Stoicisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Rekonstrueret Stoa i Athen.

Stoicisme (Στοά) er en antik filosofisk retning, der blev grundlagt af Zenon fra Kition. Tilgangen er åndelig[1][2][3][4], da den lægger vægt på, at mennesket må bringe sig selv i overensstemmelse med den rationelle ånd i universet[5][2]. Centrale teser er at adskille følelser og fornuft, udøve selvkontrol og udelade følelsesmæssig involvering på baggrund af selvindsigt, da valg skal træffes ud fra fornuften alene[6][7]. Den ideelle stoiker er upåvirket af modgang og præget af fasthed og koldblodighed. "At have en stoisk ro" er overblik og uændret væremåde, uanset hvad der sker.

Buste af Zenon fra Kition, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, inventarnummer 6128. Foto Paolo Monti, 1969.

Historie[redigér | rediger kildetekst]

Stoicismen grundlagdes af Zenon fra Krition. Dens navn skyldes at Zenon underviste et offentligt sted, Stoa poikile, i Athen og ikke i en privat skole.

Marcus AureliusEpiktetLucius Annaeus SenecaCiceroPoseidoniosPanaetiusAntipater fra TarsusDiogenes fra BabylonChrysipposKleanthesZenon fra Kition

Centrale standpunkter[redigér | rediger kildetekst]

Kernen i stoicismen er, at der ikke findes en højere autoritet end fornuften. Konsekvensen er, at den verden (naturen), som fornuften præsenterer os for, er den virkelige verden. Der findes ikke noget højere eller bagvedliggende, der ikke kan sanses og erkendes gennem fornuften. Naturen er bestemt og reguleret af rationelle principper. Mennesket er selv en del af naturen. Efter Kleanthes er stoicismen materialistisk, omend den ikke opfattede materien som død og passiv.

Den rationelle ånd, der gennemsyrer alt i naturen – også mennesket – er det, som skal forstås som Gud. Dermed er Gud ikke uden for denne verden, men en uadskillelig del af den. Gud er derfor verdens selvbevidsthed. Stoicismen er forbundet med en panteistisk religion, hvor Gud er i alt.[8]

Følelserne som domme[redigér | rediger kildetekst]

Fordi mennesket er ét med naturen, og fordi der ikke findes et højere ikke-jordisk rige, kan der ikke være tale om, at mennesket går et andet sted hen, når det dør; der findes nemlig ikke noget andet sted. I stedet opløses mennesket og vender tilbage til naturen. Stoicismens berømmelse og indflydelse i dag stammer i høj grad fra den etik, som har grundlag i denne tro.

Som følge af at naturen er bestemt af rationelle principper, findes der grunde til, at alt er, som det er. Det kan ikke forandres, og det skal heller ikke ønskes: Menneskets holdning overfor fx sin egen død eller andet, der ellers kan synes en personlig tragedie, bør være accept.

Hvis følelserne gør oprør mod denne holdning, er følelserne forkerte. Det var en udbredt idé blandt stoikerne, at følelserne var domme og derfor kognitive: De er former for ”kundskab”, enten sande eller falske. Grådighed kom f.eks. af den opfattelse, at penge var et gode. For stoikerne var det en falsk dom. Hvis alle følelser var et resultat af fornuft, ville de ikke rumme andet end sande domme, og mennesket ville blive et med tingene, som de virkelig er.

Om at tage sit liv[redigér | rediger kildetekst]

Døden frem for livet

Tilhængerne af den stoiske filosofi kunne ofte møde livets omskifteligheder med både ro og værdighed. Men de kunne også miste lysten til at leve – fx hvis de blev ruineret, vanæret eller ramt af alvorlig sygdom. Stoikerne mente, at det mest fornuftige under de omstændigheder var at gøre en ende på livet, og derfor begik mange kendte stoikere selvmord. Deriblandt Seneca – presset af Nero.

At vælge døden frem for livet var logisk for stoikerne. Det var langt fra et tabu, fordi de troede på menneskets ret til selv at bestemme både over sit eget liv og sin egen død.

Men stoicismen bestod ikke alene af den moralfilosofi, som den forbindes med i dag: stoikerne beskæftigede sig også med logik og kundskabsteori, og gennem deres arbejde udviklede de et omfattende filosofisk verdenssyn.

Stoicisme i Grækenland[redigér | rediger kildetekst]

Det var i Antikken almindeligt kendt, at dyder var nødvendige forudsætninger for gode og rigtige gerninger. Dyderne var klogskab, retfærdighed, mådehold og mod. Idealer der var agtet over hele den antikke verden. Stoikerne mente, at kun en mand, som besad de rette egenskaber kunne gøre gode handlinger. Modsat mente Aristoteles og Platon, at de handlinger, der var dydige, var dem, der kunne udføres med lethed og glæde. Stoikeren mente, at de gode valg skulle træffes af fornuften.

Stoicismen indeholdt en kausalitet: alt har en årsag, og verden er en sammenkædning af hændelser, bestemt af én almen guddommelig kraft (logos), der var en forudsætning i verden. Den stoiske filosofis bestræbelser på at leve i overensstemmelse med logos, fornuft og natur var det etiske ideal. I tiden efter vor tidsregnings begyndelse indsnævrede filosofien sig i større grad til et spørgsmål om etiske problemstillinger. Kausaliteten var både den uophørlige sammenkædning af hændelser og skæbnen (fatum) i den gamle mytologiske forståelse. Så skæbnen var den kosmiske lov, som derfor kunne opfattes som gud i en monoteistisk forstand. Logos og det guddommelige blandedes sammen, og de var bestemmende for den materielle virkelighed.

Kausaliteten skabte tilsyneladende et problem: Hvis skæbnen var bestemmende for den materielle virkelighed, var alle viljesakter forudbestemt, og dermed var al snak om moralsk ansvarlighed meningsløs. Det ville i sidste ende fjerne grundlaget for etikken. Allerede de ældste stoikere mente, at skæbnen ikke udelukkede den frie vilje; den stoiske filosof Kleanthes mente, at menneskets eksistentielle situation var valget mellem at påtage sig sin skæbne eller at afvise den. En forklaring på, hvordan et menneske med en forudbestemt skæbne frit kunne foretage valg, gav Kleanthes aldrig. Chrysippos adskilte formen fra årsagen: mennesket besidder muligheder, der kan påvirkes mod forskellige mål, men med fornuften kan det træffe de rette valg. De ydre stimuli er ikke underlagt menneskets magt, men det er måden, det reagerer på.

Romersk stoicisme[redigér | rediger kildetekst]

Marcus Aurelius

Fra omkring 50 f.Kr var Rom centrum for hellenismens tænkning. Den ideelle stoiker arbejdede for en fornuftig verden, hvad der indebar en fuldstændig social revolution med ophævelse af familien og ejendomsret og - som sofisterne og epikuræerne også ønskede - ophævelse af slaveriet. En dyb pligtfølelse overfor samfund og medborgere var en vigtig del af gammelromersk ideologi, men det var kravet om samfundsomvæltning ikke. Blandt romerne måtte stoicismen derfor tilpasse sig det bestående samfunds krav, og blev dermed en ideologi for overklassen.[9]

Kendte romere, der sluttede sig til stoikerne, var så forskellige mennesker som Seneca,[10] den frigivne slave Epiktet og kejser Marcus Aurelius (161-180), kendt for sit værk Tanker.[11]

Stoicismens senere indflydelse[redigér | rediger kildetekst]

De tidlige kirkefædre regnede stoicismen til de fejlagtige og hedenske filosofiske skoler, men mange af dens elementer var højt værdsat af de kristne. Ideen om en naturlov blev i en vigtig inspiration for kristne teologer. Ideen om logos, der var central for mange stoikere, havde også meget stor indflydelse på den kristne verdensforståelse,[12] Desuden havde den stoiske definition af dyderne – et resultat af viljens tilpasning til den rationelle verdensorden – paralleller til den kristne moralforståelse.

Augustin var en af de kristne tænkere, der var stærkt inspireret af stoikerne. Det samme var Boethius. Begge teologer fik stor indflydelse på tænkningen i middelalderen.

Med genopdagelsen af de antikke bøger i renæssancen fik stoicismens igen indflydelse især gennem Cicero og Seneca, hvis værker blev læst i skolerne. Ifølge den polske historiker Tadeusz Zieliński var renæssancen først og fremmest en genopdagelse af stoikeren Cicero, og resten af den klassiske kultur blev opdaget gennem ham."[13]

Både Erasmus af Rotterdam og Michel de Montaigne spredte den stoiske tankegang igennem deres skifter. I 1605 kom den hollandske filolog Justus Lipsius (1547-1606) med en udgave af Senecas filosofiske skrifter.

I 1600tallet er den kristne stoicisme bl.a. repræsenterede ved Hugo Grotius og Herbert af Cherbury; andre stoisk inspirerede er François de La Mothe Le Vayer, dronning Kristina af Sverige (der korresponderede med Rene Descartes) og Baruch de Spinoza. Disse forfattere var alment kendte. I Danmark udgav juristen Heinrich Ernst i Sorø 1652 Senecas De ira. I 1658 oversætter Birgitte Thott flere af Senecas moralfilosofiske skrifter til dansk.

Ciceros autoritet og prestige var på sit højdepunktet i 1700-tallets oplysning[14] og hans skrifter påvirkede ledende oplysningstænkere som John Locke, David Hume, and Montesquieu.[15] Den moderne Naturretten og overvejelserne om menneskerettighedernes og deres begrundelse er en fortsættelse af stoikernes samfundsfilosofi med drømmen om et broderskabssamfund. Både den amerikanske uafhængighedserklæring og den franske og senere menneskerettighedserklæringer kan siges at være stoisk inspirerede igennem naturretten.

I moderne tid har psykologen Albert Ellis henvist til Epiktet som grundlaget for sin rationelle psykoterapi.[16][17][18] Den amerikanske krigsfange James Stockdale gjorde Epiktet berømt i det amerikanske militær, idet Stockdale udholdt 7 års krigsfangensskab i Vietnam ved hjælp af Epiktets filosofi.[19]

I det 21. århundrede er der opstået en bevægelse for at genetablere stoicismen[20][21], med bl.a. filosoffen Massimo Pigliucci.[22] Siden 2014 har bevægelsen afholdt en årlig kongres, Stoicon.[23]

Stoiske hovedværker[redigér | rediger kildetekst]

Stoiske tekster på engelsk[redigér | rediger kildetekst]

Værker på engelsk, der udelukkende handler om stoicismen og ikke værker, der omtaler stoicismen som led i anden sammenhæng:

 • Inwood, Brad & Gerson LLoyd P. (eds.) The Stoics Reader: Selected Writings and Testimonia Indianapolis: Hackett 2008.
 • Bowen, A. and Todd, R., 2004, Cleomedes' Lectures on Astronomy, Berkeley: University of California Press. [A translation of the Stoic Cleomedes' work on astronomy, together with introduction and commentary.]
 • Long, George Enchiridion by Epictetus, Prometheus Books, Reprint Edition, January 1955.
 • Edelstein, L. and Kidd, I.G., 1972, Posidonius, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press. [Greek and Latin texts; introduction in English]
 • Gill C. Epictetus, The Discourses, Everyman 1995.
 • Hadas, Moses (ed.), Essential Works of Stoicism, Bantam Books 1961.
 • Harvard University Press Epictetus Discourses Books 1 and 2, Loeb Classical Library Nr. 131, June 1925.
 • Inwood, B., 2007, Seneca: Selected Philosophical Letters translated with introduction and commentary. Oxford: Oxford University Press.
 • Harvard University Press Epictetus Discourses Books 3 and 4, Loeb Classical Library Nr. 218, June 1928.
 • Long, George, Discourses of Epictetus, Kessinger Publishing, January 2004.
 • Lucius Annaeus Seneca the Younger (transl. Robin Campbell), Letters from a Stoic: Epistulae Morales Ad Lucilium (1969, reprint 2004) ISBN 0-14-044210-3
 • Marcus Aurelius Antoninus, Meditations, translated by Maxwell Staniforth; ISBN 0-14-044140-9, or translated by Gregory Hays; ISBN 0-679-64260-9.
 • Oates, Whitney Jennings, The Stoic and Epicurean philosophers, The Complete Extant Writings of Epicurus, Epictetus, Lucretius and Marcus Aurelius, Random House, 9th printing 1940.
 • Pomeroy, A., 1999, Arius Didymus: Epitome of Stoic Ethics, Atlanta: Society of Biblical Literature. [Greek text with facing page translation and notes].
 • Ramelli, I. 2009, Hierocles the Stoic: Elements of Ethics, Fragments and Excerpts, Atlanta: Society of Biblical Literature. [Greek text with facing page translation. Extensive notes.]
 • Van Staaten, M., 1962, Panaetii Rhodii Fragmenta, Leiden: Brill.

Nutidige stoiske tekster på engelsk[redigér | rediger kildetekst]

Nedenfor værker på engelsk, der udelukkende handler om stoicismen og ikke værker, der omtaler stoicismen i anden sammenhæng:

Kommentarværker på engelsk[redigér | rediger kildetekst]

Nedenfor værker på engelsk, der udelukkende handler om stoicismen og ikke værker, der omtaler stoicismen i anden sammenhæng:

Stoiske tekster og kommentarværker på dansk[redigér | rediger kildetekst]

Nedenfor omfatter værker på dansk, der udelukkende handler om stoicismen og ikke værker, der omtaler eller bruger stoicismen som led i anden eller større sammenhæng:

 • Aurelius, Marcus (1996). Meditationer. Det lille Forlag, København
 • Dræby, Anders (2017). Stoisk ro. Stoicismens genkomst i det 21. århundrede. Det Kongelige Bibliotek
 • Epiktets håndbog (1999). Oversat af J.A. Bundgaard. Filosofibiblioteket. Hans Reitzels Forlag. ISBN 87-412-3036-1
 • Epiktets livsvisdom. (2003). Oversat og redigeret af Andreas Simonsen. Fiskers Forlag.
 • Gregersen, Hans (red.)(2018). Stoa. Særnummer af Logos: Klassikerforeningens Tidsskrift
 • Seneca (1999). Om vrede. Om mildhed. Om sindsro. På dansk ved Villy Sørensen. Gyldendal
 • Seneca (1997). Om livets korthed. Gyldendal
 • Seneca (2010). Senecas breve. Klassikerforeningen
 • Sløk, Johannes (2016). Stoikerne. Lindhardt og Ringhof
 • Sparre, Johannes & Ole Thomsen (1981). Seneca - i sin tid og vor tid. Klassikerforeningen
 • Sørensen, Anders Dræby (2017). Epiktets filosofiske livskunst som terapeutisk pædagogik. Det Kongelige Bibliotek
 • Sørensen, Villy (1999). Seneca - humanisten ved Neros hof. Gyldendal

Eksterne referencer[redigér | rediger kildetekst]

Noter[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Elen Buzaré(2012). Stoic spiritual exercises. Lulu
 2. ^ a b John Sellars, The Art of Living: the Stoics on the Nature and Function of Philosophy, Second Edition (London: Duckworth/Bristol Classical Paperbacks, 2009), ISBN: 978- 1853997242
 3. ^ Peter Hehs: “Practices of nontheistic spirituality“. In Practical Spirituality and Human Development, 63-80, 2018
 4. ^ https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/dec/04/stoicism-can-be-divine-stoic-week
 5. ^ Epictetus (2014). Discourse. Oxford University Press
 6. ^ Tom Oxford (2019): Stoicism in Modern Life: Discover How to Develop Your Self-Awareness, Improve Your Mental Toughness and Self-Discipline in Today's World. ISBN 1081941243
 7. ^ https://dailystoic.com/self-awareness-and-emotional-intelligence-the-keys-to-your-best-self/
 8. ^ https://plato.stanford.edu/entries/pantheism/
 9. ^ Lennart Breitholtz: Epoker og diktere (s. 53), Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1979, ISBN 82-05-11663-6
 10. ^ Anders Dræby: Kunsten at dø hver dag. Logos, 2018/3, s. 6-9
 11. ^ Marcus Aurelius
 12. ^ Se Johannes 1
 13. ^ Tadeusz Zieliński. Cicero Im Wandel Der Jahrhunderte. Nabu Press. 
 14. ^ Wood, Neal (1991). Cicero's Social and Political Thought. University of California Press. ISBN 978-0-520-07427-9. 
 15. ^ Nicgorski, Walter. "Cicero and the Natural Law". Natural Law, Natural Rights, and American Constitutionalism. 
 16. ^ Ageless, Guiltless, by Adam Green.
 17. ^ Obituary by Morton Schatzman in The Independent Arkiveret 18. oktober 2007 hos Wayback Machine.
 18. ^ Obituary by Oliver Burkeman in The Guardian.
 19. ^ Stockdale, James Bond. 1993. Courage Under Fire: Testing Epictetus's Doctrines in a Laboratory of Human Behavior. Stanford: Hoover Institution/Stanford University.
 20. ^ Stoisk ro. Stoicismens genkomst i det 21. århundrede. Skrevet af Anders Dræby og udgivet på Det Kongelige Bibliotek i 2017
 21. ^ Se også temanummeret Stoa i klassikerforeningens tidsskrift Logos fra 2018, redigeret af Hans Gregersen
 22. ^ Massimo Pigliucci (2017): How to Be a Stoic: Using Ancient Philosophy to Live a Modern Life. Basic Books. ISBN 0465097952.
 23. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 17. juni 2017. Hentet 27. juni 2017.