 2000-området ligger i Halsnæs, Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord[1]

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

En stor del af Roskilde Fjord er udlagt som natur-og vildtreservat[2] og området omfatter en del større og mindre fredede arealer, bl.a. Bognæs,[3] Boserup Skov og Kattingesøerne, [4] Eskilsø,[5] Selsø Sø[6], Skuldelev Ås[7], Lille Rørbæk[8] samt en omkring 10 km lang strækning af strandengene og skovkanten langs Jægerspris Nordskov [9]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ "Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 12. august 2018. Hentet 30. maj 2019.
  2. ^ Roskilde Fjord Vildtreservat Arkiveret 21. februar 2021 hos Wayback Machine på mst.dk
  3. ^ Bognæsfredningen på fredninger.dk
  4. ^ Fredningen af Boserup Skov og Kattingesøerne på fredninger.dk
  5. ^ Roskilde Fjords øer og holme på fredninger.dk
  6. ^ Fredningen omkring Selsø Sø på fredninger.dk
  7. ^ Skuldelev Ås på fredninger.dk
  8. ^ Lille Rørbæk på fredninger.dk
  9. ^ Jægerspris Nordskov på fredninger.dk