Bruger:Maunus/Operation "Cleanup"

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

På denne side dokumenterer jeg fejl og mangler og ubalancer i Wikipedias artikler om kulturhistoriske, kulturpolitiske og antropologiske emner.

 • Dorset-kulturen - forslag fra 1954 om at Sadlirmiut var Dorset efterkommere ukritisk gengivet. Nyere genetisk forskning har vist definitivt at det ikke er tilfældet - denne forskning nævnes uden kildeangivelse, men med den direkte modsatte konklusion af den som forskningen faktisk drager. [1][2]
 • Etnicitet[1] lange afsnit hvor forfatteren udtrykker sin egen holdning til hvad der er rigtigt og forkert brug af etnicitet. Citat fra et Estisk antisemitisk og antikommunistisk skrift af holocaustbenægteren og nationalsocialisten Tiit Madisson[2] (mange jøder var villige kommunistiske håndlangere). Irrelevante reference til Rousseau og Kierkegaard. Artiklen slutter med en højst besynderlig passage hvor artiklens forfatter beskriver sin holdning om misbrug af etnicitet til politiske uorden og samtidig, med Kierkegaard, fastslår en gang for alle at Sokrates fortjente at dø for sin anarkistiske adfærd "Det bør understreges, at opfattelsen af en egen etnisk identitet ikke er afgørende for, om man vedkender sig pligten til at indrette sig under de i samfundet givne regler. Kriminel adfærd er udtryk for manglende respekt for samfundet og uvilje til at tilpasse sig. Ligeledes kan en politisk ideologi medføre ønsker om at omstyrte et samfunds orden (kommunisme, socialisme) og endelig kan tilstedeværelsen af en anarkistisk indstilling føre til samfundsfjendtlig virksomhed. Således var Sokrates i sin opførsel anarkist, idet han mente sig i sin ret til ikke at respektere sit lands love, idet han påstod sig at være mere indsigtsfuld end folkeforsamlingen, der havde vedtaget lovene. Skønt helt igennem græker og dermed – etnisk set – tilknyttet folkelegemet, var han i bund og grund umoralsk og dermed en samfundsfjende og derfor hjemfalden til samfundets straf." Man kan altså ifølge dansk wikipedia godt være slem og værdig til døddsstraf uden at tilhøre en etnisk minoritet.... (jeg har nu igen forsøgt at fjerne det problematiske indhold[3])
 • Den negride race - svinger imellem at betegne raceinddelingen som fortidig og uvidenskabelig og med at beskrive den som gyldig og fortolke moderne forskning i utidssvarende og misvisende racekategorier. Viderebringer pseudovidenskableig racisme fra før 1945 som om den var gyldig.
 • Anders Retzius - nævner ikke at Retzius var polygenist og mente at "menneskeracerne" var separate arter skabt separat af gud.
 • Thule-kulturen en stor portion af artiklen beskriver Inuit's "racemæssige karakteristika" og udseende - uden kilder, men tydeligvis baseret på tidelig racelære antropologi der nu anses for forældet.
 • Immigration Første afsnit i artiklen give en besynderlig opgørelse over jødisk immigration til Danmark. Der skrives at de første jøder ankom i 1622 og at der i 1945 var 7000. Der konkluderes så at "I dag er antallet af jøder ca. 5.000. Samlet facit af jødisk indvandring kan altså opgøres således: På 373 år er der cirka 7.000 jøder i Danmark – svarende til en årlig gennemsnitsindvandring på 19 personer." Dette regnestykke er naturligvis for forfatterens egen regning (det støttes ikke af kilder) og antager at alle jøder er indvandret og ingen jøde nogensinde er født i Danmark (eller har været Dansker) - det virker som om det beror på en problematisk antagelse og en problematisk forståelse af danskhed. Samme artikel har et afsnit om "tatere" der defineres som "grænseoverløbere" - normalt forstås ordet som en nedsættende betegnelse for Romaer.
 • den mongolide race - beskriver ikke det faktum at denne gruppering idag anses for uvidenskabelig, gengiver klassiske racistiske fordomme så som "Træk der mere kontroversielt tilskrives mongolide inkluderer høj intelligens[4][5][6] og en stoisk, fåmælt uagressiv opførsel." Den ene af de angivne kilder (Lieberman) beskriver eksplicit dette som en racistisk fordom der ikke har bund i moderne videnskab - de to andre artikler er irrelevante primærkilder. Den beskriver også den "mongolide race" som udvisende neoteni - en påstand der stortset kun genfindes i den marginale raceliteratur der ser menneskelige populationer som evolutionære enheder - et synspunkt der er ukurant hverken i fysisk antropologi eller genetik.
 • Race - påstår at der ikke er konsensus om mennesker kan inddeles i underarter. Det er ukorrekt, der er et meget bredt konsensus om at det er helt umuligt at underindele homo sapiens på den måde, stortset enhver nutidig tekstbog i fysisk antropologi vil skrive dette eksplicit, og det modsatte synspunkt findes kun i tidsskrifter og publikationer fra den yderste højrefløj. Man ville næppe idag kunne udgive en videnskabelig artikel i et mainstream tidskrift der påstår at mennesker kan inddeles i underarter. Den gengiver også det klart racistiske synspunkt at der er systematiske biologisk begrundede forskelle i intelligens imellem racegrupper - dette er heller ikke et synspunkt som findes i den videnskabelige mainstream idag - artiklen anfører endda at der skulle være tale om politisk korrekthed når dette synspunkt afvises - i virkelighedens verden er der aldrig fremført substantielle beviser for biologiske forskelle i IQ mellem menneskegrupper, og alle de udgivne studier er blevet afvist alene på metodisk og empirisk grundlag. Artiklen påstår også at der findes forskere der fastholder de Gobineau's race inddeling (d Gobineau indførte begrebet "den ariske race") - det gør der måske nok, men de står langt langt uden for mainstream og anses ikke for seriøse forskere - ikke en gang de få forskere der vil argumentere for at race er en biologisk grundet kategori ville forsvare Gobineau's inddeling, eller overhovedet den typologiske tilgang til menneskelig biologisk diversitet.
 • Den kaukaside race beskriver at den "historisk set betragtes som et biologisk takson" - takson betyder idenne sammenhæng "underart" og denne formulering skjuler at dette kun gjorde sig gældende historisk og at der idag stortset ikke er nogen der anser racegrupperinger for at være taksonomiske enheder, og at synspunktet er så marginalt at man næppe ville kunne få en artikel gennem peerreview der påstår dette.
 • Nigger denne artikel siger at ordet "til tider bruges nedsættende om medlemmer af den negride race" - hvilket både åbner for muligheden af at ordet kan bruges neutralt (en mulighed som næppe i dag forelægger på dansk, og i engelsk kun i ekstremt begrænsede kontekster) OG samtidig beskriver den "negride race" som om det var en gyldig biologisk gruppering. Derefter beskriver artiklen at Agathat Christie tilsyneleadende ikke syntes termen var anstødelig, men nævner intet om ordets historie eller hvorfor den idag stortset universelt anses som en af de mest anstødelige ord overhovedet.
 • Det senmoderne samfund artiklen bruger det meste af spaltepladsen på at fremføre en kritik af globalisering og multikulturalisme baseret på bøger af den konservative danske tænker Henrik Jensen. Jensen er næppe den mest relevante kritiker af Giddens eller begrebet senmodernitet, og det bør ihvertfald ikke være wikipedias egen stemme der fremfører påstande så som at "Et resultat af globaliseringen er det multikulturelle samfund, skabt ved omfattende indvandring af folk med en anden kultur end det land, de indvandrer til. I stedet for at tilpasse sig samfundet danner indvandrerne ghettoer og fastholder eget sprog og kultur. Resultatet er, at samfundet falder fra hinanden, opløses i minoriteter og at demokrati bliver en umulighed." Artiklen skelner iøvrigt ikke mellem senmodernitet som teoretisk begreb og senmodernitet som faktuel samfundsstruktur.
 • Dannebrog artiklen beskrev indtil for nyligt[4] oprindelsesmyten om at flaget faldt ned under et slag i estland som historisk fakta, og misrepræsenterer forskning af John Lind som om han støtter denne fortolkning, hvorimod han tydeligt anser den for at være en myte og at flagets historiske oprindelse var blandt de forskellige korsfarerordners symboler.
 • Grønlændere i Danmark skriver at "Grønlændere i Danmark er sjældent udsat for racisme, men ofte for fordomme" (ingen kilde angivelse) og beskriver derefter en specifik episode hvor Grønlændere chikaneredes af indvandrere efterkommere. Skelnen mellem at blive udsat for fordomme og "racisme" er ikke en der benyttes af de fleste kilder omkring racisme og diskrimination. en rapport af Menneskeret.dk beskriver således at grønlændere udsættes for diskrimination både i kontakten med det sociale og i forbindelse med jobsøgning.[5]
 • Grønlændere Skriver at "Enkelte grønlændere er multietniske, det er de primært gennem ægteskab med danskere og andre europæere." Dette benytter en biologisk forståelse af "etnicitet" som de fact introducerer et biologisk racebegreb og ignorere at det at være "grønlænder" er en national og kulturel identitet. Den rent biologiske konstatering er også forkert idet genetiske undersøgelser viser at stortset alle Grønlændere i dag har danskere blandt deres forfædre [6] - det drejer sig således ikke om at "enkelte" grønlændere er "blandede" - moderne grønlændere er, som moderne danskere, et produkt af en lang historie i kontakt med diverse folkeslag.
 • Jøder artiklens sektion om "historie" nævner ikke Holocaust, men konstaterer blot at "efter anden verdenskrig har jødernes migrationer rettet sig mod palæstina og den jødiske stat Israel".
 • Jødernes historie nævner hverken Holocaust eller staten Israel - men giver blot en detaljeret optælling af den jødiske befolkning i Europa før første verdenskrig.
 • Zionisme Beskriver at "Den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 blev hilst velkommen af zionisterne, som herved så en allieret i deres ønske om at fremme den jødiske udvandring til Palæstina" - men holocaust nævnes ikke, og zionisme og nazisme beskrives derfor udelukkende som allierede ideologier, og zionister sidestilles med nazister.
 • Redningen af de danske jøder beskriver redningsaktionen ensidigt som en dansk heltegerning uden at indbringe de mere kritiske nyere perspektiver. Den beskriver "Der var nogle, der krævede ågerpris for transporten, med de blev senere straffet af modstandsbevægelsen og skattemyndighederne.", i virkeligheden var priserne generelt meget høje (indtil flere månedslønninger) og jeg har ikke kunne finde en kilde for at fiskere der tog ågerpriser blev straffet.[7]
 • Kønsidentitet benyttede indtil for nylig[8] den noget forvirrede ordbogs definition "Ved kønsidentitet forstås bevidsthed om ens køn og den typiske eller traditionelle adfærd for kønnet", istedet for en mere tidssvarende og definition der fokuserer på selvoplevelse af et tilhørsforhold snarere end "bevidsthed" om et kønstilhørs forhold der ses som allerede givet. Sådanne definitioner er for eksempel "kønsidentitet er den følelse det enkelte menneske har af sig selv som kvinde eller mand"[9] eller "Kønsidentitet er individets selvoplevelse af sit tilhørsforhold til sit køn - at man føler - identitet sig som henholdsvis dreng/ mand eller pige/kvinde."[10] - med valget af ordbogsdefinitionen priviligeres et strngt biologisk kønssyn hvor en identitetsfølelse kan være "forkert" hvis det ikke svare til det genitale køn (og som således kan føre til sygeliggørelse af nogle former for kønsidentitet). (Artiklen er nu blevet rettet[11])
 • Masseskyderi i moske i Quebec nævnte en påstand fra en anonym person der ringede til et radioprogram og påstod at have været vidne og sagde at angriberen havde råbt "Allahu akbar"[12], men artiklen nævner ikke at den sigtede er Alexandre Bissonnette en hvid kristen fransk-canadier der sympatiserede med Donald Trump. Implikationen af at råbet nævnes og den anholdte ikke gør er at læseren ledes til at antage at den anholdte var muslim. (Artiklen er nu blevet rettet[13])
 • Slaveri#Slavehandel beskriver primært arabisk involvering i slavetogter og slavehandel af hvide - der gives et meget højt tal for hvide der blev slaver for arabere (1-1.5 mio) og et tilsvarende småt tal for sorte der blev gjort til slaver af hvide i Amerika (300,000 før 1776, og 4 mio i hele perioden). Andre kilder giver et langt højere tal, 12 mio[3]-17 mio[4]. Resultatet er at den transatlantiske slavehandel af afrikanere ser ud som om den er sammenlignelig med den Arabiske slabehandel af hvide - og der bruges mere tid på at beskrive den hvide slavehandel end den sorte.
 • Artiklen om Holocaustbenægteren David Irving nævner de mange gange hvor Irving er blevet bortvist og censureret, og den nævner at han fremsatte dusør til den der kunne modbevise hans påstande om at holocaust ikke fandt sted - men den nævner ikke det store bevismateriale der er blevet fremført imod alle hans hovedkonklusioner både i den videnskabelige debat og i særdeleshed i retssagen som han anlagde imod Deborah Lipstadt og hvor det dokumenteredes at han havde fabrikeret og misrepræsenteret historiske kilder. Artiklen fremstiller ham således overvejende i et positivt lys.
 • Over halvdelen af den meget korte artikel om Treblinka udryddelseslejren beskriver i malende detaljer hvordan lejr-området efter 1945 blev gennemsøgt af fattige polakker som prøvede at finde værdigenstande imellem resterne af jødiske lig. Lejren, lejrens historie, og de mange ofre gives i sammenligning kun et par linjer. I den meget længere og mere dækkende artikel om Treblinkalejren i den engelske wikipedia nævnes "plyndringen" kun med én sætning.
 • Artiklen om filosoffen Theodor Adorno beskriver kun i to sætninger Adorno's tankegang, og værk - derimod tildeles en hel sektion (over halvdelen af den korte "biografi" sektion) til hans jødiske baggrund og det at han i 1930'ernes Tyskland begyndte at bruge sin ikke-jødiske mors efternavn istedet for hans fars Jødiske navn - som beskrives som "et forsøg på at samarbejde med Nazismen" og implicit et kujonagtigt forræderi imod sine jødiske venner og familie.[14]
 • Hvide mennesker indeholder ingen kilder. Den beskrev indtil for nyligt[15] senere "de hvide" som "en race" og en "etnisk gruppe der deler gener" (bruger altså "etnisk" som synonym for "biologisk race") og skriver at "Den hvide race blev op igennem slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet regnet for den dominerende race på Jorden i mange kredse" dog uden at nævne at de kredse mestendels bestod af de hvide mennesker selv. Påstod også at "hvide mennesker" typisk er højere end andre "racer". (Artiklen er nu blevet rettet og en del af problemerne løst)

Henvisninger[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ "No Descendants Are Left From the First Eskimos". Live Science. 2014-08-28. Hentet 2015-09-21. 
 2. ^ Raghavan, Maanasa; DeGiorgio, Michael; Albrechtsen, Anders; Moltke, Ida; Skoglund, Pontus; Korneliussen, Thorfinn S.; Grønnow, Bjarne; Appelt, Martin; Gulløv, Hans Christian (2014-08-29). "The genetic prehistory of the New World Arctic". Science (engelsk). 345 (6200): 1255832. ISSN 0036-8075. PMID 25170159. doi:10.1126/science.1255832. 
 3. ^ Patrick Manning, "The Slave Trade: The Formal Dermographics of a Global System" in Joseph E. Inikori and Stanley L. Engerman (eds), The Atlantic Slave Trade: Effects on Economies, Societies and Peoples in Africa, the Americas, and Europe (Duke University Press, 1992), pp. 117-44, online at pp. 119-20.
 4. ^ http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/slave-route/transatlantic-slave-trade/