Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Saltholm og omliggende hav
Aerial view of Saltholm - 1.jpg
Luftfoto af Saltholm
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Tårnby Kommune
Areal 7.218 hektar ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Habitatområde nr. 126

(1310)

Arter

Habitatområde nr. 126

Fuglebeskyttelsesområde nr. 110
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav er et Natura 2000-område der består af et areal er ca. 7.218 hektar, hvoraf havområdet udgør ca. 75 %. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H126 og Fuglebeskyttelsesområde F110. Der er ingen statsejede arealer i området, der hører under Tårnby Kommune. Det meste af områdets hav- og landområder er omfattet af frednings- og reservatbestemmelser, der omfatter ca. 5.793 hektar indenfor Natura 2000-området.

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Området omfatter bl.a. øerne Saltholm på 1.669 hektar og den kunstigt anlagte Peberholm på 123 hektar. Rundt om Saltholm findes desuden et stort antal småholme. Ved øens sydende bl.a. Svaneklapperne og Koklapperne foruden områder hvor større sten fra sidste istid rager op.

Størstedelen af Saltholm udgøres af naturtypen strandenge. Omkring øen ligger ca. 2.800 hektar lavt vand med under 2 meters dybde, der strækker sig 1,5 km ud fra kysten. Saltholm med det omgivende fladvand er en af Østdanmarks vigtigste yngle-, fælde- og træklokaliteter for kystfugle. Her findes blandt andet landet største yngleforekomster af edderfugl og bramgås.

Den sydlige del af Saltholm og havet med småøerne mod syd for er levested for både spættet og gråsæl. Spættet sæl yngler og holder især til på ø-rækken Svaneklapperne og de mange store sten, der rager op over vandet.

Natura 2000-området ligger i Tårnby Kommune i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.3 Øresund [1]

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

Saltholm og dens omgivelser, i alt 15 km² blev fredet i 1983. Der var i 1960’erne store planer om at flytte Københavns Lufthavn ud på Saltholm. Øen var flad, og støjen ville ikke genere naboerne så voldsomt som på Amager. En massiv kampagne fra de grønne organisationer argumenterede for at bevare øen som natur. Allerede i 1959 rejste Naturfredningsforeningen fredningssag, men den blev afvist af staten to år senere som unødvendig, fordi en fredning ”ikke ville kunne hindre en udnyttelse der alene tjener offentlige interesserer”, altså en lufthavn. Lufthavnsplanen blev dog opgivet, og en lov fra 1973 skrinlagde endeligt lufthavnsplanerne.[2] Siden er havet omkring øen blevet vildtreservat med jagtrestriktioner er underlagt særlige bestemmelser som Saltholm Vildtreservat der har til formål ... at beskytte de natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til Saltholm og de omkringliggende øer, og de lavvandede dele af søterritoriet omkring Saltholm, med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde.[3][4]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]