Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Nissum Fjord
Fjandø i Nissum Fjord, set fra SV
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Lemvig Kommune, Holstebro Kommune
Areal 10.967 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord er et habitatområde (H58) fuglebeskyttelsesområde (F38) og ramsarområde, der har et areal på i alt 10.967 ha, hvoraf de 6.430 ha udgør fjorden. Habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet er sammenfaldende.

Nissum Fjord er en lavvandet brakvandslagune, der ligger bag den smalle klittange, Bøvling Klit, og har et samlet areal på ca. 64 km² og en middeldybde på 1 m og en max. dybde i hvert af de 3 bassiner på mellem 2 og 2 1/2 m. Fjorden er opdelt i tre bassiner, Ydre Fjorde (Yder Fjord og Bøvling Fjord), Mellem Fjord og Felsted Kog. Fjorden har forbindelse til Nordsøen via en afvandingssluse ved Torsminde. I den sydvestlige del af Nissum Fjord ud for halvøen Nørre Fjand ligger en lille ubeoet ø, Fjandø, på 40 ha. Ramme Å, Fåre Mølleå, Flynder Å, Damhus Å og Storå løber ud i Nissum Fjord. Der er 4 søer, der er større end 5 ha i området:

  • Indfjorden brakvandssø på ca. 229 ha, beliggende syd for Bøvlingbjerg i Lemvig Kommune.
  • Byn er en lavvandet sø på knap 10 hektar, omgivet af smalle engarealer. Den er beliggende lidt øst for Nees. Byn er en svagt næringsrig sø og en vigtig lokalitet i Danmark for en række sjældne danske undervandsplanter. Den er hjemsted for 6 rød- og 10 gullistede undervandsplantearter og er den ene af kun 2 kendte lokaliteter i Danmark, hvor sylblad vokser, og den er en vigtig lokalitet for de danske forekomster af vandpeber-bækarve.
  • Søndersund er en lavvandet sø på godt 5 hektar, der er omgivet af smalle engarealer. Søen er beliggende lidt nordøst for Nees.
  • Tang Sø er en ca. 23 hektar stor, lavvandet sø, der gennemløbes af Flynder Å øst for Indfjorden.

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet[redigér | rediger kildetekst]

Nissum Fjord ligger på fugletrækruten langs Vestkysten, og en række fuglearter benytter fjorden som rasteplads. Det er især svømmeænder, bl.a. pibeand, gråand og krikand, der forår og efterår kan ses i stort tal, bl.a. i Bøvling Fjord.

Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget af hensyn til:

Ynglefugle:

Trækfugle:

Vildreservat[redigér | rediger kildetekst]

Hele Nissum Fjord samt landarealer ved Bøvling Fjord, Torsmindetangen, Fjandø og Felsted Kog er udlagt som vildtreservat for at beskytte rastende og ynglende vandfugle.

Nissum Fjord er er en del af en lakseforvaltningsplan, der for at sikre laksens overlevelse i Storå-systemet sikrer at der hvert år udsættes omkring 53.000 stk. (2009 tal). Der er indført et totalt fangstforbud i Nissum Fjord, mens der i Storå Å-systemet er indført fangstkvoterlystfiskeri.

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

I området er der tre fredede områder:

  • Fredningen ved Bøvling Klit og Holmen omfatter arealer nord og syd for Torsminde på i alt ca. 655 ha. fra 1984. Fredningen tilsigter at beskytte områdets fugleliv.
  • Et område 230 ha nord for Indfjorden og langs Bøvling fjords østlige kant, Krogsted enge blev fredet i 1975. Fredningen blev gennemført for, at forhindre en omfattende inddigning af engarealerne, især pga. botaniske, ornitologiske og landskabsmæssige

værdier. [1]

interesser og for at begrænse sommerhusbebyggelsen [2].

Videre forløb[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Lemvig- og Holstebro Kommuner, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord [3].

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]