Spring til indhold

Naturtyper i Danmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Én af de mest oprindelige naturtyper i Danmark: Egeblandingsskoven. Her er det naturskoven ved Draved i Sønderjylland.

Det danske landskab er af Natura 2000 inddelt i naturtyper, der i en officiel klassifikation dels har en benævnelse, dels et kodenummer. I det følgende gengives en oversigt over de anerkendte naturtyper i Danmark.

Numrene følger den fælleseuropæiske Natura 2000-registrering, mens benævnelserne er omarbejdet.

De *mærkede er prioriterede naturtyper (naturtyper, der vurderes som særligt truede i Europa).

Hver naturtype afgrænses af en kort liste over karakteristiske arter. Det er almindelige, vidtudbredte arter, der er lette at erkende som karplanter.

En nærmere beskrivelse ses under hver naturtype.

Havnære naturtyper

[redigér | rediger kildetekst]
Flodmunding ved Kattegatkysten ved Ålbæk, Vendsyssel.
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
1110 Sandbanke Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1130 Flodmunding Flodmundinger
1140 Vadeflade Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 Lagune * Kystlaguner og strandsøer
1160 Bugt Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev Rev
1180 Boblerev Boblerev
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
1210 Strandvold med enårige planter Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220 Strandvold med flerårige planter Flerårig vegetation på stenede strande
1230 Kystklint eller -klippe Klinter eller klipper ved kysten
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
1310 Enårig strandvegetation Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
1320 Vadegræssamfund Vadegræssamfund
1330 Strandeng Strandenge
1340 Indlandssalteng * Indlandssaltenge
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
2110 Forklit Forstrand og begyndende klitdannelser
2120 Hvid klit Hvide klitter og vandremiler
2130 Grå/grøn klit * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
2140 Klithede * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2160 Havtornklit Kystklitter med havtorn
2170 Grårisklit Kystklitter med gråris
2180 Skovklit Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
2190 Klitlavning Fugtige klitlavninger
2250 Enebærklit * Kystklitter med enebær
Græs-indlandsklit med Almindelig Sandskæg
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
2310 Visse-indlandsklit Indlandsklitter med lyng og visse
2320 Revling-indlandsklit Indlandsklitter med lyng og revling
2330 Græs-indlandsklit Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
Næringsrig dam i Østjylland.
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
3110 Lobeliesø Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
3130 Søbred med småurter Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
3140 Kransnålalge-sø Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrig sø Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandet sø Brunvandede søer og vandhuller
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
3260 Vandløb Vandløb med vandplanter
3270 Å-mudderbanke Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
4010 Våd hede Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030 Tør hede Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat nord for Salten Langsø
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
5130 Enekrat Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
6210 Kalkoverdrev Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6120 Tørt kalksandsoverdrev * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
6230 Surt overdrev * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
6410 Tidvis våd eng Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Urtebræmme Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
En nedbrudt højmose med begyndende hængesæk nord for Hamburg.
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
7110 Højmose * Aktive højmoser
7120 Nedbrudt højmose Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
7140 Hængesæk Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7150 Tørvelavning Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
7210 Avneknippemose * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
7220 Kildevæld * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær Rigkær
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
8220 Indlandsklippe Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter
8230 Indlandsklippe med pionerplanter Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
8330 Havgrotte Havgrotter, der står helt eller delvis under vand
Ege-blandingsskov på frodig og fugtig bund i Langå Egeskov
Type nr. Autoriseret kort navn Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1]
9110 Bøg på mor Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9120 Bøg på mor med kristtorn Bøgeskove på morbund med kristtorn
9130 Bøg på muld Bøgeskove på muldbund
9150 Bøg på kalk Bøgeskove på kalkbund
9160 Ege-blandskov Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
9170 Vinteregeskov Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne
9190 Stilkege-krat Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
91D0 Skovbevokset tørvemose * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 Elle- og askeskov * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Eksterne henvisninger/kilder

[redigér | rediger kildetekst]

(NATURA 2000 typer)