Minkkommissionen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Mette Frederiksen og Mogens Jensen

Minkkommissionen (formelt Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink) var den af Folketinget den 23. april 2021 nedsatte granskningskommission til at undersøge Minksagen.[1][2] Kommissionen var samtidig den første af denne type undersøgelsesform med parlamentarisk forankring.

Granskningskommissionens medlemmer bestod af landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke fra Københavns Universitet og advokat Ole Spiermann fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Advokat Jakob Lund Poulsen var kommissionens udspørger.[3] Minkkommissionen aflagde beretning til Folketingets Granskningsudvalg 30. juni 2022.[4][5]

Kommissionen slog fast, at regeringen havde handlet uden lovhjemmel, da den 3. november 2020 havde besluttet at beordre alle mink i Danmark aflivet. Kommissionen kritiserede beslutningsforløbet og konstaterede, at udmeldingerne til minkavlere og offentligheden den 4. november og de følgende dage havde været groft vildledende, herunder også statsminister Mette Frederiksens udtalelser. Kommissionen mente dog ikke, at hun og de øvrige ministre havde været klar over, at de handlede uden lovhjemmel. Daværende fødevareminister Mogens Jensen fik imidlertid særlig kritik for at have afgivet urigtige oplysninger til Folketinget om tidspunktet for, hvornår han var blevet opmærksom på den manglende lovhjemmel. Kommissionen udtalte desuden kritik af en række ledende embedsmænd, herunder Rigspolitichefen og tre departementschefer.

Et flertal i Folketinget tildelte derefter Mette Frederiksen og Mogens Jensen en næse. Kommissionens beretning førte desuden til, at regeringens støtteparti Radikale Venstre krævede, at der blev udskrevet folketingsvalg senest ved Folketingets åbning i oktober samme år, og dermed i sidste instans til folketingsvalget 2022. Desuden modtog 10 embedsmænd som en konsekvens af sagen enten en advarsel, en irettesættelse eller blev fritaget for tjeneste.

Baggrund[redigér | rediger kildetekst]

I efteråret 2020 rapporterede Statens Serum Institut om et tidsmæssigt sammenfald mellem lokal forekomst af smitte blandt mink og mennesker i Nordjylland, og beskrev i den forbindelse en række virusvarianter, heriblandt en virusvariant som SSI kaldte cluster 5.[6] Den 3. november 2020 leverede instituttet en risikovurdering, hvori et foreløbigt forsøg med cluster 5-virusvarianten, beskrevet på 1½ side,[7] var lagt til grund for en vurdering af effekten af fremtidige covid-19-vacciner, og hvori instituttet som konklusion vurderer, at[8]

Citat En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner. Citat

Om aftenen den 3. november 2020 blev der afholdt møde i regeringens koordinationsudvalg. På mødet deltog bl.a. ministrene og departementscheferne for Statsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet. Fra Justitsministeriet deltog kun departementschefen da justitsministeren var syg.[9][10] På mødet blev det besluttet, at alle mink i Danmark skulle aflives. "Beslutningen følger ikke de to indstillinger i materialet, men følger målet i en Operationsplan (BN 284). Operationsplanen var bilag til coveret."[11] "I aktdetaljerne er planen benævnt "Nødplan"."[12]

Den 4. november 2020 holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde.[13] På pressemødet udtalte statsministeren, at "Den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal." med henvisning til det foreløbige forsøg med cluster 5-virusvarianten.[13] Statsministeren udmeldte, at alle mink skulle aflives samt at "så iværksættes der nu en nødplan for aflivning, som håndteres i regi af Den nationale operative stab under politiets kommando og med bistand fra Forsvaret, fra Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet."[13]

Den 6. november udstedtes ordren om, at alle mink skulle aflives, til minkavlerne i skriftlig form.[14][15] At der bl.a. manglede lovhjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet, blev offentligt tilkendegivet efter den 7. november 2020.[16][17]

Folketingets udvalg for forretningsorden besluttede den 11. november 2020, at en uvildig undersøgelse af minksagen skulle finde sted.[18] Et politisk flertal enedes den 10. december 2020 om at få etableret en ny undersøgelsesform kaldet en granskningskommission samt at få minksagen undersøgt ved hjælp af en sådan.[19] Den 23. april 2021 nedsatte Folketinget Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink eller Minkkommissionen.[1]

Kommissorium[redigér | rediger kildetekst]

Granskningskommissionen havde ifølge Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink til opgave at:[1]

Citat undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for alle relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen og udførelsen af beslutningen om, at alle mink i Danmark som led i indsatsen til bekæmpelse af covid-19 straks skulle aflives Citat

Kommissionen skulle fokusere særligt på de 14 dage op til pressemødet, hvor beslutningen blev meddelt offentligheden samt, hvordan ministrene og andre relevante personer reagerede, da de blev bekendt med, at der var problemer med en manglende lovhjemmel. Endvidere skulle foretages en selvstændig vurdering af om der var lovhjemmel til at træffe beslutningen og om nogen kunne drages til ansvar for forløbet. "Granskningskommissionen skal dog ikke foretage retlige vurderinger til belysning af spørgsmålet om ministres ansvar," Kommissionen skulle ikke inddrage det sundheds- eller veterinærfaglige grundlag for at træffe beslutningen.[1]

Den 19. november 2021 vedtog Folketingets Granskningsudvalg et tillægskommissorium, hvorefter kommissionen også skulle undersøge politiets brug af et action card, som de talte ud fra når de ringede til minkavlere med oplysning om, at mink skulle aflives. Det skulle undersøges af hvem og hvorfor det blev besluttet, at politiet skulle kontakte minkavlerne uden for smittezonerne og hvem der besluttede at udarbejde actioncardet og hvornår.[20]

Kommissionens undersøgelser[redigér | rediger kildetekst]

Hovedindgangen til Retten på Frederiksberg, hvor samtlige af Minkkommissionens afhøringer foregik.

Efter kommissionens indledende arbejde med gennemgang af omkring en million dokumenter[21] påbegyndte kommissionen afhøringer af vidner den 7. oktober 2021.[22] I alt afgav 74 personer vidneforklaring, fordelt på 7 ministre, 3 særlige rådgivere, 55 embedsmænd, 7 politifolk og 2 personer tilknyttet minkbranchen.[23] Afhøringerne foregik på Retten på Frederiksberg.

I forbindelse med afhøringen af en række embedsmænd blev der fremlagt en række sms'er, hvor statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen tilkendegav, at sagen kunne "være livsfarlig" for regeringen og opfordrede til, at Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet påtog sig ansvaret.[24] I forlængelse heraf udtrykte kommissionen ønske om, at sms'er, der var blevet slettet på blandt andre Bertelsens og statsministerens telefoner, blev gendannet.[25] Mette Frederiksen havde overfor flere medier nægtet at svare på spørgsmålet om, hvornår og hvordan den automatiske sletning blev besluttet. På et pressemøde den 3. november oplyste hun, at sletningen startede senest i sommeren 2020 efter rådgivning fra Barbara Bertelsen, hvilket denne bekræftede, da hun blev afhørt den 18. november 2021.[26][27] Politiet forsøgte efterfølgende at genskabe de slettede sms'er, men meddelte den 15. november 2021 til regeringen at det ikke var lykkedes.[28] Et resultat Mette Frederiksen besuttede at vente med at offentligøre til den 17. november 2021, dagen efter kommunalvalget.[29][30][31]

Flere embedsmænd tilkendegav ved afhøringerne, at de klart havde advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at kunne kræve alle mink aflivet.[24][32][33] Minkkommissionen modtog på ottende afhøringsdag et notat udarbejdet af fire bisiddere, heriblandt bisidderne for statsministeren og dennes departementschef. I notatet vurderede de fire advokater at der var hjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet, med henvisning til, "at MFVM’s vurdering ikke har et grundlag i lovens forarbejder,"[34][35] I forhold hertil bemærkede et notat udarbejdet af professor Andreas B. Ehlers fra Københavns Universitet, "at en sådan hjemmel ikke kan udlæses af forarbejderne og lovhistorikken til husdyrholdlovens § 30 som anført af bisidderne". Sidstnævnte notat, der blev udarbejdet på foranledning af Kopenhagen Fur, blev tilsendt Minkkommissionen på afhøringsdag 31.[36]

Den 13. november bevidnede to embedsmænd over for kommissionen," at Fødevareministeriet havde tilkendegivet, at "en total nedslagtning inklusive af alle avlsdyr, vurderes at være fatal for branchen".[37] Angiveligt blev denne vurdering støttet af Justitsministeriet og sendt "opad i systemet".[37] Barbara Bertelsen forklarede ved afhøringen den 18. november, at hun havde fået en sætning slettet i oversigtsmaterialet (det såkaldte cover), fordi "fatalt" ikke var en faglig vurdering.[26][27] Hun forklarede ligeledes, at hun ikke havde set et bilag, der satte tvivl om lovhjemlen, fordi bilaget var fremsendt få minutter før det møde i koordinationsudvalget, hvor beslutningen blev truffet. Selv blev hun først gjort opmærksom på justitsministeriets vurdering 3 dage senere.[27]

Afhøringen af Magnus Heunicke viste, at sundhedsministeren havde taget håndskrevne notater fra mødet i koordinationsudvalget, hvor beslutningen om at alle mink skulle aflives, blev taget. Han forklarede blandt andet, at Johan Legarth havde indledt mødet med at hævde, at Statens Serum Institut havde tilkendegivet, at alle mink skulle aflives af hensyn til folkesundheden.[38] Dette notat blev modsagt af statsministerens stabschef, Martin Justesen, som ikke havde opfattet, at Legarth havde udtalt dette, og han tilføjede, at det ville være meget usædvanligt, hvis en embedsmand indledte et sådant møde med at fremlægge en konklusion.[39]

Statsminister Mette Frederiksen blev afhørt den 9. december. Hun understregede, at der ikke var nogen, som på mødet den 3. november 2020 havde nævnt den manglende lovhjemmel, og at dette var en fejl. Hun ville dog ikke bebrejde nogen, fordi der ifølge hendes opfattelse vil blive begået fejl i krisesituationer.[40]

Tilblivelsen af BN 284, der først i den version der blev udsendt den 7. november 2020 om aftenen, arbejdede med tre zoner,[12] var et centralt emne ved flere af afhøringerne. Blandt de fremlagte dokumenter var bl.a. sms-korrespondance om en "Enkel plan:" fra den 2. november 2020[41] og hvordan Justitsministeriets departementschef tænkte at minkplanen skulle se ud.[42]

I Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse vedrørende manglende lovhjemmel var datoen for hvornår den daværende fødevareminister kendte til manglende lovhjemmel, angivet til den 7. november 2020.[17] Ved afhøringerne blev en række dokumenter fremlagt, hvor datoen for dette kendskab var angivet til den 5. eller den 6. november 2020[43] og i en fremlagt sms-korrespondance fra perioden mener den daværende minister selv at datoen er den 5. november 2020.[44] I forhold til forløbet omkring redegørelsens udarbejdelse var en række dokumenter med oplysninger herom blevet mørklagt af regeringen med henvisning til "hensynet til at sikre regeringens interne og politiske beslutningsproces"[45]

Forløbet i Statsministeriet den 7. november 2020 om formiddagen, hvor ministeriet formelt blev varslet om hastelovforslaget hvoraf manglende lovhjemmel fremgik, var et centralt emne i de senere afhøringer.[46] Bl.a. kom det frem at statsministeren bestilte pressemødet den 7. november 2020 kl. 16:00,[47] hvor den daværende fødevareminister en time før start godkendte en orienteringssag om bl.a. manglende lovhjemmel og hvor minkavlerne fik besked om at dette er "noget, der skal gå stærkt. Og vi har derfor sat en målsætning om at aflivning af alle mink i Danmark skal være overstået den 16. november," uden at det blev nævnt, at der manglede lovhjemmel.[48][49]

Reaktioner[redigér | rediger kildetekst]

Kort efter at beslutningen blev taget, blev der af flere juraprofessorer rejst kritik af, at beslutningen ikke havde den fornødne lovhjemmel, og den blev omtalt som et brud på Grundloven.[50][51][52]

Ligeledes støttede partierne i oppositionen et borgerforslag om, at der skal rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen, selv om kommissionsundersøgelsen endnu ikke var afsluttet.[24]

Sms'er, der indgår i administrativ sagsbehandling, er som påpeget af bl.a. Statsministeriet omfattet af journaliseringspligten.[53] Manglende journalisering af relevante dokumenter er et brud på offentlighedsloven.[25]

Beretning[redigér | rediger kildetekst]

Af de ni bind i Minkkommissionens beretning vakte indholdet i Bind 2, afbildet her, den største opmærksomhed.

Minkkommissionen afleverede sin beretning på 9 bind til Folketingets Granskningsudvalg den 30. juni 2022 kl. 11[54]. Den samlede beretning var på 4.759 sider fordelt på 9 bind, nemlig selve beretningen (bind 1-5, 2.820 sider), bilag (bind 6, 290 sider) og forklaringsdokumenter (bind 7-9, 1.649 sider).[55]

Beretningen fastslog, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink aflivet, og konkluderede sammenfattende om statsminister Mette Frederiksen;

Citat Kommissionen finder således, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uagtsomhed.[56][57] Citat

Kommissionen udtalte, at Statsministeriet havde handlet "meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020".[58] Samtidig fandt kommissionen, at Statsministeriet havde taget en "overordnet og styrende rolle i den forcerede proces, som ledte frem til pressemødet den 4. november 2020, og at statsministeren førte an på pressemødet og selv udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink, selv om beslutningen ressortmæssigt hørte under Miljø- og Fødevareministeriet". Yderligere konkluderede den, at Fødevareministeriet havde handlet "særdeles kritisabelt", og at 10 embedsmænd kunne drages til ansvar for uagtsomhed og forseelser, heriblandt Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard og rigspolitichef Thorkild Fogde.[59][57]

Kommissionen fandt endvidere, at tidligere fødevareminister Mogens Jensen som led i forløbet havde afgivet urigtige oplysninger til Folketinget, idet kommissionen i rapporten fandt, at den daværende minister fik kendskab til den manglende hjemmel 5. november 2022, men i et samråd i Folketinget den 11. november 2020 oplyste, at dette skete "i weekenden".[60]

Liste over embedsmænd[redigér | rediger kildetekst]

Liste over de 10 embedsmænd som begik tjenesteforseelser[61]
Navn Stilling Ministerium/Styrelse Konsekvens
Barbara Bertelsen Departementschef Statsministeriet Advarsel
Henrik Studsgaard Departementschef Fødevareministeriet Fritaget for tjeneste og indkaldt til tjenstligt forhør
Johan Legarth Departementschef Justitsministeriet Irettesættelse
Anne-Mette Lyhne Jensen Afdelingschef Justitsministeriet Advarsel
Tejs Binderup Afdelingschef Fødevareministeriet Advarsel
Paolo Drostby Kontorchef Fødevareministeriet Advarsel
Thorkild Fogde Rigspolitichef Rigspolitiet Fritaget for tjeneste og indkaldt til tjenstligt forhør
Uffe Stormly Politiinspektør Rigspolitiet Advarsel
Birgitte Buch Juridisk sektionsleder Rigspolitiet Advarsel
Hanne Larsen Veterinær direktør Fødevarestyrelsen Advarsel

Efterspil[redigér | rediger kildetekst]

Politisk efterspil[redigér | rediger kildetekst]

Allerede to dage før offentliggørelsen af kommissionens beretning meldte Mette Frederiksen ud, at hun forventede en "voldsom kritik" af regeringen, men konkluderede samtidig at der ikke var grundlag for at nedsætte en advokatvurdering af, om involverede ministre havde pådrage sig noget juridisk ansvar.[62][63] Dette i forlængelse af, at Weekendavisen 23. juni havde bragt et udkast til beretningen fra Minkkommissionen, der rummede hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriet samt Statsministeriet.[64] Samme dag som kommissionsberetningen udkom 30. juni, meddelte samtlige oppositionspartier i blå blok, at de støttede at rejse en ekstern advokatvurdering af rapporten med henblik på at afsøge om inddragede ministre kunne drages til juridisk ansvar,[65] mens Enhedslisten afviste dette.[66]

Dagen efter afviste Socialistisk Folkeparti en advokatvurdering,[67] mens Mette Frederiksen på et pressemøde beklagede de fejl, der var sket i sagen, men ikke så nogen grund til at gå videre med en advokatundersøgelse.[68][69]

2. juli afviste også Radikale en advokatundersøgelse, hvormed der ikke var flertal for at nedsætte en sådan. Til gengæld krævede de Radikale, at Mette Frederiksen skulle udskrive folketingsvalg efter sommerferien, og senest ved folketingets åbning 4. oktober 2022.[70] Ellers ville partiet stemme for et mistillidsvotum mod regeringen.[71] Mette Frederiksen endte med at udskrive folketingsvalget 2022 den 5. oktober til afholdelse 1. november 2022.[72]

5. juli tildelte et flertal i Folketingets Granskningsudvalg bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en næse til Mette Frederiksen og Mogens Jensen for deres rolle i sagen.[73]

Den 24. august 2022 blev Barbara Bertelsen, efter rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, tildelt en disciplinær advarsel, Johan Legarth en irettesættelse, og Thorkild Fogde og Henrik Studsgaard blev fritaget for tjeneste og indkaldt til tjenstlige forhør.[74]

Den 31. oktober 2022 meddelte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at landsdommerne Jens Hartig Danielsen, Annette Dellgren og den pensionerede højesteretspræsident Thomas Rørdam skulle stå for de officielle tjenstlige forhør af den suspenderede rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef Henriks Studsgaard. De disciplinære undersøgelser forventes afsluttet i foråret 2023.[75]

Den 29. november 2022 meddelte Esbjerg Kommune, at Henrik Studsgaard 1. januar 2023 ville blive ny direktør for kommunens Teknik- og Miljøafdeling,[76] hvilket skabte vrede blandt minkavlere.[77] Dagen efter meddelte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at disciplinærsagen mod Henrik Studsgaard var afsluttet som følge af, at han ikke længere var ansat i staten.[78]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ a b c d Udvalget for Forretningsordenen; Granskningsudvalget (23. april 2021). "Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget.
 2. ^ Martine Amalie Kragh (16. oktober 2021). "Minkene kan give Mette Frederiksen en ubehagelig vinter – men næppe med de følger, som oppositionen drømmer om". Information.
 3. ^ "Udspørger udpeget til Granskningskommissionen". Folketinget. Hentet 12. november 2021.
 4. ^ "Dato for beretning til Folketinget". Folketinget. Hentet 16. juni 2022.
 5. ^ Hjøllund, Michael (16. juni 2022). "Efter mere end et års arbejde melder Minkkommissionen ud: På denne dag kommer konklusionen". Jyllands-Posten. Hentet 16. juni 2022.
 6. ^ "MFVM har anmodet SUM om en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen, fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. Der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger. (Bilag 1)" (PDF). Statens Serum Institut. 3. november 2020.
 7. ^ "Assessing cross-neutralization activity for SARS-CoV-2 spike mutants" (PDF). Statens Serum Institut. 2. november 2020.
 8. ^ "MFVM har anmodet SUM om en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen, fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som normalt. Der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger" (PDF). Statens Serum Institut. 3. november 2020.
 9. ^ Janus Østergaard, Jonas Sahl og Kristian B. Larsen (13. november 2020). "Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale". Ekstra Bladet.
 10. ^ Jacob Friberg og Anders Leonhard (11. november 2020). "B.T. afslører: Mette F. havde ansvaret for beslutning om ulovlig ordre". B.T.
 11. ^ Claus Guldager (14. oktober 2021). "Sammenfatning af beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 12. ^ a b Claus Guldager (8. oktober 2021). "Beretning om undersøgelse af politiets brug af actioncards i Minksagen" (PDF).
 13. ^ a b c "Pressemøde den 4. november 2020". Statsministeriet. 4. november 2020.
 14. ^ "Brev til minkavlere, 6. november 2020 (L 77 - svar på spm. 142 om brevet sendt til minkavlerne den 6. november 2020)" (PDF). Fødevarestyrelsen. 6. november 2020.
 15. ^ Torsten Cordes (10. november 2020). "Her er brevet med den ulovlige ordre". Berlingske.
 16. ^ Steffen Nyboe McGhie og Selin Türker (8. november 2020). "Regeringen vil slå alle landets mink ned, men har endnu ikke lovgivningen på plads". Berlingske.
 17. ^ a b "Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet" (PDF). Miljø- og Fødevareministeriet. 18. november 2020.
 18. ^ Kristine Korsgaard (11. november 2020). "Folketingsudvalg sætter gang i uvildig undersøgelse af minksagen". Altinget.
 19. ^ Jørgensen, Anna Sol (10. december 2020). "Minksagen kan nu undersøges af en ny kommission, der kan indkalde både ministre og embedsfolk som vidner". DR Nyheder.
 20. ^ Udvalget for Forretningsordenen; Granskningsudvalget (19. november 2021). "Tillægskommissorium af 19. november 2021 for Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget. Hentet 19. november 2021.
 21. ^ Mink: Det ved vi efter seks dages afhøringer; fra nordtinget.dk, hentet den 12. november 2021.
 22. ^ Nu begynder granskningen af aflivningen af 15-17 millioner mink. Her er dét, vi mangler svar på Bo Elkjær i Information, 7. oktober 2021
 23. ^ Andreas, Arp (1. februar 2022). "Fire højdepunkter fra afhøringerne i minksagen – og det helt store spørgsmål, der nu står tilbage". Altinget. Hentet 1. februar 2022. På 32 afhøringsdage har 74 vidner afgivet forklaring. De tæller syv ministre, tre særlige rådgivere, syv politiansatte, to minkbosser og 55 embedsmænd
 24. ^ a b c Lars Trier Mogensen: Minkskandalen kan udvikle sig livsfarligt for Mette Frederiksen, Information, 23. oktober 2021
 25. ^ a b Manglende sms’er i minksag kan være brud på offentlighedsloven, Kristeligt Dagblad 27. oktober 2021
 26. ^ a b Efter afhøringen af Barbara Bertelsen er der stadig ingen klare beviser mod Statsministeriet, Martine Amalie Krogh i Information 19. november 2021
 27. ^ a b c Barbara Bertelsen om centralt bilag: »Jeg læser det stadig sådan, at der ikke står, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink«, Politiken 19- november 2021
 28. ^ Regeringen nægter at oplyse om sms-beskeder er genskabt | BT Samfund - www.bt.dk
 29. ^ Politiet kan ikke genskabe sms-beskeder fra Statsministeriet og Mette Frederiksen - TV 2
 30. ^ Mette Frederiksen besluttede at udskyde sms-nyt til efter valg | SE og HØR
 31. ^ [https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/professor-intet-juridisk-problem-fortaelle-om-smser-tidligere Professor: Intet juridisk problem at fortælle om sms'er tidligere | Kristeligt Dagblad
 32. ^ Topfolk i Justitsministeriet var "oprigtigt i tvivl" om hjemmel, men stålsat retschef gav sig ikke. DR, 5. november 2021. Hentet 12. november 2021.
 33. ^ Hans Drachmann (4. nov. 2021). "»Vidste alle ikke det?«: Justitsministeriet var helt klar over, at der ikke var hjemmel til at aflive mink". Politiken.
 34. ^ Statsministeriets bisiddere betvivler, at det overhovedet var ulovligt at slå minkene ihjel, Information 30. oktober 2021
 35. ^ Martin Borre og Michael Alsen (29. okt. 2021). "Frederiksens og Bertelsens advokater smider opsigtsvækkende notat på bordet: Påstår der alligevel var hjemmel til at aflive alle mink". Berlingske.
 36. ^ Anders Rostgaard (27. jan. 2022). "Juraprofessor slår fast: Der var ikke hjemmel til nedslagtning af alle mink". Landbrugsavisen.
 37. ^ a b Persongalleri: Minkkommissionen bevæger sig tættere på den ulovlige ordre, Politiken 14. november 2021.
 38. ^ Få dage før sin afhøring har Magnus Heunicke afleveret håndskrevne noter om forløb med aflivning af alle mink. AvisenDk 26. november 2021
 39. ^ Krogh, Martine Amalie (4. december 2021). "Martin Justesen holdt regeringens linje og blev »mistænkeliggjort« af kommissionen". Information.
 40. ^ Ritzau (9. december 2021). "Mette Frederiksen: Nogen skulle have advaret inden aflivning af mink". Fyens Stfftstidende.
 41. ^ Anders Rostgaard (21. jan. 2022). "Politidirektør fik idé til enkel plan: 'Stop for mink i Danmark'". Landbrugsavisen.
 42. ^ Jacob Friberg (12. nov. 2021). "Hvem fik ideen til Mette Frederiksens aflivningsplan? Sporet ender her". B.T.
 43. ^ Henrik Jensen og Martin Borre (11. november 2021). "En række hidtil ukendte dokumenter sår tvivl om central forklaring fra Mogens Jensen". Berlingske.
 44. ^ Ritzau (9. dec. 2021). "Sms fra fortiden fra Mogens Jensen sår tvivl om minkforklaring". Jyllands-Posten.
 45. ^ Jacob Friberg (27. jan. 2022). "Oplysninger om kritiseret mink-redegørelse mørklægges: 'Skal holdes i snæver kreds'". B.T.
 46. ^ Anders Rostgaard (6. jan. 2022). "Topembedsmand i Statsministeriet: Opfattede ikke information om manglende lovgrundlag som problematisk". Landbrugsavisen.
 47. ^ Maiken Brusgaard Christensen (28. jan. 2022). "Mette Frederiksens slettede sms'er fremlagt i Minkkommissionen: - Få styr på det". TV 2 Nyhederne.
 48. ^ Henrik Jensen og Martin Borre (20. nov. 2021). "Mogens Jensen godkendte notat om manglende lovhjemmel – en time senere holdt han pressemøde og bad minkavlerne aflive alle dyr". Berlingske.
 49. ^ Søren Nielsen (7. nov. 2020). "Danske Minkavlere hejser det hvide flag: - Jeg ser ikke længere mulighed for at redde erhvervet". TV2 Nord.
 50. ^ Korsgaard, Kristine (10. november 2020). "Dagens overblik: Minkordre var i strid med grundloven, men støttepartier giver afdæmpet kritik". Altinget. Hentet 23. november 2020.
 51. ^ Ritzau (24. november 2020). "Juraprofessorer: Her blev ordren om aflivning af mink ulovlig". Nordjyske. Det Nordjyske Mediehus. Arkiveret fra originalen 23. august 2021. Hentet 23. august 2021.
 52. ^ Dam, Philip Sune (28. november 2020). "Juraprofessorer: Grundloven blev brudt i minksag. Og de peger ikke kun på én regel". Berlingske. Berlingske Media. Hentet 23. august 2021.
 53. ^ Janus Østergaard og Kristian B. Larsen (9. nov. 2021). "Sms-svar til Ombudsmanden vækker opsigt: 'Bemærkelsesværdigt'". Ekstra Bladet.
 54. ^ https://www.minkkommissionen.dk/da/nyheder/2022/06/beretningen
 55. ^ https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/GRA/bilag/46/index.htm
 56. ^ Beretning Kapitel 8-9, afsnit 9.2.2.23.6. Side 739
 57. ^ a b Ishøy, Søren Kjellberg (30. juni 2022). "Ti embedsmænd risikerer fyring: Mette F. slipper foreløbigt". bt.dk. Berlingske Media.
 58. ^ Kommission: Statsministeriets departementschef kan drages til ansvar i minksagen Jyllands-Posten
 59. ^ Henriksen, Morten; Svendsen, Anders Byskov (30. juni 2022). "Minkkommissionen: Grov vildledning af Mette Frederiksen på pressemøde om minkaflivning". DR Nyheder.
 60. ^ Svendsen, Anders Byskov (30. juni 2022). "Minkkommissionen forkaster Mogens Jensens forklaring". DR Nyheder.
 61. ^ Lønstrup, Katrine Falk; Jensen, Laura Bejder (24. august 2022). "Her er Minkkommissionens kritik af ti embedsmænd". Altinget. Arkiveret fra originalen 28. august 2022. Hentet 28. august 2022.
 62. ^ Kildegaard, Kasper; Reinwald, Tobias (28. juni 2022). "Nu melder Mette Frederiksen ud om minksag: Vi fortjener hård kritik – men der er ikke grund til en rigsretssag mod mig". Berlingske. Hentet 2. juli 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 63. ^ Skov Petersen, Katrine (28. juni 2022). "Mette Frederiksen melder ud om minksagen: Vi fortjener hård kritik". TV2. Hentet 2. juli 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 64. ^ Hardis, Arne; Mortensen, Hans (23. juni 2022). "Grov vildledning". Weekendavisen. Hentet 2. juli 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 65. ^ Blå partier vil have uvildige advokater til at se på minksagen Berlingske
 66. ^ Enhedslisten freder Mette Frederiksen – SF og Radikale venter TV2
 67. ^ SF afviser advokatundersøgelse af minksagen TV2
 68. ^ Mette erkender massiv kritik - kan ikke sige, om det får konsekvenser for embedsmænd Nordjyske.dk 1. juli 2022.]
 69. ^ Mette Frederiksen frikender sig selv – læs hele ordvekslingen med TV 2-journalist her TV2
 70. ^ Radikale freder Mette Frederiksen – men vil have hurtigt folketingsvalg DR
 71. ^ Sofie Carsten Nielsen: Vil vælte Mette Frederiksen hvis ikke hun udskriver valg inden 4. oktober DR
 72. ^ Eller, Emil (5. oktober 2022). "Mette Frederiksen udskriver folketingsvalg: Afholdes 1. november". DR. Hentet 15. januar 2023.
 73. ^ Mette Frederiksen får en næse for sin rolle i minksagen, DR, 5. juli 2022
 74. ^ Høj, Olivia; Uldall, Rosa (24. august 2022). "Barbara Bertelsen får advarsel efter minksag - flere topembedsmænd fritaget fra tjeneste". dr.dk. DR Nyheder. Hentet 24. august 2022.
 75. ^ Ritzau (31. oktober 2022). "Afgående højesteretspræsident skal afhøre embedsmænd om minksag". Jyllands-Posten. JP/Politikens Hus A/S. Hentet 4. november 2022.
 76. ^ Ritzau (29. november 2022). "Chef fra Minksagen lander direktørjob". Berlingske. Berlingske Media. Hentet 29. november 2022.
 77. ^ Svendsen, Anders Byskov (29. november 2022). "Nyt topjob til hovedperson i minksag vækker vrede blandt avlere: 'Forkastligt' og 'forargerligt'". dr.dk. DR Nyheder. Hentet 29. november 2022.
 78. ^ Svendsen, Anders Byskov (30. november 2022). "Jobskifte lukker sag for hovedperson i minksag". dr.dk. DR Nyheder. Hentet 5. december 2022.

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]