Skabelon:Infoboks kemi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Infoboks kemi
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Denne skabelon, Infoboks kemi, er inputmæssigt basseret på den tidligere skabelon kemiboks, som var en kopi af den tilsvarende fra enwiki. Inputnavnene er i det store hele bibeholdt i forhold til kemiboks, og disse navne er i princippet en oversættelse af de tilsvarende fra enwiki. Dette gør, at data fra enwiki kan kopieres forholdsvis let til denne skabelon, men med efterfølgende rettelser af decimaltal ("." til ",") og engelske gloser til danske. Ikke alle felter fra enwiki er medtaget (der er ekstremt mange), men ønskes nye felter kan disse let tilføjes.

Eksempel på boksen er nederst.

Brugen af infoboks[rediger kildetekst]

Den væsentligste forskel fra den tidligere infoboks er, at det ikke er nødvendigt at lave underafsnit; inputnavnene og værdierne indskrives blot:

{{Infoboks Kemi
| Navn        = Ethanol
| BilledFilV1    = Ethanol-2D-skeletal.svg
| BilledFilH1    = Ethanol-3D-vdW.png
| IUPACNavn    = Ethanol
| Forkortelser   = EtOH
| Formel      = {{chem|CH|3|CH|2|OH}}
...
|}}

Skabelon til oversættelse af inputnavne fra enwiki[rediger kildetekst]

Oversættelse af de engelske inputnavne kan gøre med skabelonen {{Infoboks Kemi/en oversæt}}, med få tilpasninger af input.

Dette skal gøres i sandkassen eller på nyoprettet side for at undgå ravage ved fejlagtig gemning

Eksempel: Fra enwiki tages kemiboksen fra ethanol:

{{chembox
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 265696875
| ImageFileL1 = Ethanol-2D-skeletal.svg
| ImageFileL2 = Ethanol_flat_structure.png
...
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| SMILES = CCO
| InChI= 1/C2H5OH/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
...
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| C = 2|H = 6|O = 1
| Appearance = colorless liquid
...
}}

Samtlige sektioner (SectionX) og tilhørende {{ og }} fjernes, samt chembox ændres til "Infoboks Kemi/en oversæt":

{{Infoboks Kemi/en oversæt
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 265696875
| ImageFileL1 = Ethanol-2D-skeletal.svg
| ImageFileL2 = Ethanol_flat_structure.png
...
| SMILES = CCO
| InChI= 1/C2H5OH/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
...
| C = 2|H = 6|O = 1
| Appearance = colorless liquid
...
}}

Ved tryk på "Forhåndsvisning" fås resultatet, som kopieres og dernæst tilrettes til danske forhold:

{{Infoboks Kemi
<!-- Billeder -->
| BilledFilV1    = Ethanol-2D-skeletal.svg
| BilledFilV2    = Ethanol_flat_structure.png
...
<!-- Generelt -->
| SMILES      = CCO
| InChI      = 1/C2H5OH/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
...
 <!-- Kemiske egenskaber --> 
| Fremtræden    = colorless liquid
...
}}

Liste over inputnavne[rediger kildetekst]

Infoboks kemi Enwiki Kommentar Eksempel (og SI Enhed)
Indledning
BoksVidde Bredden af boksen, standardværdi: 300px 300px
BilledFil ImageFile Filnavn på første store billede ethanol.jpg
BilledTekst ImageName "popup" beskrivelse af billedet BilledFil Struktur af ethanol
BilledStørrelse ImageSize Størrelsen på billedet BilledFil, standardværdi: 300px 300px
BilledFil1 ImageFile1 Som BilledFil
BilledTekst1 ImageName1 Som BilledTekst
BilledStørrelse1 ImageSize1 Som BilledStørrelse
BilledFil2 ImageFile2 Som BilledFil
BilledTekst2 ImageName2 Som BilledTekst
BilledStørrelse2 ImageSize2 Som BilledStørrelse
BilledFilV1 ImageFileL1 Filnavn for venstre billede af to-i-et billede Ethanol-3D-skeletal.svg
BilledTekstV1 ImageNameL1 "Popup" beskrivelse af BilledFilV1 Ethanol i 3d
BilledStørrelseV1 ImageSizeL1 Størrelsen af billedet BilledFilV1. Standardværdi: 150px 150px
BilledFilH1 ImageFileR1 Højre billede, hører sammen med BilledFilV1
BilledTekstH1 ImageNameR1 Som BilledTekstV1
BilledStørrelseH1 ImageSizeR1 Som BilledStørrelseV1
BilledFilV2 ImageFileL2 Som BilledFilV1
BilledTekstV2 ImageNameL2 Som BilledTekstV1
BilledStørrelseV2 ImageSizeL2 Som BilledStørrelseV1
BilledFilH2 ImageFileR2 Som BilledFilV1
BilledTekstH2 ImageNameR2 som BilledTekstV2
BilledStørrelseH2 ImageSizeR2 Som BilledStørrelseV2
Generelt
Navn Name Navn på infoboksen. Standardværdi: artiklens navn ({{PAGENAME}})
IUPACNavn IUPACName Anbefalet navn af IUPAC/Kemisk Ordbog Eddikesyre
SystematiskNavn SystematicName Systematisk navn efter IUPACs regler Ethansyre
AndreNavne OtherNames Trivialnavne og lignende Eddike, iseddike
Forkortelser Abbreviations Alle forkortelser AcOH
Formel Formula Kemisk formel {{Chem|CH|3|COOH}}
Molarmasse MolarMass Molarmasse = molmasse = Molvægt 60,05 g/mol
Fremtræden Appearance Stoffets fremtræden (typisk ved stuetemperatur) Hvid krystaller
CASNr CASNo CAS nummer og (engelsk) link til eMolecules 64-19-7
EC-Nr EC-number
PubChem PubChem PubChem nummer og (engelsk) link til pubchem 176
SMILES SMILES Simplified molecular input line entry specifikationn O=C(O)C
DrugBank DrugBank DrugBank: Unik database fra Albeta Universitet over drugs APRD00215
ATCKodePræfiks ATCCode_prefix Anatomical Therapeutic Chemical Classification System

Første tre tegn, internt link (Foranstillet Q skrives ikke)
N02
ATCKodeSuffiks ATCCode_suffix Sidste fire tegn, externt link til WHO AA01
InChI InChI IUPAC International Chemical Identifier 1/C2H4O2/c1-
2(3)4/h1H3,(H,3,4)
ENummer N/A Tilsætningsstoffer E-507
Kemiske egenskaber
Massefylde Density Massefylde = densitet 1,049 g/cm3 ([[væske|l]])
1,266 g/cm3 ([[Fast form|s]])
OplVand Solubility Opløselighed i vand 33 g/100 ml
OplAndre SolubleOther Opløselighed, hænger sammen med OplAndreSovent
OplAndreSolvent Solvent Solvent (navn), hænger sammen med OplAndre
Kan udelades hvis solventet fremgår af teksten (evt flere solventer)
Smeltepunkt MeltingPt Smeltepunkt 16,5 °C (290 K)
Kogepunkt BoilingPtC Kogepunkt 118,1 °C (391 K)
pKa pKa Syrestyrkekonstant 4,76 ved 25 °C
pKb pKb Basestyrkekonstant 8,21
IsoelektriskPkt IsoElectricPt Isoelektrisk punkt: pH hvor et givet molekylet er neutralt 8,79
SpekDrejning SpecRotation Specifik optisk drejning +87,8
Viskositet Viscosity Viskositet Væske (el. gas) indre friktion 1,22 mPa·s ved 25 °C
Struktur
Krystalstruktur CrystalStruct Krystalstruktur hexagonal, sphalerit,
wurtzit
Koordinationstal Coordination Koordinationstal/geometri, ex for NaCl: Oktaedrisk (Na<sup>+</sup>)
Oktaedrisk (Cl</nowiki></nowiki>)
MolForm MolShape Molekylegeometri for centralatomet plankvardratisk
Dipolmoment Dipole Dipolmoment 1,42 D
Termokemi
DeltaHf DeltaHf Mangler beskrivelse: Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-52,6 kJ/mol
DeltaHc DeltaHc Standard entalpi af forbrænding
Entropi Entropy Standard molar entropi 243 J mol−1 K−1
Varmekapacitet HeatCapacity Standard molar varmekapacitet
Farmakologi
Biotilgæng Bioavail Andel af indtaget medicin som uforandret når blodbanen ~100%
Metabolisme Metabolism Kemisk reaktion som sker i levende organismer
Biohalvtid HalfLife Halveringstid, ift. at det pågældende stof mister sin farmakologiske aktivitet 2 minutter (metabolitter: Flere dage)
Udskil Excretion Udskillelse Renalt
PregCat PregCat Mulig skadevirkning af medicin taget af en gravid. Bør udskiftes til dansk navn C
AdminMåde AdminRoutes Hvorledes medicinen indtages Oralt eller rektalt
Explosive data
SlagFøls ShockSens Senstivitet overfor pludselig kompression høj
FriktionsFøls FrictionSens Et "cirka" mål for hvor meget der skal gnubbes til før det eksploderer høj
ExplosivHast ExplosiveV Et mål for chokbølgens hastighed 4250 m/s
REFaktor REFactor Eksplotions effektivitet ift. TNT mht. vægt 1,50
Sikkerhed
MSDS ExternalMSDS MSDS sikkerhed [Link Eksternt MSDS]
EUKlasse EUClass EUs klasificering Giftig (T), Korrosiv (C),
Farlig for miljøet (N), Explosiv (E)
Hovedfarer MainHazards Værste farer ved stoffet kræftfremkaldende,
NFPA-H NFPA-H NFPA 704 Amerikansk standard: H = Hazards (farer) tal fra 0-4
NFPA-F NFPA-F F = fire (brændfare) tal fra 0-4
NFPA-R NFPA-R R = Risk (Helbred) tal fra 0-4
NFPA-O NFPA-O NFPA-O: Other (andet) ikke implementeret endnu
Rsætninger Rphrases Risikosætninger (indsættes som skabeloner) {{R2}}, {{R20}}
Ssætninger Sphrases Sikkerhedssætninger (indsættes som skabeloner) {{S3}}, {{S15}}
FlammePkt FlashPt Flammepunkt: minimumstemperatur, hvor en væske under normale trykforhold
afgiver dampe i en antændelig koncentration
21 °C
Selvantændelse Autoignition Selvantændelses temperatur (evt ikke-brandbar) 651 °C
Explosionsgrænser ExploLimits Forhold hvor en gas er eksplosiv 15–28%
LD50 LD50 LD50: Dosis af stoffet som vil slå halvdelen af individer ihjel 192 mg/kg
Beslægtede Stoffer
AndreAnioner OtherAnions Andre relaterede anioner (subjektivt)
AndreKationer OtherCations Andre relaterede kationer (subjektivt)
AndreFunk OtherFunctn Beslægtede forbindelser med samme funktionelle gruppe. Fx til ethanol:
Den beslægtede gruppen beskrives med AndreFunkGruppe'
methanol, propanol
AndreFunkGruppe Function Funktionel gruppe (hænger sammen med AndreFunk) alkoholer
SeOgsåForb OtherCpds Se også disse forbindelser (relaterede forbindelser)

Infoboks Kemi med samtlige inputnavne[rediger kildetekst]

Navn
Stort billede nummer 1
Stort billede nummer 2

Billede venstre 1

Billede højre 1

Billede venstre 2

Billede højre 2

IUPAC-navn
IUPACNavn
Generelt
Systematisk navn SystematiskNavn
Andre navne AndreNavne
Forkortelser Forkortelser
Molekylformel Formel
Molarmasse Molarmasse
Fremtræden Fremtræden
CAS-nummer CASNr
EC-nummer EC-Nr
PubChem PubChem
SMILES SMILES
ATC Kode P53AX19
DrugBank DrugBank
InChI InChI
E-nummer E-201
Kemiske egenskaber
Massefylde Massefylde
Opløselighed i vand Opløselighed
Opløselighed i OplAndreSolvent OplAndre
Smeltepunkt Smeltepunkt
Kogepunkt Kogepunkt
Syrestyrkekonstant
(pKa)
pKa
Basestyrkekonstant
(pKb)
pKb
Isoelektrisk punkt (pI) IsoelektriskPkt
Specifik optisk drejning ([α]D) SpecRotation
Refraktionsindeks Refraktionsindeks
Viskositet Viskositet
Struktur
Krystalstruktur Krystalstruktur
Koordinationstal Koordinationstal
Molekylær form MolShape
Dipolmoment Dipolmoment
Termokemi
DeltaHf DeltaHf
Std. entalpi af
forbrænding
ΔcHo298
DeltaHc
Std. molar entropi So298 Entropi
Std. molar
varmekapacitet
, cpo
Varmekapacitet
Farmakologi
Biotilgængelighed Biotilgæng
Metabolisme Metabolisme
Biohalveringstid Biohalvtid
Udskillelse Udskil
PregCat PregCat
Administrationsmåde AdminMåde
Explosive data
Slagfølsomhed SlagFøls
Friktionsfølsomhed FriktionsFøls
Detoneringshastighed ExplosivHast
RE Faktor REFaktor
Sikkerhed
MSDS MSDS
EU klassifikation EUKlasse
Største risici Hovedfarer
NFPA 704
R-sætninger R1, R2
S-sætninger S1, S2
Flammepunkt FlammePkt
Selvantændelses-temperatur Selvantændelse
Explosionsgrænser Explosionsgrænser
LD50 LD50
Beslægtede stoffer
Andre anioner AndreAnioner
Andre kationer AndreKationer
Andre {{{AndreFunkGruppe}}} AndreFunk
Relaterede forbindelser SeOgsåForb
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)
{{Infoboks Kemi
| BilledFilV1 = Ethanol-2D-skeletal.svg
| BilledTekstV1 = Billede venstre 1
| BilledFilH1 = Ethanol-3D-vdW.png
| BilledTekstH1 = Billede højre 1
| BilledFilV2 = Ethanol_flat_structure.png
| BilledTekstV2 = Billede venstre 2
| BilledFilH2 = Ethanol-3D-balls.png
| BilledTekstH2 = Billede højre 2
| BilledFil = Ethanol-3D-vdW.png 
| BilledTekst = Stort billede nummer 1
| BilledFil2 = Ethanol-3D-balls.png 
| BilledTekst2 = Stort billede nummer 2
| Navn = Navn 
| IUPACNavn = IUPACNavn 
| SystematiskNavn = SystematiskNavn 
| AndreNavne = AndreNavne 
| Forkortelser = Forkortelser 
| Formel = Formel 
| Molarmasse = Molarmasse 
| Fremtræden = Fremtræden
| CASNr = CASNr
| EC-Nr = EC-Nr
| PubChem = PubChem
| SMILES = SMILES
| InChI = InChI
| ENummer = E-201
| Massefylde = Massefylde
| OplVand = Opløselighed
| OplAndre = OplAndre
| OplAndreSolvent = OplAndreSolvent
| Smeltepunkt = Smeltepunkt
| Kogepunkt = Kogepunkt
| pKa = pKa
| pKb = pKb
| IsoelektriskPkt = IsoelektriskPkt 
| SpecRotation = SpecRotation
| Refraktionsindeks = Refraktionsindeks
| Viskositet = Viskositet
| Krystalstruktur = Krystalstruktur
| Koordinationstal = Koordinationstal
| MolShape = MolShape
| Dipolmoment = Dipolmoment
| DeltaHf = DeltaHf
| DeltaHc = DeltaHc
| Entropi = Entropi
| Varmekapacitet = Varmekapacitet
| ATCKodePræfiks = P53
| ATCKodeSuffiks = AX19
| ATCKode = ATCKode
| DrugBank = DrugBank
| Biotilgæng = Biotilgæng
| Metabolisme = Metabolisme
| Biohalvtid = Biohalvtid
| Udskil = Udskil
| PregCat = PregCat
| AdminMåde = AdminMåde
| SlagFøls = SlagFøls
| FriktionsFøls = FriktionsFøls
| ExplosivHast = ExplosivHast
| REFaktor = REFaktor
| MSDS = MSDS
| EUKlasse = EUKlasse
| Hovedfarer = Hovedfarer
| NFPA-H = 1
| NFPA-F = 1
| NFPA-R = 1
| Rsætninger = {{R1}}, {{R2}}
| Ssætninger = {{S1}}, {{S2}}
| LD50 = LD50
| FlammePkt = FlammePkt
| Selvantændelse = Selvantændelse
| Explosionsgrænser = Explosionsgrænser
| AndreAnioner = AndreAnioner
| AndreKationer = AndreKationer
| AndreFunk = AndreFunk
| AndreFunkGruppe = {{{AndreFunkGruppe}}}
| SeOgsåForb = SeOgsåForb
}}


Tomt forlæg til indsættelse[rediger kildetekst]

dummy
Stort billede
dummy
Stort billede nummer 2

Billede venstre 1

Billede højre 1

dummy

dummy

IUPAC-navn
dummy
Generelt
Systematisk navn dummy
Andre navne dummy
Forkortelser dummy
Molekylformel dummy
Molarmasse dummy
Fremtræden dummy
CAS-nummer dummy
EC-nummer dummy
PubChem dummy
SMILES dummy
ATC Kode dummydummy
DrugBank dummy
InChI dummy
E-nummer dummy
Kemiske egenskaber
Massefylde dummy
Opløselighed i vand dummy
Opløselighed i dummy dummy
Smeltepunkt dummy -
Kogepunkt dummy
Syrestyrkekonstant
(pKa)
dummy
Basestyrkekonstant
(pKb)
dummy
Isoelektrisk punkt (pI) dummy
Refraktionsindeks dummy
Viskositet dummy
Struktur
Krystalstruktur dummy
Koordinationstal dummy
Molekylær form dummy
Dipolmoment dummy
Termokemi
DeltaHf dummy
Std. entalpi af
forbrænding
ΔcHo298
dummy
Std. molar entropi So298 dummy
Std. molar
varmekapacitet
, cpo
dummy
Farmakologi
Biotilgængelighed dummy
Metabolisme dummy
Biohalveringstid dummy
Udskillelse dummy
PregCat dummy
Administrationsmåde dummy
Explosive data
Slagfølsomhed dummy
Friktionsfølsomhed dummy
Detoneringshastighed dummy
RE Faktor dummy
Sikkerhed
MSDS dummy
EU klassifikation dummy
Største risici dummy
NFPA 704 Fil:Nfpa hdummy.pngFil:Nfpa fdummy.pngFil:Nfpa rdummy.png
R-sætninger dummy
S-sætninger dummy
Flammepunkt dummy
Selvantændelses-temperatur dummy
Explosionsgrænser dummy
LD50 dummy
Beslægtede stoffer
Andre anioner dummy
Andre kationer dummy
Andre dummy dummy
Relaterede forbindelser dummy
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)
{{infoboks Kemi
| BoksVidde     = <!-- Default er 22em -->
| Color       = <!-- Default er #f8eaba -->
| Navn       = <!-- Default er sidens navn -->

<!-- Store billeder - mulighed for tre -->
<!-- Tekst vil for billederne sige 'mouseover' eller 'popup' -->
| BilledFil     = 
| BilledTekst    = 
| BilledStørrelse  = <!-- Default er 240px -->

| BilledFil1    = 
| BilledTekst1   = 
| BilledStørrelse1 =

| BilledFil2    = 
| BilledTekst2   = 
| BilledStørrelse2 =
 
<!-- Samhørende billeder venstre og højre side -->
| BilledFilV1    = 
| BilledTekstV1   = 
| BilledStørrelseV1 = <!-- Default er 120px -->

| BilledFilH1    = 
| BilledTekstH1   = 
| BilledStørrelseH1 = 

| BilledFilV2    = 
| BilledTekstV2   = 
| BilledsSørrelseV2 = 

| BilledFilH2    = 
| BilledTekstH2   = 
| BilledStørrelseH2 = 

<!-- Generelt -->
| IUPACNavn     = 
| SystematiskNavn  = 
| AndreNavne    = 
| Forkortelser   = 
| Formel      = 
| Molarmasse    = 
| Fremtræden    = 
| CASNr       = 
| EC-Nr       = 
| PubChem      = 
| SMILES      =
| DrugBank     =
| ATCKodePræfiks  =
| ATCKodeSuffiks  =
| InChI       =
| ENummer      =

 <!-- Kemiske egenskaber --> 
| Massefylde    = 
| OplVand      = 
| OplAndre     = 
| OplAndreSolvent  = 
| Smeltepunkt    = -
| Kogepunkt     = 
| pKa        = 
| pKb        = 
| IsoelektriskPkt  = 
| SpekDrejning   = 
| Refraktionsindeks = 
| Viskositet    = 

 <!-- Struktur --> 
| Krystalstruktur  = 
| Koordinationstal = 
| MolForm      = 
| Dipolmoment    = 

| <!-- Termokemi -->
| DeltaHf      = 
| DeltaHc      = 
| Entropi      = 
| Varmekapacitet  = 

 <!-- Farmakologi --> 
| Biotilgæng    = 
| Metabolisme    = 
| Biohalvtid    = 
| Udskil      = 
| PregCat      = 
| AdminMåde     = 

 <!-- Explosive data --> 
| SlagFøls     = 
| FriktionsFøls   = 
| ExplosivHast   = 
| REFaktor     = 

 <!-- Sikkerhed --> 
| MSDS       = 
| EUKlasse     = 
| Hovedfarer    = 
| NFPA-H      = 
| NFPA-F      = 
| NFPA-R      = 
| NFPA-O      = <!-- Er ikke implementeret -->
| Rsætninger    = 
| Ssætninger    = 
| FlammePkt     = 
| Selvantændelse  = 
| Explosionsgrænser = 
| LD50       = 

 <!-- Beslægtede Stoffer -->
| AndreAnioner   = 
| AndreKationer   = 
| AndreFunk     = 
| AndreFunkGruppe  = 
| SeOgsåForb    = 
}}