Milepæl

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Disambig bordered fade.svg I overført betydning kan en milepæl også være betegnelsen for et projekts delmål. Se Milepæl (delmål).
Halvmilesten opsat under Frederik 6.s regeringsperiode i Kongens Lyngby.
Milepæl ved Kvistgaard i Nordsjælland

En milepæl er en afstandsmarkering langs en vej og har været brugt mange steder i verden.

I Danmark blev milepæle opsat ved hele antal mil og ofte også ved halve, kvarte og trekvarte mil. Milepælenes anførte afstande måles fra definerede nulpunkter, gerne markeret med nulpunktsten. I begyndelsen var de danske milepæle træpæle nedsat i jorden, men de blev senere afløst af milesten, selvom ordet milepæl fortsat blev anvendt ved stenmarkeringerne.

I nyere tid, hvor kilometer har erstattet mil som længdemål, er de gamle milesten blevet erstattet af nye kilometersten (oprindeligt af granitsten eller lignende, senere af plaststolper og opsat for hver 200 m).

Vejlængderne er på de sjællandske hovedlandeveje regnet fra Københavns gamle fæstningsporte, men i øvrigt er udgangspunkterne i reglen uens for hver egn.

Milepælens historie[redigér | redigér wikikode]

Ordet milepæl kommer fra det latinske "milliarium". De var oprindeligt af sten, i form som obelisker, lavet af granit, marmor eller en anden lokal stenart. De blev flittigt anvendt af romerske vejbyggere og var en vigtig del af ethvert romersk vejnetværk.

De første romerske milepæle, som kendes, kommer fra Via Appia. I centrum af Rom stod den "Gyldne Milesten", der blev rejst som det symbolske centrum i Romerriget. Den er forsvundet, men var inspirationen for Washington D.C.-nulpunktsstenen "The Zero Milestone", hvorfra alle vejdistancer i USA skulle opmåles.

Milepæle rundt omkring i verden[redigér | redigér wikikode]

Europa[redigér | redigér wikikode]

I Europa blev afstanden målt ud fra et specifikt punkt i en by, hvorfor mange veje blev opkaldt efter byerne i hver sin ende af dem. F.eks. i London i Storbritannien er det en metalplade på Charing Cross, som er nulpunktet, hvorfra afstande fra London til andre byer måles.

USA[redigér | redigér wikikode]

I det nordamerikanske Interstate Highway System måles afstandene normalt fra afstanden til den nærmeste sydlige eller vestlige statsgrænse, mens amtsveje normalt anvender amtets grænse som nulpunkt. Ofte er frakørsler nummereret i forbindelse med den nærmeste milepæl, kaldt "mile-log" systemet. En del seværdige og historiske ruter fx langs Blue Ridge Parkway i North Carolina og Virginia og Overseas Highway i Florida Keys anvender milepæle som markeringer for seværdigheder.

Indien[redigér | redigér wikikode]

Milepæle på indiske nationale hovedveje har typisk hvide baggrunde med gule toppe eller grønne toppe på statshovedveje. Byernes navne og afstandene er malet med sort. Navnene på de nærmeste byer er også skrevet med afstanden i kilometer. På ikke opdelte hovedveje anvendes milepæle på begge sider af vejen, som angiver afstanden til de nærmeste byer i begge retninger. Hovedvejens nummer er skrevet øverst på milepælen, summen af afstanden mellem de to nærmeste byer i hver retning er angivet på siden af den.

Milepæle i Danmark[redigér | redigér wikikode]

De tidligste milepæle[redigér | redigér wikikode]

De første beviser på en egentlig vejopmåling findes fra dronning Margrete 1.'s regering. Hun forordnede kroer for hver fjerde mil på de farbare veje. Vi ved ikke, om der blev brugt andre afstandsmålere end kroerne.

Frederik 2. lod opsætte stolper og tavler for hver hele og halve mil i forbindelse med et storstilet projekt med anlæg af nye veje på Sjælland. De var et oplagt mål for vandalisme, for allerede i 1586 klagede kongen over, at pælene og tavlerne fandtes "afslåede" på vejstrækningerne.[1] Også under Christian 4., som anlagde en ny vej mellem København og Roskilde, har der været træpæle som vejmarkeringer. Ingen af dem eksisterer i dag.

Ole Rømer[redigér | redigér wikikode]

Ole Rømer
Trekvartmilesten på Kongevejen mellem Hillerød og København, lidt syd for Hillerød.

Først under Christian 5. kom varige milepæle i sten, milesten. Det var astronomen Ole Rømer, som blev udnævnt til at forestå dette arbejde. Rømer gik videnskabeligt til værks og fastlagde først længden på en mil, som varierede fra egn til egn. Han fastsatte den til 12.000 alen, dvs. 7.538 meter. Denne standard holdt til indførelsen af metersystemet i Danmark i 1907.

Han gik derefter i gang med opmålingen af vejene. Det foregik med et hodometer, en milevogn, der opmålte, mens den kørte. Fra høsten 1691 begyndte opmålingen. I det første halve år blev der kun sat pæle som afmærkning for hver kvarte mil, men fra marts 1692 bød kongen, at Rømer skulle anlægge små høje, hvorpå milepæle skulle placeres. Højene skulle omgives af en krans af kampesten, og milepælene skulle være af hugget kampesten.

Man kender kun lidt til Rømers opmåling fra samtidige kilder, og selv om der foreligger et kort over opmålingerne, er det langtfra sikkert, at der blev opsat milepæle af sten på hele den opmålte strækning[2]. På et kort lavet af Videnskabernes Selskab fra 1762 ses ret nøjagtigt, hvor mange af Rømers sten, der eksisterede 70 år efter arbejdet. Det viser, at stenene stod forholdsvis intakte på Sjælland og Fyn, mens de kun eksisterede i Øst- og Nordjylland foruden få eksemplarer på Århus-egnen.

Rømers milesten var meget simple i udførelsen. Med prikker var kvartemilene angivet med én prik for 1/4 mil, 2 for 2/4 og 3 for 3/4 mil. Ved hver hele mil bestod stenen enten udelukkende af et tal eller i få tilfælde af et tal med Christian 5.s monogram ovenover. Der eksisterer i dag kun ét eksemplar af monogramstenen. Den findes på Frilandsmuseet i Kongens Lyngby.

Milepælene angav længden fra den nærmeste nulpunktssten, som var opsat i midten af alle større byer. I København var der sat en nulpunktssten ved hver byport. Der findes i dag ikke nogle nulpunktssten fra denne periode, og det er umuligt at vide, hvordan de så ud. Stenen ved Østerport Station er langt senere.

Tiden efter Ole Rømer til 1793[redigér | redigér wikikode]

Nyopførelse af milepælen på Geels Bakke på Kongevejen til København. Den blev opført 2008 efter den gamle sten, som befinder sig i Frilandsmuseet.

Efter det storstilede projekt gik der en rum tid, før nye tiltag blev sat i værk. Først i slutningen af Frederik 5.'s regeringstid blev en ny opmåling beordret på J.H.E. Bernstorffs initiativ. Det skete under den franske vejingeniør Jean Marmillods ledelse. Han skulle forestå det store arbejde med at istandsætte hovedvejene over hele riget og om muligt rette dem ud og forbedre dem. Desuden skulle han anlægge Kongevejen mellem Lundehuset til Rudersdal og videre over Hirschholm Slot til Fredensborg. Den blev sat i værk i 1764, og anlæggelsen af en ny vej til Roskilde blev beordret samme år. Frederik 5. døde, før de blev færdige, men anlægsarbejdet blev fortsat under Christian 7.

Til anlæggelsen af disse prestigeveje var der også tegnet nye prægtige milesten af marmor. Det er tidligere antaget, at billedhuggeren Johannes Wiedewelt stod for tegningen af de nye sten, men Ejvind Draiby anser det for mere nærliggende, at det var Marmillod selv, der stod for tegningerne.[3]

De nye sten bestod af store obelisker af norsk marmor for hver hele mil, med forgyldte kroner og enten Frederik 5. eller Christian 7's kongemonogrammer. Frederik 5.'s monogram blev brugt et godt stykke tid ind i Christian 7.s regeringsperiode. Halvmilestenen var mindre udgaver af helmilestenen. Begge typer blev anbragt på kunstnerisk udhuggede sokler af marmor.

Kvartmilesten med angivelsen 2 1/4M, fra Rudersdal Bakke. Genanvendt Ole Rømer-sten.

Kvartmilestenen var for størstedelens vedkommende Ole Rømers gamle milepæle, som blev vendt om og fik indhugget kongemonogram og afstandsangivelse. Næsten alle Rømer-stenene på Sjælland blev genanvendt på denne måde.

Marmoret har ikke kunne tåle det nordiske vejrlig på samme måde som granit, og det har resulteret i, at størstedelen af disse sten enten er gået til grunde eller har krævet stærk restaurering for at overleve. På vejene København-Korsør og Roskilde-Elverdam kan man stadig se soklerne fra disse sten, men det er de nye granitmilesten, som er placeret på dem.

Det var kun på Sjælland, at man nåede at opsætte marmormilepælene på alle strækninger under Christian 7. På Fyn og Jylland var man delvist gået i gang med arbejdet, blandt andet som følge af Christian 7.'s store vejforordning af 1793, der beordrede mange af de gamle veje sløjfede til fordel for nye hovedveje. I mange tilfælde blev de gamle Rømer-sten stående, og de er i dag således de eneste tegn på, at der har været en vigtig vej. Det var i denne periode, at nedlæggelsen af de sidste milehøje blev foretaget. I dag eksisterer der kun ganske få.

På strækningen Silkeborg-Viborg findes en del milepæle af granit kun med en simpel afstandsangivelse. De må være opsat lige efter 1793-forordningen, hvor der var tale om at anvende lokale materialer i stedet for det kostbare og skrøbelige norske marmor. På Kolding-egnen er der fundet sten, der er ganske særlige for området. De består af simple talangivelser stillet i en lang række ovenpå hinanden. De sten er udtryk for, at det er de lokale amtmænd, der mange steder i Jylland lod opstille sten efter Forordningen af 1793, til forskel fra de kostbare sten på Sjælland, som blev opsat på foranledning af kongen selv.

På lokalt initiativ, først og fremmest i Nordjylland, blev der desuden allerede under Frederik 6. rejst obeliskformede sandstensmilepæle, hvorpå afstandsangivelsen står indhugget i en oval fordybning midt på stenen.

Senere tid[redigér | redigér wikikode]

Milepæl af granit fra Roskildevej. Rejst under Christian 8., men med genbrugt sokkel og nyindhugget Frederik 5. monogram.
Milepæl rejst i Frederik 7.s regeringstid, sandsynligvis 1854. På Kongevejen mellem Hillerød og København.

I begyndelsen af 1800-tallet kom der flere og flere indberetninger om milepæle, der forvitrede. Det blev klart, at de mange marmorstene måtte udskiftes. Det skete i første omgang i 1842, hvor der blev rejst kegleformede milepæle af granit, ofte oven på soklerne fra de gamle marmorstene. Det skete efter resolutionen af 19. marts 1842: "at hvor nye milepæle rejses for gamle, forfaldne bliver det samme kongelige navneciffer, som var anbragt på den gamle milestøtte, ogsaa at anbringe paa den nye, der træder i dens sted."[4]. Disse nye sten fik altså som oftest, især på Sjælland, hvor marmorstenene var mest udbredt, stadig indhugget enten monogrammet for Frederik 5. eller Christian 7., selv om de var opført under Christian 8. eller Frederik 7.

Det var planen at færdiggøre opsætningen af disse i 1846 for Sjælland, Fyn 1847 og 1848 i Jylland. Men på grund af Treårskrigen blev planerne væsentligt forsinkede. På Sjælland blev det meste rejst inden 1848, bortset fra Strandvejen til Helsingør, Hillerød-Helsingør-vejen og Hillerød-vejen fra Rudersdal. Her blev stenene først opsat under Christian 8. og fik derfor denne konges monogram.

På Fyn blev stenene udhugget af fynsk granit af lokale stenhuggere. Der findes både kegleformede og obeliskformede sten med monogrammer for såvel Frederik 7. som Christian 8. På Brahesborg er et stort antal af stenene fra Fyn udstillet i haven.

I Jylland brugtes mest de store kegleformede granitsten på de større veje. Undtagelsen herfra findes i udkantsområderne, hvor andre typer blev taget i brug. I Sønderjylland opsattes rektangulære sten på cirka én meters højde. De blev overmalet og brugt til andet formål af tyskerne efter 1864, men for størstedelens vedkommende genskabt efter genforeningen i 1920.

Kilometersten[redigér | redigér wikikode]

Nulpunktskilometersten fra Østerport.
Kilometersten mellem Hillerød og København.
10 km stenen mellem Christiansfeld og Kolding.
19 km mærke på kilometersten og kantpæl af plastik på Bornholm

I slutningen af 1800-tallet udmærkede milestenene sig ved at variere lokalt, men for de flestes vedkommende var de små, forholdsvis simple og med letlæselige informationer. I 1907 indførtes metersystemet, og alle milestenene erstattedes af kilometersten. De er tegnet af arkitekt P.V. Jensen Klint efter en landsdækkende konkurrence. De var store rektangulære og af granit, med en skrifttype i Jugendstil og var ens for hele landet.

Nulpunktssten i København[redigér | redigér wikikode]

I København findes ved de fire byporte nulpunktssten, der markerer afstanden til byer omkring København.

Nulpunktstenene i København er ligesom kilometerstenene på det overordnede vejnet (se ovenfor) tegnet af arkitekt P.V. Jensen Klint.

Placering Koordinater Afstande Opstillet
Amagerport[5] 55°40′14.8″N 12°35′38.79″Ø / 55.670778°N 12.5941083°Ø / 55.670778; 12.5941083 (Amagerport) Kastrup 5,3 km ad Kastrupvejen
St. Magleby 8,8 km
Dragør 11,1 km
Taarnby 5,1 km ad Englandsvejen
1920
Nørreport[6] 55°41′1.66″N 12°34′17.51″Ø / 55.6837944°N 12.5715306°Ø / 55.6837944; 12.5715306 (Nørreport) Frederikssund 41 km
Frederiksværk over Frederikssund 58 km
Farum 22 km
Slangerup 36 km
Frederikssund 44 km
Hillerød ad Frederiksborgvejen og Lynge Kro 41 km
1925
Vesterport[7] 55°40′32.98″N 12°34′6.67″Ø / 55.6758278°N 12.5685194°Ø / 55.6758278; 12.5685194 (Vesterport) Køge over Taastrup 40 km
Vordingborg 94 km
Holbæk 62 km
Kalundborg 102 km
Jyderup 80 km
Roskilde 30 km
Ringsted 60 km
Korsør 107 km
1925
Østerport[8] 55°41′33.35″N 12°35′10.99″Ø / 55.6925972°N 12.5863861°Ø / 55.6925972; 12.5863861 (Østerport) Hørsholm 23 km
Fredensborg 37 km
Rungsted 23 km
Humlebæk 37 km
Helsingør 45 km
Hillerød 34 km
Frederiksværk 56 km
Helsinge 47 km
1925

Siden 1967 har alle milepæle været fredet og beskyttet efter Naturfredningslovens bestemmelser.

I dag anvendes plastic som kilometersten, både på motorveje og de mindre veje i Danmark. Plasticpælene vaskes med roterende børster på en traktor.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Henvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Ejvind Draiby, 1990, s. 14
  2. ^ Ejvind Draiby, 1990, s. 35
  3. ^ Ejvind Draiby, 1990, s. 44
  4. ^ Ejvind Draiby, 1990, s. 84.
  5. ^ Stenen ved Amagerport på Københavns Kommune. 
  6. ^ Stenen ved Nørreport på Københavns Kommune. 
  7. ^ Stenen ved Vesterport på Københavns Kommune. 
  8. ^ Stenen ved Østerport på Københavns Kommune. 

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

  • Ejner G. Pedersen: "Milepæle" (kronik i Skalk 1989 nr. 2, s. 20-30)
  • Torben Topsøe-Jensen: Ad hjulspor og landeveje; 1966

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til: