Dansk indfødsret

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Dansk indfødsret er en formel betegnelse, der svarer til det, der i daglig tale og i andre lande ofte betegnes som statsborgerskab. Begrebet reguleres af Grundloven, hvis § 44, stk. 1 lyder: "Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov". Herudover reguleres dansk indfødsret af indfødsretsloven ("Lov om dansk indfødsret").

Erhvervelse af dansk indfødsret[redigér | rediger kildetekst]

De nærmere regler for erhvervelse af indfødsret er fastlagt i lov om dansk indfødsret. Heri bestemmes, at et barn får dansk indfødsret, hvis enten faderen eller moderen er dansk statsborger (dvs. selv har dansk indfødsret). Det er derimod uden betydning, om barnet bliver født i Danmarks Rige (Danmark, Færøerne, Grønland) eller i udlandet, med den undtagelse at barnet ikke får dansk indfødsret hvis det bliver født i udlandet, kun barnets far har dansk indfødsret og barnets far ikke er gift med barnets mor. Det minder om reglerne i de fleste kontinentaleuropæiske lande; men afviger fra de angelsaksiske lande, hvor fødestedet ofte er afgørende for statsborgerskabet. Børn under 12 år, der adopteres af danske forældre, får dansk indfødsret ved adoptionen.

Statsborgerskabsceremoni i København

Andre personer kan kun få dansk indfødsret "ved lov", som foreskrevet i Grundloven. Det kaldes også erhvervelse af dansk indfødsret ved naturalisation, hvilket indebærer at Folketinget vedtager en Lov om indfødsrets meddelelse, hvorved de i loven opregnede personer meddeles dansk statsborgerskab. Hvis den, der erhverver dansk indfødsret ved lov, har børn, der er under 18 år gamle, får de også dansk indfødsret; men de nævnes ikke i loven.

Der er en række forudsætninger, der skal opfyldes for at blive optaget på listen i Lov om indfødsrets meddelelse. Det omhandler bl.a. varighed af ophold i Kongeriget Danmark, danskkundskaber, afgivelse af udenlandsk statsborgerskab, tidligere straf og gæld til det offentlige. De nærmere bestemmelser findes i Cirkulæreskrivelse om naturalisation.

Ifølge Danmarks Statistik skiftede i alt 3.267 udlændinge bosiddende i Kongeriget Danmark deres udenlandske statsborgskab ud med dansk statsborgerskab i løbet af kalenderåret 2012. I alt 71,4% af disse nydanskere fra 2012 stammede fra ikke-vestlige lande.[note 1] Halvdelen af de nye danske statsborgerskaber i 2012 blev tildelt til personer fra landene Irak, Afghanistan, Tyrkiet, Somalia og Iran.[1]

Den 20. april 2021 indgik regeringen sammen med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance en ny indfødsretsaftale, der betyder at udlændinge med en fængselsdom - både betinget og ubetinget - fremover ikke kan blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden særlig dispensation fra Folketingets Indfødsretsudvalg. [2]

Fortabelse af dansk indfødsret[redigér | rediger kildetekst]

Hvis en dansk statsborger er født i udlandet og aldrig har boet i Kongeriget Danmark, mister den pågældende automatisk sin danske indfødsret, når han eller hun fylder 22 år. Man kan dog forinden ansøge om at bevare indfødsretten. Man mister ikke indfødsretten, hvis man derved bliver statsløs.

Indfødsretten kan frakendes ved dom hvis indfødsretten er erhvervet ved svigagtighed, uanset om man derved bliver statsløs.

Indfødsretten kan tillige frakendes ved dom hvis man dømmes for overtrædelse af en straffebestemmelse i straffelovens kapitel 12 ("Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed") eller kapitel 13 ("Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v."). Bestemmelsen blev den 1. juli 2021 udvidet, så også straf efter straffelovens § 81 a (bandeparagraffen) er omfattet. [3] Forudsætningen er, at forholdet vurderes til alvorlig skade for landets vitale interesser og at den pågældende ikke derved bliver statsløs.[4],

Endelig kan regeringen administrativt fratage indfødsretten for en person, hvis det vurderes, at den pågældende har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser. Forudsætningen er, at den pågældende ikke derved bliver statsløs. Personen kan efterfølgende indbringe sagen for domstolene.[4]

Det betragtes ikke som en straf at blive frakendt eller frataget indfødsretten, men som en foranstaltning. I nærmest alle tilfælde vil konsekvensen være at vedkommende samtidig mister sit opholdsgrundlag i Danmark, og som følge heraf enten bliver udvist eller kommer på tålt ophold.

I forbindelse med indfødsretsaftalen mellem Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance den 20. april 2021 blev det aftalt at undersøge, hvorvidt området for frakendelse af dansk statsborgerskab på grund af kriminalitet kan udvides yderligere i fremtiden, således at det sikres, at der sker frakendelse i videst muligt omfang. [5]

Sam Mansour[redigér | rediger kildetekst]

Uddybende Uddybende artikel: Sam Mansour

Sam Mansour er i to omgange blevet dømt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 114 E om støtte til terrorisme ved at opfordre til væbnet islamisk jihad. I begge sager har anklagemyndigheden påstået Sam Mansour frakendt statsborgerskabet.

I den første sag frikendte Københavns Byret ved dom af 11. april 2007 Mansour for frakendelsespåstanden og hverken Rigsadvokaten eller Mansour ankede dommen.[6][7].

I den anden sag Ved Retten på Frederiksberg blev Mansour frifundet for frakendelsespåstanden af et flertal på 7 ud af 12 stemmer.[8][9] Ved Østre Landsrets dom af 1. juli 2015 blev Mansour frataget sin danske indfødsret af et flertal på 3 dommere og 8 nævninger mod 1 nævning, Mansour blev samtidig udvist af landet for bestandig.[10][11][12] Mansour fik den 23. september 2015 Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke landsrettens dom til Højesteret for så vidt angår fortabelse og udvisning,[13][14] men Højesteret afsagde d. 8. juni 2016 en dom, der stadfæstede Østre Landsrets dom og dermed fratagelsen af indfødsretten med efterfølgende udvisning.[15]

Enes Ciftci[redigér | rediger kildetekst]

Den 14. november 2017 afgjorde Højesteret at Enes Ciftci skulle idømmes 6 års fængsel og frakendes sin danske indfødsret samt udvises med indrejseforbud for bestandig for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. Han er den første, der mister sin danske indfødsret, selv om han er født og opvokset i Danmark, idet han også er tyrkisk statsborger. [16]

Adam Johansen[redigér | rediger kildetekst]

Den 19. november 2018 afgjorde Højesteret at Adam Johansen skulle idømmes 4 års fængsel og frakendes sin danske indfødsret samt udvises med indrejseforbud for bestandig for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. Han er født og opvokset i Danmark af en etnisk dansk mor, men har også tunesisk statsborgerskab qua sin far. [17]

Anis Laraba[redigér | rediger kildetekst]

Den 22. november 2018 afgjorde Østre Landsret at Anis Larabas skulle idømmes 5 års fængsel og frakendes sin danske indfødsret samt udvises med indrejseforbud for bestandig for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. Han er ligeledes født og opvokset i Danmark, men har også algerisk statsborgerskab. [18]

Mohammed Fateh og Yahya Nouioua[redigér | rediger kildetekst]

Den 7. marts 2019 afgjorde Østre Landsret at Mohammed Fateh og Yahya Nouioua skulle idømmes 3 års fængsel og frakendes deres danske indfødsret samt udvises med indrejseforbud for bestandig for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. De er begge født og opvokset i Danmark, men også statsborgere i henholdvis Marokko og Algeriet. [19]

Dobbelt statsborgerskab[redigér | rediger kildetekst]

Den 18. december 2014 vedtog et flertal i Folketinget en ny lov om indfødsret, der tillader dobbelt statsborgerskab fra og med den 1. september 2015. Det betyder at udlændinge, der bliver optaget på et lovforslag om meddelelse af dansk indfødsret, ikke længere skal give afkald på deres hidtidige statsborgerskab.[20]

Der findes dog undtagelser. Hvis én af forældrene er dansk statsborger og den anden forælder ikke er dansk statsborger, vil barnet i mange tilfælde erhverve to statsborgerskaber ved fødslen. Hvis barnet alene vokser op i udlandet, så kan det som nævnt ovenfor miste sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år. Har barnet har boet i Kongeriget Danmark i en periode eller når der ansøges om det, så kan barnet bevare sin danske indfødsret efter det fyldte 22. år, og kan dermed også som voksen have to statsborgerskaber. Forudsætningen er dog, at det andet land også godkender det.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Noter[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Vestlige lande omfatter i Danmarks Statistik-regi alle 28 EU-lande, visse øvrige lande i Europa (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten) samt den første verdens lande Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande i verden.

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

Kildehenvisninger[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ "Personer, der har skiftet til dansk statsborgerskab", Danmarks Statistik, 2012
 2. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 28. august 2021. Hentet 28. august 2021.
 3. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 13. august 2021. Hentet 28. august 2021.
 4. ^ a b Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven. Vedtaget: 24-10-2019, Folketinget 24. oktober 2019
 5. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9461
 6. ^ Fængselsstraf til dansk/marokkaner for medvirken til terrorisme
 7. ^ Mansours terrordom ankes ikke - Politiken.dk
 8. ^ "domstol.dk - 4 års fængsel for fremme af terrorvirksomhed, men ikke fortabelse af dansk statsborgerskab". Arkiveret fra originalen 12. april 2016. Hentet 1. april 2016.
 9. ^ Sam Mansour beholder sit danske pas - men skal fire år i fængsel | Nyheder | DR
 10. ^ "domstol.dk - Skyldkendelse i sag om fremme af terrorvirksomhed". Arkiveret fra originalen 12. april 2016. Hentet 1. april 2016.
 11. ^ "domstol.dk - Dom i nævningesag om fremme af terrorvirksomhed". Arkiveret fra originalen 11. april 2016. Hentet 1. april 2016.
 12. ^ Boghandleren fra Brønshøj får frataget statsborgerskab | Nyheder | DR
 13. ^ "domstol.dk - Begrænset bevilling til spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret samt udvisning i en terrorsag". Arkiveret fra originalen 11. april 2016. Hentet 1. april 2016.
 14. ^ Terrordømte Said Mansour skal i Højesteret | Nyheder | DR
 15. ^ Frakendelse af statsborgerskab og udvisning (08-06-2016) Arkiveret 15. juni 2016 hos Wayback Machine – hoejesteret.dk
 16. ^ https://www.berlingske.dk/samfund/hoejesteret-tager-passet-fra-dansk-tyrkisk-syrien-jihadist
 17. ^ https://www.information.dk/indland/2018/11/hoejesteret-gaar-imod-landsretten-udviser-dansk-tunesisk-syrienkriger
 18. ^ https://www.berlingske.dk/samfund/gymnasieelev-fra-ishoej-mister-passet-for-at-kaempe-med-is
 19. ^ https://www.berlingske.dk/samfund/unge-is-stoetter-mister-passet-i-landsretten
 20. ^ uibm.dk (Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet): Dobbelt statsborgerskab Arkiveret 25. august 2016 hos Wayback Machine