Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø
Hvidbjerg Ås udløb i Ørum Sø.jpg
Hvidjerg Ås udløb i Ørum Sø
Geografi
Region Region Nordjylland
Kommune(r) Thisted Kommune
Areal 1.572 ha ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. H25

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø er et 1572 hektar stort habitatområde, der nr. 27 og området omkring Ove Sø er også fuglebeskyttelsesområde; området ligger i Thisted Kommune. Af Natura 2000-områdets samlede areal er 1.229 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3; Desuden er der 2 ha løvskov og 5 ha nåleskov, mens resten af landarealet består af agerjord, bebyggede arealer mm.

Ove Sø set mod nord
Kastet Ås udløb i Krik Vig. Kastet Å er den nederste del af Hvidbjerg Å, og en del af Natura 2000-området

Beskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-området rummer et antal søer bl.a. de større søer Ove Sø, Ørum Sø og Nørhå Sø, som står i forbindelse med hinanden gennem Hvidbjerg Å-systemet. Der findes i alt 58 søer og vandhuller i området med et samlet areal på 835 ha. De omkringliggende arealer er mose, rørskov og engpartier, hvor hovedparten er tørre og afgræssede kulturenge og en mindre del er små afgrænsede vældområder. På de flyvesandsdækkede flader ved Ove Søs nordlige del, findes små partier med gråklit/grønsværsklit. Området rummer også fine rigkær, og der er tidligere er registreret bl.a. leverurt, kødfarvet gøgeurt og den sjældnere børste-kogleaks. Som fuglelokalitet er området især værdifuldt for rastende Sangsvane og Sædgås og områdets bestand af Odder vurderes at være stabil. Derudover er der i området potientielle leversteder for arter som flod- og havlampret og stor vandsalamander. De værste trusler mod området er tilgroning og øget eutrofiering. Indenfor Natura 2000-området er der et mindre overlap med fredningen af Lyngby – Flade Sø.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21.

Natura 2000-området ligger i Thisted Kommune, og naturplanen er koordineret med vandplanen 1.2 Limfjorden.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]