Kategoridiskussion:Naturtyper

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Kategorien synes at være overflødig da den kun indeholder underkategorier der også er i Kategori:Biotoper. Se også Brugerdiskussion:Sten#Biotoper.2C_Plantesamfund.2C_Naturtyper. MvH --Honymand 17. mar 2011, 21:36 (CET)

Så naturtyper er en delmængde af biotoper? --Palnatoke 25. jul 2011, 11:05 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Naturtyper

Se evt. på Wikipedia:Sletningsforslag

Sletningsforslag fra diskussionssiden:

Kategorien synes at være overflødig da den kun indeholder underkategorier der også er i Kategori:Biotoper. Se også Brugerdiskussion:Sten#Biotoper.2C_Plantesamfund.2C_Naturtyper. MvH --Honymand 17. mar 2011, 21:36 (CET)

--Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 25. jul 2011, 09:31 (CEST)

Så naturtyper er en delmængde af biotoper? --Palnatoke 25. jul 2011, 11:05 (CEST)
En saltørken er nærmst livløs, og derfor ikke rigtigt nogen Biotop. Derforuden er en Naturtype ofte flere Biotoper alt efter næringsindholdet eller temperturen.Dysse 25. jul 2011, 22:38 (CEST)
Når Kategori:Naturtyper i Danmark er defineret som 'beskrivelser af de forskellige habitatområder, der er registreret i Danmark som en del af "Natura 2000"', er det vel rimeligt at denne kategori får samme beskrivelse, blot uden "i Danmark". --Palnatoke 25. jul 2011, 23:08 (CEST)
Til Dysse: Joeh, men en saltørken er jo kun "nærmest" livløs - den er da en biotop! Ligesom en gletcher (rødalger) eller bar klippe (laver).
Til Palnatoke: "Hele verdens" pendenten til "Natura 2000" naturtyper er vel snarere Global 200 zonerne
Se også Brugerdiskussion:Dysse#Kategori:Naturtyper - det vigtigste er nok at vi har en klar forståelse af hvad der er hvad, og måske at nogen vil arbejde lidt på at rette op på rodet i de mange kategorier. Se f.eks. Kategori:Biotoper - her er medtaget både artiklen for Eng som jo er et ret generelt begreb, mens også Newzealandske tussock-græsområder er medtaget - et meget specifikt begreb. Desuden er både Eng og Engens plantesamfund medtaget - begge skal vel ikke være i samme kategori...
Jeg trækker sådan set gerne mit sletningsforslag, men jeg ville ønske vi kunne få styr på alle de der Økologi-kategorier!
MvH --Honymand 26. jul 2011, 12:15 (CEST)
Problemet må være om det er geografiske naturtyper eller biologiske naturtyper. Natur har to betydninger: Natur i modsætning til kultur, og natur som noget levende i modsætning til noget kemisk. Hvor høre menneskets natur ind? Dysse 26. jul 2011, 17:20 (CEST)
Jeg kan nu ikke se nogen modsætning der. Geografien i form af klima og geologi er bestemmende for hvilke livsformer der kan forekomme. Det hænger uløseligt sammen. Og vi har jo også en Kategori:Naturgeografi. Dette er imidlertid ikke stedet for en lang filosofisk diskussion. Vi skal blot have afklaret om der kan gives en operationel definition af naturtyper der på en fornuftig måde adskiller disse fra biotoper. Ellers skal kategorien slettes - det er det vi diskuterer. MvH --Honymand 26. jul 2011, 21:33 (CEST)
Jeg har aldrig hørt om Naturgeografi. Efter at have googlet det så mener jeg at det nok er et skolefag. Men ingen naturlige mennesker bruger ordet. Det vil sige at Naturgeografi kun må handle om skolefaget: Naturgeografi for ikke at ændre på faget og forvirre eleverne.Dysse 26. jul 2011, 23:56 (CEST)
Lad os holde os til det, vi faktisk ved: Danske og europæiske myndigheder forvalter ud fra naturtyper, som må antages at være rimeligt veldefinerede. Disse naturtyper er på forskellig vis koblede med biotoper og plantesamfund. Beskrivelse af disse koblinger er nok forudsætningen for at afgøre om der er kategorier, der er dubletter eller på anden vis overflødige. --Palnatoke 27. jul 2011, 00:08 (CEST)
Enig. Må jeg også foreslå at vi lige sætter videre anvendelser af og rettelser til kategorien på pause indtil der er opnået nogenlunde enighed. --Honymand 27. jul 2011, 14:01 (CEST)
Er det ikke bedst at bruge den, for at se om det skulle være muligt at finde et indhold og dermed et formål. Hvis dette ikke kan lade sig gøre så er Kategorien jo overflødig og bør slættes. Dysse 27. jul 2011, 19:24 (CEST)
OK med mig, men gør det ordentligt. F.eks. ville jeg mene at Skov ikke skal med for den er allerede med via Kategori:Naturtyper i Danmark og Floddelta er allerede med via Kategori:Vådområdetyper. Til gengæld vil jeg da mene at Eng f.eks. skal med. Og så bør kategorien forsynes med en beskrivelse a la "kategorien naturtyper rummer artikler der beskriver naturtyper i bred for stand som f.eks. XXX og YYY, men ikke mere specifikke biologi-termer som Fattigkær eller Rankebælte" - hvis altså det er det kategorien skal rumme, men det ser sådan ud fra de artikler du har valgt at lægge i. --Honymand 28. jul 2011, 11:45 (CEST)

Hele denne diskussion under mig en del. Kategori:Biotoper og Kategori:Naturtyper indeholder ikke de samme artikler:

Kategori: Biotoper indeholder:
Kategori: Naturtyper indeholder:

Der er derfor ingen grund til at diskutere kategorisletning medmindre samtlige artikler kan samles i een kategori. Derimod er det rimeligt at diskutere om ikke biotop rettelig blot er et fremmedord for naturtype. Hvis det forholder sig således, burde artiklen biotop overvejes indskrevet i artiklen "Naturtyper i Danmark" og artiklerne fra kategori:Biotoper flyttet over til kategori:Naturtyper (men bestemt ikke omvendt). I dansk (ministeriel) sammenhæng er naturtype taget i brug som betegnelse for samlede levesteder uanset omfanget af plantevækst og dyreliv, og det skal vi naturligvis tage hensyn til.

Lad mig tilføje, at kategori:Naturtyper er bedre struktureret end kategori:Biotoper og at artiklen Naturtyper i Danmark er en god og overskuelig indgang til emneområdet (naturligvis bedre, hvis den bliver udvidet). Jeg vil til gengæld henstille, at kategori:Vådområder og kategori:Vådområdetyper slås sammen i en underkategori til kategori:Naturtyper. venlig hilsen --Rmir2 20. aug 2011, 10:57 (CEST)

Se på historikken! Da jeg foreslog denne kategori slettet indeholdt den kun artikler der også fandtes under Kategori:Biotoper, men så blev der pludselig puttet en masse artikler i... Jeg skal derfor blot gentage min bøn andetsteds fra: Vi bør have en samlet diskussion af alle disse forvirrende Økologi-kategorier: Kategori:Naturtyper, Kategori:Landskabsformer, Kategori:Plantesamfund, Kategori:Biotoper og Kategori:Naturgeografi. Efter min mening er der for mange og sondringen mellem dem er uklar - og i hvert fald ubeskrevet, så det er op til hver mand selv at fortolke hvilke artikler der skal og ikke skal med i disse kategorier. Men snarere end at udse enkelte kategorier til sletning bør vi starte med at beslutte hvilke kategorier vi gerne vil have - og så beskrive dem - og så kan vi fjerne dem der er overflødige. Og det ville være nyttigt med nogen deltagere der faktisk ved noget om de pågældende fagområder! Det synes som om folk er meget villige til erklære sig enige eller uenige i om den ene eller anden kategori er overflødig - men ingen synes villig til at gå ind og give en fornuftig beskrivelse på kategorierne... --Honymand 22. aug 2011, 21:47 (CEST)

Det er fagligt betinget. Kategorien landskabsform (underkategori til naturgeografi) hører hjemme under geografi og geologi, kategorien naturtype under biologi, mens kategorien plantesamfund (underkategori til naturtype) hører under botanik. De er efter min opfattelse alle nødvendige, at de enkelte fagdiscipliner har hver deres tilgang til problemstillingen. Eksempel´vis er et landskab for naturgeografen og geologen slutproduktet af landskabsdannende processer, men en del af udgangspunktet for biologer og botanikere, der vil studere plantesamfund og deres udbredelse. Hvis du vil have det i oversigtsform:

 • en landskabsform skyldes geologiske, klimatiske og andre processer og udgør en del af grundlaget for
 • en naturtype, omfattende samspillet mellem bevoksning, dyreliv og landskab, mens
 • et plantesamfund udgør en del af en naturtype.

Men vi kan godt blive enige om, at en del af disse betegnelser kunne have krav på bedre og mere omfattende faglige beskrivelser, end de har idag. venlig hilsen --Rmir2 23. aug 2011, 07:05 (CEST)

Læg hertil Kategori:Økoregion og Kategori:Biotoper... men mit ærinde er netop at vi skal prøve at få skabt klarhed ved at lave nogle fornuftige beskrivelser af kategorierne - derefter tror jeg det vil give sig selv hvilke der skal overleve og hvilke der ikke skal. --Honymand 23. aug 2011, 21:31 (CEST)
OK, nu har jeg siddet og kigget alle disse kategorier igennem - og jeg tror vi skal beholde både Kategori:Naturtyper og Kategori:Biotoper. Men der skal arbejdes mere med dem begge to
 • Kategori:Naturtyper tror jeg mangler en del artikler, f.eks. er der ingen artikler der refererer til bjergområder og der er sikkert flere der mangler at blive lagt ind under denne kategori
 • Kategori:Biotoper trænger til en mere grundig gennemgang og skal sammenholdes med Kategori:Økoregion (som er helt i orden og indeholder netop de artikler den skal)
--Honymand 24. aug 2011, 22:36 (CEST)

Biotoper og økoregioner er vist økologernes tilgangsvinkel. Principielt ser jeg ikke noget problem i, at ulige landskabs-, natyr- eller økosystemer kan indgå i flere klassificeringsopbygninger sideløbende alt efter hvilken videnskabelig sammenhæng, de betragtes i. Jeg er enig i, at alle kategorierne kan fortjene en gennemgang med henblik på at få "suppleret op" med manglende artikler. Hvis det gøres rigtigt vil vi kunne hente ros både hos geologer, naturgeografer, biologer, botanikere, økologer og måske andre, jeg (i givet fald utilsigtet) har glemt at nævne.

I forlængelse heraf så jeg forøvrigt gerne, at fx botanikere og DOF-medlemmer bidrog mere til at udvide artiklerne. venlig hilsen --Rmir2 25. aug 2011, 06:38 (CEST)

Nu har jeg fjernet mit sletningsforslag og indsat en notice om at beskrivelsen bør forbedres. --Honymand 4. sep 2011, 19:00 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke konsensus om sletning. Bruger:Honymand har allerede fjernet {{KategoriSlet}} (diff) og der er indsat et notits om at "er ufuldstændig og må meget gerne forbedres". Som Bruger:Sarrus også gør opmærksom på, skal jeg erindre om ikke at fjerne sletteskabeloner før der er konkluderet på sletteforslaget jf. Wikipedia:SDBS#Sletteprocedure. Kategorien beholdes. --Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 13. sep 2011, 09:34 (CEST)

Lad os diskutere det igen[rediger kildetekst]

På opfordring tillader jeg mig at genåbne debatten om kategorierne.

I forbindelse med nomineringen af listeartiklen Naturtyper i Danmark har jeg foretaget et oversyn af kategorierne, hvilket har ført mig til følgende:

 1. Der er to indgange til emnet: en naturgeografisk og en biologisk (der kan underinddeles i økologisk hhv botanisk).
 2. Overkategorien naturgeografi indeholder to underkategorier: landskabsformer og naturtyper. De overlapper stort set ikke hinanden. Det skyldes, at kategori:landskabsformer fortrinsvis vedrører landskabselementernes dannelsesmåde, ikke mindst istidsformer, men også havdannelser og vinddannelser. Dette svarer nøje til tilgangsvinklen for geologer og naturgeografer, og jeg mener, at denne underkategori (kategori: landskabsformer) skal beholdes uforandret eller med småjusteringer. Kategori:naturtyper svarer til den, som kulturgeografer og kartografer bruger. Den hæfter sig ved fremtrædelsesform, og her udgør bevoksning et vigtigt element (jeg har en ide om, at det egentlig er landbrugets forhold, der ligger bag denne inddeling: er det dyrket agerland, hvilende græsningsland, eng til høslet, skov til gærdsel og byggematerialer, vand til vanding osv). Inddelingen svarer forøvrigt til den inddeling i biotoper, der forekommer i en lille boks rundt om i artiklerne om grundformerne for naturtyper.
 3. Overkategorierne økologi og botanik har i virkeligheden sammenfaldende inddeling, nemlig kategori:plantesamfund, men de har hver sin tilgangsvinkel: økologerne betragter plantesamfund ud fra stof- og energikredsløb, botanikerne (og med dem til en vis grad tillige zoologerne) betragter plantesamfund som biotoper, det vil sige levesteder for planter (og dyr). Hvis dette er korrekt, kan vi reelt slå plantesamfund og biotoper sammen i een gruppe - jeg foretrækker betegnelsen kategori:plantesamfund.
 4. Plantesamfund kan tillige opfattes som en undergruppe til naturtyper. Hvor fx eng er en grundform inden for naturtyperne, så vil økologer og botanikere straks underinddele i undertyper fx strandenge, kulturskabte våde enge osv. På lignende måde kan de ikke nøjes med kær, men skelner mellem rigkær, overgangsrigkær, overgangsfattigkær og fattigkær. Det er grundige folk, og alene af denne grund mener jeg, at plantesamfund/biotop som kategori skal opretholdes og stå som underkategori til økologi hhv botanik.
 5. Kategorien Vådområdetyper anser jeg som overflødig. Det er en gummibetegnelse, der kan strækkes efter behov, og den tjener reelt ikke noget formål - heller ikke i faglig henseende. Personligt bryder jeg mig ikke om kategori:naturtyper (kanon), som jeg anser som et politisk stunt uden encyklopædisk værdi. Dem kan vi godt afskaffe. Resten synes jeg - med mindre nogen kan overbevise mig om noget andet - at vi bør beholde. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 17. sep 2012, 17:18 (CEST)


Kategorien Plantesamfund burde måske få et nyt navn. Reelt indeholder den nemlig idag de plantesociologiske klasser (som beskrevet i denne listeartikel: Plantesociologisk klassificering), det er artikler som Geranion sanguinei og Querco-Fagetea - vi har brug for en kategori til disse, men den burde måske hedde Kategori:Plantesociologiske klasser. Dette navn passer med de artikler der p.t. er i Kategori:Plantesamfund, men de to underkategorier Skovtyper og Vådområdetyper skal nok fjernes fra kategorien (men ikke slettes, bare fjernes fra denne kategori) - desuden skal beskrivelsen af kategorien revideres. Jeg kan ordne begge dele hvis der ikke er nogen protester imod dette.
Jeg synes vi skal passe på med at fjerne "kanon" kategorier. "Kanonerne" er der jo, ude i virkeligheden - uanset om vi kan lide dem eller ej. Men måske kan det være en bedre idé at have en listeartikel end en kategori. (Er der mon en wirki-guideline vedr. hvornår man bør lave listeartikel kontra kategori, eller om en listeartikel evt. altid bør følges op af en kategori - jeg synes de to kan være svære at balancere ?)
--Honymand (diskussion) 19. sep 2012, 13:07 (CEST)
Bare lige for at præcisere: Mit forslag betyder at det vil være Kategori:Biotoper der "fortsætter" og bliver den "brede" kategori der kan indeholde artikler som f.eks. Prærie og Bøgeskov. --Honymand (diskussion) 19. sep 2012, 13:14 (CEST)
Tillad mig et par spørgsmål:
 1. er der nogen reel forskel mellem begreberne plantesamfund, biotop, habitat og naturtype? Som jeg oplever det, er de udtryk for samme fænomen set fra hhv botanisk, økologisk, individuel (hermed mener jeg set fra den enkelte vækst- eller dyrearts synsvinkel) og populistisk synsvinkel. I så fald er vi enige så langt, at der ikke er grund til at opretholde alle kategorierne, men kun en enkelt.
 2. hvis jeg har forstået det rigtigt, er plantesamfund overordnet indgang til to underfænomener, nemlig hhv plantesociologi og plantegeografi. Sidstnævnte er reelt det samme som klima- og plantebælter, set hhv fra botanikeres og geografers (og tillige klimatologers) synsvinkel.
Jeg har konstateret, at "plantesamfund" som begreb går helt tilbage til århundredeskiftet (1909), da det blev introduceret af den danske botaniker Eugen Warming. Set på den baggrund vil jeg helst gerne fastholde dette gode og sigende danske udtryk i stedet for fremmedordet biotop, hvis vi kunne blive enige herom (men hvis du har gode, faglige grunde til at vælge omvendt, lytter jeg gerne). hilsen --Rmir2 (diskussion) 19. sep 2012, 16:59 (CEST)
Biotop er jo ikke ligefrem et nyt ord i det danske sprog. Desuden er det er veletableret fagudtryk dækkende levesteder for både planter, dyr, svampe m.v. Plantesamfund har den ulempe at det kan forlede folk til at tro at det kun drejer sig om planter - og det er jo også en den form kategorien bruges idag. Oprindeligt var det også kategorierne "biotoper" og "naturtyper" der havde det samme indhold. Jeg synes
 • Vi skal beholde de nuværende artikler i "Plantesamfund" og evt. omdøbe den til "Plantesociologiske klasser", "Plantesociologi" eller lignende.
 • Beholde kategorien "Biotoper" - om end der skal gives en passende beskrivelse af kategorien, og arbejdes en del med den
 • Vi kan også beholde "Naturtyper" - men igen skal der gives en passende beskrivelse af kategorien, og arbejdes en del med den. Alternativt kan den udgå.
Mit ønske et blot at få skabt klarhed så dem der arbejder med kategorierne er klar over hvad de indeholder sådan at når man skriver en artikel, så er man i stand til at afgøre hvilke kategorier den skal placeres i. Problemet idag er at ganske mange artikler kan synes at skulle placeres i både biotoper, plantesamfund, naturtyper + et par mere og det er lige lovligt mange.
--Honymand (diskussion) 19. sep 2012, 19:54 (CEST)
Vi er enige om, at antallet af kategorier kan og skal mindskes mest muligt. Det er meningsløst at proppe kategorier på blot for, at det skal se imponerende ud, især hvis kategorierne reelt i indhold ikke adskiller sig. Hvis vi fastholder, at kategori "Biotoper" angiver samlede livsmiljøer, så kan jeg ikke se nogen nytte af kategori "Naturtyper" (hvori består forskellen mellem dem?). Til gengæld kan jeg ikke følge din tankegang bag at ændre kategorinavn fra "Plantesamfund" til "Plantesociologiske klasser". Dels synes jeg, at plantesamfund er et godt, mundret og let forståeligt ord (også for menigmand), dels rummer alle de foreslåede kategorinavne understregningen af planternes betydning, så jeg kan ikke forstå, at det ene udtryk skulle forlede mindre en det andet til at tro, at det "kun drejer sig om planter". Det må du gerne prøve at uddybe nærmere. hilsen --Rmir2 (diskussion) 19. sep 2012, 21:05 (CEST)
Man kan vel sige, at uafhængigt af hvad vi ellers finder ud af, så er der brug for en kategori til at rumme artiklerne fra listeartiklen Plantesociologisk klassificering. Det er beskrivelser af plantesamfund der følger nogle bestemte retningslinjer, f.eks. er det et latinsk navn for hver. En artikel som Prærie eller Bøgeskov (plantesamfund) hører ikke hjemme her, og derfor synes jeg selv at "plantesamfund" er for bred en betegnelse (men dog acceptabel hvis man så uddyber i beskrivelsen). Nu er det så sådan at kategorien plantesamfund p.t. indeholder netop plantesociologiske klasser + nogle få relaterede artikler, og derfor vil det være nemmest at tage udgangspunkt i den eksisterende kategori. Jeg ser således følgende muligheder
 • Der oprettes en helt ny kategori "Plantesociologi" der dækker de samme artikler som nuværende "Plantesamfund". Den nuværende "Plantesamfund" kan så slettes eller bruges til andet formål.
 • Kategorien "Plantesamfund" omdøbes til "Plantesociologi" - da indholdet p.t. passer
 • Kategorien "Plantesamfund" beholder sit navn, men det præciseres i beskrivelsen at det er artikler om netop "plantesociologiske klasser" der hører hjemme her. (Det er måske nok min foretrukne løsning da den er ret simpel at implementere)
Hvis vi kan blive enige om at de artikler der beskriver plantesociologiske klasser har "ret" til en egen kategori, så udestår da problemet med de 3 andre kategorier: Naturtyper, evt. Plantesamfund (i den brede forstand) og Biotoper. Her er i hvert fald én, måske 2 kategorier for meget - og jeg stemmer selv for at beholde "biotoper". Det eneste argument jeg kan se for at beholde alle kategorierne er hvis er fagmand indenfor økologi eller naturgeografi kan komme og give en fornuftig definition af hvad slags artikler kategorien skal indeholde.
Måske var det også på sin plads hvis jeg lige præciserede hvordan nuværende artikler om plantesamfund burde kategoriseres efter min mening
 • Artiklen Bøgeskov (plantesamfund) er en "samleartikel" skrevet for lægmand der efter min mening fint kunne indgå i f.eks. "Naturtyper" eller "Biotoper" (med mindre de har mere specifikke anvendelser). Men "Bøgeskov" er ikke en fagbotanisk eller fagøkologisk betegnelse.
 • Artiklen Bøg på muld hører hjemme i kategorien Kategori:Naturtyper i Danmark da der er tale om en specifik dansk fagøkologisk (ministeriel) betegnelse. Den mangler iøvrigt i kategorien...
 • Artiklen Fagion sylvaticae hører hjemme i "Plantesociologiske klasser"
Hvis du så siger at det var da overraskende mange artikler om bøgeskove, ja, så vil jeg sige jeg er enig - det kunne nok med fordel skrives sammen til én artikel. Men nu er det altså sådan, og det bør afspejles i fornuftige kategorier.
--Honymand (diskussion) 19. sep 2012, 22:02 (CEST)

Lad mig starte med at takke for det grundige svar. Jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået det helt rigtigt, så du må gerne rette mig, hvis jeg tager fejl, men:

 1. Udtrykket "Plantesociologiske klasser" er en fagterm, som du lægger vægt på at holde fast i for at præcisere en bestemt kategoris indhold. Da jeg tror, at ikke-fagfolk har svært ved at gennemskue fagtermer, så vil jeg foreslå, at vi ændrer den nuværende kategori "Plantesamfund" til kategoribetegnelsen "Plantesamfund (plantesociologiske klasser)". Denne overskrift tilgodeser det faglige krav (som jeg ganske respekterer) og virker samtidig rimeligt forståelig for ikke-fagfolk, da ordene "plante" og "samfund" jo begge er anvendt i dagligsproget. Så kan de fleste læsere nogenlunde følge med (og det er vel meningen).
 2. Du lægger op til en restkategori for de ikke-botanisk-faglige betegnelser. Den kunne være "naturtype" eller "biotop", men du foretrækker den sidstnævnte, måske fordi den refererer til økologien. Natur-type lyder forøvrigt som en fordanskning af bio-top. Burde vi overveje også her at bruge kategoribetegnelsen "Naturtyper (biotoper)" som et kompromis mellem folkelighed og faglighed.
 3. Ligeledes har jeg forstået, at "Plantesamfund (plantesociologiske klasser)" som hovedregel bruger latinske navne, mens man til beskrivelse af biotoper/naturtyper bruger de samme betegnelser, som findes i miljøministeriets "Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk". Her er det, at jeg som ikke-fagmand stiller spørgsmålet: er der overensstemmelse/sammenfald i indholdet mellem hhv. den fagbotaniske (den latinske) og den "økologiske" natura-betegnelse? Hvis svaret er ja, må det vel være et spørgsmål om at vælge den ene af disse og så fastholde den - eventuelt med den ene betegnelse fast i parentes (fx den latinske). Hvis svaret er nej, skal forskellen i det betydningsmæssige indhold utvivlsomt præciseres - ellers kan vi andre ikke være med (eller begår utilsigtede fejl). Jeg kan forstå, at du har forudsætninger for at præcisere denne skelnen.
 4. Kan du svare på, om Eugen Warmings udtryk associationer svarer til plantesamfunds underinddeling i orden, forbund eller gruppe og hvilket klassificeringsniveau for plantesamfund, der måtte modsvare fænomenet "biotop"?
 5. Tilbage bliver spørgsmålet om en ikke-faglig (ikke-botanisk og ikke-økologisk) bred og forholdsvis "neutral" benævnelse for de overordnede grundformer af plantesamfund (skov/løvskov/nåleskov/blandskov, hede, mose, eng, agerland m.fl.). Jeg foreslår "Arealanvendelse" (ordet er hentet fra kartografien).

Mit bud på en fremtidig kategoriinddeling lyder følgelig således:

"Arealanvendelser" med de "brede" bevoksnings-samfunds-beskrivelser svarende til den naturgeografiske og den kartografiske tilgang og til "dagligdags sprogbrug".
"Plantesamfund (plantesociologiske klasser)" svarende til den botaniske tilgang.
"Naturtyper (biotoper)" svarende til den økologiske tilgang.

Lyder det fornuftigt? hilsen --Rmir2 (diskussion) 20. sep 2012, 21:44 (CEST)

Hej, Rmir, Sten, m.fl.
Lad mig først undskylde at jeg ikke har svaret noget før.
Jeg tror det er en god idé at slå Kategori:Naturtyper og Kategori:Biotoper sammen til én kategori, og for min skyld kan den godt bare hedde "naturtyper".
--Honymand (diskussion) 29. dec 2012, 20:01 (CET)

Kategoribeskrivelse[rediger kildetekst]

Hej,

Den nye beskrivelse lyder fuldstændigt som en beskrivelse der ville passe på en biotop. Af artiklen Naturtype fremgår i øvrigt at begrebet nogen gange benyttes synonymt med habitat, og f.eks. i biotop og her fremgår det at habitat ofte er synonymt med biotop. Naturtype-kategorien (og artiklen) bør have indeholde en klar skelnen ligesom den der i førnævnte artikler er angivet mellem biotop og habitat.

--Honymand 5. sep 2011, 22:01 (CEST)

 • Hej, jeg kommer sent ind i diskussionen, men jeg håber, at de følgende forslag til kategoribeskrivelser kan bidrage til en afklaring:
 • [[Kategori:Naturtyper]]
 • Denne kategori rummer artikler, som behandler de umiddelbart synlige fænomener i naturen. Kategorien har underkategorierne [[Kategori:Naturtyper i Danmark|Naturtyper i Danmark]], [[Kategori:Plantesociologisk klassificering|Plantesociologisk klassificering]] og [[Kategori:Biotoper|Biotoper]].
 • [[Kategori:Naturtyper i Danmark]]
 • Denne kategori rummer artikler, som behandler de naturtyper, der er beskrevet i EUs vedtagelse Natura 2000, og som findes inden for dansk område.
 • [[Kategori:Biotoper]]
 • Denne kategori rummer artikler, som behandler levestederne for plante-, dyre- og svampesamfundene. Den har underkategorierne [[Kategori:Plantesamfund|Plantesamfund]], [[Kategori:Dyresamfund|Dyresamfund]] og [[Kategori:Svampesamfund|Svampesamfund]].
 • [[Kategori:Plantesamfund]]
 • Denne kategori rummer artikler, som behandler de eksisterende populationer af plantearter i bred forstand. Kategorien har underkategorien [[Kategori:Plantesociologisk klassificering|Plantesociologisk klassificering]]
  • [[Kategori:Plantesociologisk klassificering]]
  • Denne kategori rummer artikler, som er benævnt efter reglerne i det videnskabelige klassificeringssystem.
 • [[Kategori:Dyresamfund]]
 • Denne kategori rummer artikler, som behandler de eksisterende populationer af dyrearter i bred forstand
 • [[Kategori:Svampesamfund]]
 • Denne kategori rummer artikler, som behandler de eksisterende populationer af svampearter i bred forstand.
--Sten Porse (diskussion) 6. okt 2012, 19:57 (CEST)