Strafferet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Strafferet (også kaldet kriminalret)[1] et offentligretligt retsområde.[2] Strafferet betegner den juridiske disciplin, der omhandler kriminalitet og dens følger, og som giver mulighed for at idømme lovovertræder en straf.[3] Sådan står strafferetten i modsætning til civilretten.[4]

Gennem strafferetten ønsker man fra lovgivers side reguleringen af de typer af adfærd der strider mod retsnormen (fr). Det drejer sig mest iøjnefaldende om vold, tyveri, bedrageri, rufferi og mord samt voldtægt. Samtidig er det strafferetten, der udstikker rammerne for den danske straffelov, og herigennem for politi- og anklagemyndighedens praksis.

I dansk strafferet er sanktionen for en lovovertrædelse, der fører til domfældelse, typisk enten bøde eller frihedsstraf.[3] Strafferet er tematisk beslægtet med kriminologi.[5] Men strafferet og erstatningsret udgør to forskellige juridiske discipliner, for erstatningsret er en formueretlig (privatretlig) disciplin.[6]

Strafferet ifølge Juridisk Ordbog[redigér | rediger kildetekst]

Specialleksikonet Juridisk Ordbog definerer strafferet som "Den del af retssystemet, der omfatter reglerne om forbrydelse og straf; dvs. betingelserne for strafansvar og de strafferetlige sanktioners beskaffenhed, fastsættelse og fuldbyrdelse. Et tilgrænsende fagområde er kriminalpolitik."[7]

Strafferetlige love[redigér | rediger kildetekst]

Den centrale strafferetlige lovgivning i dansk strafferet findes i straffeloven;[8] idet straffeloven udgør den generelle lov, lex generalis.[9] Dertil kommer en lang række speciallove (også betegnet lex specialis): Eksempelvis færdselsloven[10] og knivloven,[11] der også giver mulighed for at idømme straf. Endelig findes der en militær straffelov.[12]

Af øvrige strafferetlige speciallove findes jagtloven[13] og lov om euforiserende stoffer.[14] Hertil kommer gældsinddrivelsesloven,[15] og politiloven[16] samt straffuldbyrdelsesloven[17] og voldsofferloven[18] samt evt. konkursloven.[19] Desuden findes ændringslov nr 1174 af 08/06/2021.[20] Endvidere er retsplejeloven[21] samt anerkendelses- og fuldbyrdelsesloven[22] samt Grundloven[23] samt Menneskrettighedskonventionen (EMRK)[24] også relevante for strafferet. Endelig hører ægtefælleskifteloven[25] og dødsboskifteloven[26] også til strafferetlige love.[27]

Strafferetlige principper[redigér | rediger kildetekst]

Kodificerede[redigér | rediger kildetekst]

 • Det strafferetlige legalitetsprincip
  • Det følger af det strafferetlige legalitetsprincip, at en idømt straf skal have hjemmel i en lov: ingen straf uden lov;[28] jf. straffeloven § 1, 1. pkt.[8] Se også Grundloven § 71, stk. 2, der fastsætter, at frihedsberøvelse kun kan ske med hjemmel i lov.[23]
 • Der gælder uskyldsformodning og ret til et forsvar, hvilket er formuleret i EU's Charter art. 48;[31] og i EMRK artikel 6, stk. 2.[32]
 • Princippet om forbud mod straf med tilbagevirkende kraft er kodificeret i EMRK art. 7.[34][35]
 • Ifølge objektivitetsprincippet har anklagemyndigheden og politiet pligt til at efterforske på objektivt grundlag, jf. retsplejeloven (RPL) § 96, stk. 2.[36]
 • En anholdelse skal være så skånsom som mulig, jf. RPL § 758, stk. 1.[37]
 • En straffesag føres efter principper om mundtlighed og offentlighed, jf. Grundloven § 65, stk. 1.[38]
 • Efter ensretningsprincippet i RPL § 992 skal spørgsmål om erstatning afgøres »i samme retning« som spørgsmålet om straf.[39]

Øvrige[redigér | rediger kildetekst]

Der findes flere andre strafferetlige principper.[40] Der gælder også der et princip om forbud mod analogi;[41] der gælder yderligere et forbud mod vilkårlighed.[42] Yderligere gælder der en række strafferetlige ansvarsbetingelser.[43][44]

Der gælder princippet om, at rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode.[45]

Det følger af den materielle sandheds princip, at domstolen skal finde frem til sandheden.[46]

Uvidenhed om loven kommer dig til skade, for uvidenhed om, hvorvidt en handling er ulovlig, fritager ikke for straf; retsvildfarelse er strafbar.[47]

Strafferetlige begreber[redigér | rediger kildetekst]

 • Aberratio ictus betegner det at have til hensigt at ramme én person, men ramme en anden person med fx et skydevåben.[48]
 • Hvis en person er sigtet for flere forbrydelser kan der ske absorption af den mindre straf;[49] eller der kan dømmes i sammenstød.[50]
 • Det er en skærpende omstændighed, hvis gerningen er begået "af flere i forening", jf. straffeloven § 81, nr. 2.[51]
 • Tilregnelse forudsætter enten uagtsomhed, hvis der er særlig hjemmel eller forsæt, hvilket er langt hyppigere:[52]
  • Til de vigtigste typer forsæt hører direkte forsæt og sandsynlighedsforsæt;[53][54] foruden to typer af eventualitetsforsæt: Hypotetisk forsæt og positiv indvilligelse.[55]
 • For nogle forbrydelser gælder der fremrykket fuldbyrdelsesmoment;[56] det gælder bl.a. straffelovens § 166 om at forfalske penge.[57]
 • Der findes flere typer vildfarelse;[58][59] hvoraf faktisk vildfarelse kan medføre straffrihed.[60][61]
 • Når domstolen har fundet, at en tiltalt er skyldig i flere forbrydelser, så sker strafudmåling efter princippet modereret kumulation;[62] som minder om mængderabat.[63]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

Videre læsning[redigér | rediger kildetekst]

Artikler

Kompendier

 • Jesper Münther & Michelle Palmann (2022): Kompendium i strafferet. 5. udgave. Kompendieforlaget Aspiri.[65] ISBN 978-87-7173-135-4
 • Layal Sarhan & Daniel Berg (2022): Strafferet – Kompendium i Strafferet og straffeprocesret. Law Academy. ISBN 978-87-9721-098-7
 • Julie Scharling & Sidsel Allermann (2014): Strafferet kompendium. 3. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-6193-567-0

Bøger

 • Trine Baumbach (2008): Det strafferetlige legalitetsprincip – hjemmel og fortolkning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-5741-934-4
 • Thomas Elholm & Vagn Greve (2011): Forbrydelserne – indføring i strafferettens specielle del. 3. udgave. Djøf Forlag. ISBN 978-87-5742-518-5
 • Jørgen Jochimsen (2012): Bevisførelse i retssager – oversigt over regler og afgørelser i borgerlige retssager, herunder i småsagsprocessen, og i straffesager. Karnov Group. ISBN 978-87-6193-316-4
 • Lars Bo Langsted & Knud Waaben (2015): Strafferettens almindelige del – Ansvarslæren. 6. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-6193-725-4
 • Lars Bo Langsted & Knud Waaben (2014): Strafferettens specielle del. 6. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-6193-499-4
 • Gorm Toftegaard Nielsen (2014): Strafferet 2 – Sanktionerne. 4. udgave. Djøf Forlag. ISBN 978-87-5743-154-4
 • Thomas Elholm & Morten N. Jakobsen (2017): Kommenteret straffelov – Almindelig del. 11. udgave. Djøf Forlag. ISBN 978-87-5743-360-9
 • Thomas Elholm & Morten N. Jakobsen (2017): Kommenteret straffelov – Speciel del. 11. udgave. Djøf Forlag. ISBN 978-87-5743-361-6
 • Jon Fridrik Kjølbro (2017): Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere. 4. udgave Djøf Forlag. ISBN 978-87-5742-563-5
 • Lasse Lund Madsen (2020): Strafferet 1 – Ansvaret. 6. udgave. Djøf Forlag. ISBN 978-87-5744-928-0
 • Gorm Toftegaard Nielsen & Nicolaj Sivan Holst (2020): Straffesagens gang. 7. udgave. Djøf Forlag. ISBN 978-87-5743-967-0
 • Henning Fuglsang Sørensen (2021): Straffen. Karvon Group. ISBN 978-87-6194-316-3
 • Henning Fuglsang Sørensen (2022): Processen. Karnov Group. ISBN 978-87-6194-367-5
 • Henning Fuglsang Sørensen (2023): Forbrydelsen. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4450-4
 • Henning Fuglsang Sørensen (2023): Skylden. Karnov Group. ISBN 978-87-6194-455-9
 • Michael Kistrup m.fl. (2022): Straffeprocessen. Karnov Group. ISBN 978-87-6194-400-9

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ kriminalret på denstoredanske.dk
 2. ^ offentlig ret på denstoredanske.dk
 3. ^ a b strafferet på denstoredanske.dk
 4. ^ kriminalret på sproget.dk
 5. ^ kapitel 13 (siderne 289 - 306) i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.) (2020): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 6. ^ siderne 165 - 166 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.) (2020): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 7. ^ side 432, 1. spalte; opslagsordet strafferet i Bo von Eyben (2016): Juridisk Ordbog. 14. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3556-4
 8. ^ a b straffeloven på retsinformation.dk
 9. ^ lex generalis på denstoredanske.dk
 10. ^ færdselsloven på retsinformation.dk
 11. ^ knivloven på retsinformation.dk
 12. ^ militær straffelov på retsinformation.dk
 13. ^ jagt- og vildtforvaltningsloven på retsinformation.dk
 14. ^ lov om euforiserende stoffer på retsinformation.dk
 15. ^ gældsinddrivelsesloven på retsinformation.dk
 16. ^ politiloven på retsinformation.dk
 17. ^ straffuldbyrdelsesloven på retsinformation.dk
 18. ^ voldsofferloven på retsinformation.dk
 19. ^ konkursloven på retsinformation.dk
 20. ^ lov nr 1174 af 08/06/2021 på retsinformation.dk
 21. ^ retsplejeloven på retsinformation.dk
 22. ^ anerkendelses- og fuldbyrdelsesloven på retsinformation.dk
 23. ^ a b Grundloven på retsinformation.dk
 24. ^ Menneskeretighedskonventionen på retsinformation.dk
 25. ^ ægtefælleskifteloven på retsinformation.dk
 26. ^ dødsboskifteloven på retsinformation.dk
 27. ^ Jens Møller (2022): Lovsamling 2022 – Proces- og strafferet. 8. udgave. Djøf Forlag. ISBN 9788757453355
 28. ^ nullum crimen sine lege på denstoredanske.dk
 29. ^ ne bis in idem på lex.dk
 30. ^ https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:da:PDF
 31. ^ http://fra.europa.eu/da/eu-charter/article/48-uskyldsformodning-og-ret-til-et-forsvar
 32. ^ Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på echr.coe.int
 33. ^ Forbud mod selvinkriminering på lovkvalitet.dk
 34. ^ https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_dan
 35. ^ Justitsministeriets Lovkvalitetsvejledning
 36. ^ side 219 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.) (2020): Juraens verden – metoder, retskilder og discipliner. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 37. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655
 38. ^ siderne 216 - 217 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.) (2020): Juraens verden – metoder, retskilder og discipliner. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 39. ^ Sanktioner på jurabibliotek.dk
 40. ^ siderne 209 - 229 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.) (2020): Juraens verden - metoder, retskilder og discipliner. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 41. ^ side 279 i Stephan Hurwitz (1971): Den Danske Kriminalret. Gads Forlag. Bogen er tilgængelig på jura.ku.dk
 42. ^ siderne 40 - 41 i Mogens Koktvedgaard & Hans Gammeltoft-Hansen (1978): Lærebog i Strafferetspleje. Juristforbundets Forlag. ISBN 87-574-1491-2 (Bogen er tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog) & siderne 217 - 218 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.) (2020): Juraens verden – metoder, retskilder og discipliner. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 43. ^ https://denstoredanske.lex.dk/Straffeloven_-_ansvarsbetingelser
 44. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/waaben_strafferettens_ansvarslaere_1987.pdf
 45. ^ in dubio pro reo på lex.dk
 46. ^ https://denstoredanske.lex.dk/den_materielle_sandheds_princip
 47. ^ ignorantia juris på lex.dk
 48. ^ aberratio ictus på denstoredanske.dk
 49. ^ http://www.krim.dk/undersider/straffesager/betaenkning-1424-2003/kapitel-13-sammenstoed.htm
 50. ^ https://denstoredanske.lex.dk/sammenst%C3%B8d_af_forbrydelser
 51. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1360
 52. ^ tilregnelse på lex.dk
 53. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/waaben_det_kriminelle_forsaet_1957.pdf
 54. ^ https://denstoredanske.lex.dk/fors%C3%A6t
 55. ^ https://projekter.aau.dk/projekter/files/305753427/PDF_speciale_2019.pdf
 56. ^ siderne 19f i https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/hurwitz_den_danske_kriminalret_1971.pdf
 57. ^ Forbrydelser vedrørende bevismidler og penge (straffelovens §§ 166-179) på krim.dk
 58. ^ https://denstoredanske.lex.dk/faktisk_vildfarelse
 59. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/madsen_vildfarelser_forudsaetninger_og_billighed_1981.pdf
 60. ^ https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/hurwitz_den_danske_kriminalret_1971.pdf
 61. ^ https://badv.dk/retssager/straffri-pga-vildfarelse/
 62. ^ kumulation på lex.dk
 63. ^ siderne 55-56 i Henning Fuglsang Sørensen (2021): Straffen. Karvon Group. ISBN 978-87-6194-316-3
 64. ^ Strafbar passivitet – Ansvarsgrundlag og den alternative handling Af Nicolaj Sivan Holst
 65. ^ Kompendium Strafferet - Læseprøve (4. udgave) på aspiri.dk
JuraSpire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.