Spring til indhold

Det er hvidt herude

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
"Det er hvidt herude"
Sang
Skrevet i1838
Udgivet i sang1838 (i Trækfuglene)
Komponeret i1914
Udgivet i musik?
Tekstforfatter(e) St. St. Blicher
Komponist(er)Thomas Laub

Det er hvidt herude
(Wikisource)

"Det er hvidt herude" eller "Ouverture" en dansk sang. Teksten er et digt skrevet af St. St. Blicher i 1838 og udgivet samme år i digtsamlingen Trækfuglene. Den kendte melodien er skrevet af Thomas Laub i 1914.

Tekst[redigér | rediger kildetekst]

Da Blicher skrev digtet, var han 55 år gammel og meget syg. Et anfald af reumatisme holdt ham i sengen længe. Datidens medicin hjalp ikke, men forgiftede ham bare mere. I to måneder drak han kun sukkervand. Han overlevede dog krisen og levede 10 år mere.[kilde mangler]

Danmark havde i øvrigt netop i 1838 én af de koldeste vintre, der nogensinde er målt.[kilde mangler]

Digtet beskriver en mørk og kold vinterverden, hvor sneen ligger tykt udenfor og lukker for alt liv. Især fortæller han, hvordan fuglene har det i denne tid, "Der er ingen fugl, der synger", for fuglene er det kun en kamp om føde og læ, her er ingen nåde. Teksten udtrykker en længsel efter vår, når solen igen vil komme og smelte sneen væk, men vinteren er kommet for at blive.

Det er hvidt herude:
Kyndelmisse slaar sin Knude
Overmaade hvas og haard -
Hvidt forneden, hvidt foroven,
Puddret tykt staaer Træ i Skoven,
Som udi min Abildgaard.
 
Det er tyst herude:
Kun med sagte Pik paa Rude
Mælder sig den smaa Musvit.
Der er ingen Fugl, som synger;
Finken kun paa Qvisten gynger,
Seer sig om og hvipper lidt.

Det er koldt herude:
Ravne skrige, Ugler tude,
Søge Føde, søge Læ.
Kragen spanker om med Skaden
Højt paa Rygningen af Laden,
Skele til det tamme Kræ.
 
Hanen sig opsvinger
Paa en Snemand; sine Vinger
Kladskende han sammenslaaer.
Krummer Halsen stolt og galer -
Hvad monstroe han vil den Praler?
Hvis endda om Tøe han spaaer!

Inderlig jeg længes
Efter Vaar, men Vintren strænges;
Atter Vinden om til Nord!
Kom Sydvest, som Frosten tvinger!
Kom med dine Taagevinger!
Kom og løs den bundne Jord!

Musik[redigér | rediger kildetekst]

Thomas Laubs melodi er sat i 3/4 og med tempobetegnelsen "Alvorligt og stille". Toneomfanget er en oktav. I den oprindelige udgivelse er tonearten f-mol.


\midi {
 \tempo 4 = 80
}
<<
 \new Staff { 
  \set Staff.midiInstrument = #"choir aahs"
  \new Voice = "melody" {
   \key f \minor
   \time 3/4
   \tempo "Alvorligt og stille"
   \relative {
    \repeat volta 4 { 
     f'8 c' bes4 g f c2
     as'8 g as4 f as8 g as4 f
     bes8 as g f es d c2 r4
     g'8 g bes4 c
     f,8 g as4 g
     g8 g bes4 c4
     f,8 g as4 g as8 bes c as f e f2 r4
    }
    r1
   }
  }
 }
 \new Lyrics \lyricsto "melody" {
  <<
   { 
    \set stanza = "1. "
    Det er hvidt her -- u -- de, 
    Kyn -- del -- mis -- se slaar sin Knu -- de
    o -- ver -- maa -- de hvas og haard;
    hvidt for -- ne -den,
    hvidt for -- o -- ven,
    pud -- ret tykt staar Træ i Sko -- ven 
    som ud -- i min A -- bild -- gaard
   }
   \new Lyrics {
    \set associatedVoice = "melody"  
    \set stanza = "2. "
    Det er tyst her -- u -- de 
    kun med sag -- te Pik paa Ru -- de
    mel -- der sig den smaa Mus -- vit;
    der er in -- gen Fugl der syn -- ger, 
    Fin --ken kun paa Kvi -- sten gyn -- ger, 
    ser sig om og hvip -- per lidt.
   }
   \new Lyrics {
    \set associatedVoice = "melody"  
    \set stanza = "3. "
   }
   \new Lyrics {
    \set associatedVoice = "melody"  
    \set stanza = "4. "
   }
  >>
 }
 \new PianoStaff 
 <<
  \new Staff \relative { 
   \key f \minor
   \time 3/4
    \repeat volta 4 {
     f'8 (c' bes4 g) f (c2)
     <c as'>8 (<bes g'> <c as'>4 f) <c as'>8 (<bes g'> <c as'>4 <as f'>)
     << { bes'8 (as g f es d c2) r4 } \\ { f4 d b} >>
     << { g'8 (g bes4 c) } \\ { e,8 f e d e4 } >>
     << { f8 (g <f as>4 <e g>) } \\ {c4 c2 } >>
     << { g'8 (g bes4 c4) } \\ { e,8 f e d e4 } >>
     << { f8 (g <f as>4 <e g>) as8 (bes c as f e f2) r4 } \\ { c4 c2 <c f>2 c4 } >>
    }
    r2. \fermata
  }
  \new Staff \relative {
   \clef bass
   \key f \minor
   \time 3/4
   {
     <f, f'>8 (<c' c'>8 <bes bes'>4 <g g'>4) <f f'>4 (<c c'>2)
     << {c'2. } \\ {f,4. g8 as g} >>
     << {c2 } \\ {f,4. c'8 f es} >>
     << { bes'8 c s4 g4 ~} \\ { d8 (c b4 g4) } >>
     << { g'8 as f4 e4 } \\ { c2. } >>
     c8 des c bes as g 
     as e f4 c4 
     c'8 des c bes as g 
     as e f4 c4 
     << { f8 g as bes c4 } \\ { s2 as'8 g } >>
     << { <f as>8 <g bes> <as c> <g bes> <f as> <e g> } \\ { f,4 r4 c'4 } >>
     << { f2. } \\ {f,2.} >>
     \bar "|."
   }
  }
 >>
>>

Udgivelser[redigér | rediger kildetekst]

Thomas Laubs komposition udkom i Carl Nielsens og Thomas Laubs fællesværk En Snes danske Viser udgivet af Wilhelm Hansen Musik-Forlag i 1915.[1] Projekt Runeberg har skannet en kopi af denne sangbog.[2]

Phillip Faber har begået et arrangement for pigekor af sangen og det er udgivet i 2021Edition S.[3]

Indspilninger[redigér | rediger kildetekst]

Randi Teglbjærg og Kjell Olssons indspilning udgivet på 78'er er digitaliseret og tilgængelig via Internet Archive.[4]

DR VokalEnsemblets indspilning var fra et arrangement af Finn Viderø og dirigeret af Bo Holten.

Af kvindelige solister der har indspillet sangen er Anne Dorte Michelsen, Helene Blum,[5] Annisette og Pernille Bach.

Sangen høres i en instrumentaludgave i Svend Methlings film Kongen bød fra 1938.[6] "Det er hvidt herude" var emnet i en episode i tv-serien Hun roder med den danske sangskat, hvor DR Big Bands chefdirigent Miho Hazama arrangerede en instrumentel jazzudgave.[7]

Vurderinger[redigér | rediger kildetekst]

"Det er hvidt herude" er på Modersmål-Selskabets sang- og salmekanon fra 2005.[8] Kristian Villesen har betegnet sangen som "smukkest af de smukke årstidssange".[9]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ En Snes danske Viser, København: Edition Wilhelm Hansen, 1915Wikidata Q26839335
 2. ^ En Snes danske Viser / 1te samling
 3. ^ "Det er hvidt herude (2018)".
 4. ^ "Det er hvidt herude".
 5. ^ "Ouverture (Det er hvidt herude). Helene Blum".
 6. ^ "Det er hvidt herude". DFI.
 7. ^ "Hun roder med den danske sangskat: Det er hvidt herude". DR.
 8. ^ "Modersmål-Selskabets forslag til en skolekanon for sange og salmer". 11. maj 2005.
 9. ^ Kristian Villesen (2. februar 2024), "Det er hvidt herude, men Blicher minder os om, at den store trækfugl er på vej fra sydvest", Dagbladet InformationWikidata Q124416100

Eksternt link[redigér | rediger kildetekst]